AFS 2020:5

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsanpassning

AFS 2020:5

Arbetsanpassning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsanpassning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om

arbetsanpassning

ISBN 978-91-7930-681-6

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

www.av.se

BESTÄLLNINGSADRESS

Arbetsmiljöverket

112 79 Stockholm

Telefon 010-730 90 00 www.av.se

I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

allmänna råd.

Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter.

Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av

föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex.

upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar.

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga num-

mer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets

författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.

Utgivare: Anna Varg

DanagårdLiTHO AB, 2020

AFS 2020:5

Innehåll

Innehåll

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsanpassning

Tillämpningsområde .............................................................................................

7

Till vem riktar sig föreskrifterna ..........................................................................

7

Definitioner .............................................................................................................

7

Organisation av arbetsanpassning ......................................................................

8

Tillvägagångssätt vid arbetsanpassning.............................................................

8

55

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna

råd om arbetsanpassning;

AFS 2020:5

Utkom från trycket

den 15 december 2020

beslutade den 1 december 2020.

Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 §

Föreskrifterna avser arbetsgivares organisation av arbetsanpassning och

tillvägagångssätt, för att vid behov anpassa arbetsmiljön för enskilda arbets-

tagare. Föreskrifterna gäller i alla verksamheter där arbetstagare utför arbete

för arbetsgivares räkning, när det finns behov av arbetsanpassning, trots de

åtgärder som vidtagits i det generella arbetsmiljöarbetet.

Till vem riktar sig föreskrifterna

2 §

Arbetsgivaren har ansvaret för att föreskrifterna följs.

Bestämmelser om arbetsgivares ansvar vid arbetstagares rehabilitering

finns i 30 kap.socialförsäkringsbalken.

Defnitioner

3 §

I dessa föreskrifter har följande ord denna betydelse.

Arbetsanpassning

Individuell åtgärd i den fysiska, organisa-

toriska och sociala arbetsmiljön som syftar

till att en arbetstagare, med nedsatt förmåga

att utföra sitt vanliga arbete, kan fortsätta

arbeta, eller återgå i arbetet. Den används

som en förebyggande åtgärd för att undvika

ohälsa och sjukfrånvaro, samt vid återgång i

arbete efter sjukfrånvaro. Arbetsanpassning

kan vara tidsbegränsad eller varaktig.

7

AFS 2020:5

Organisation av arbetsanpassning

4 §

Arbetsgivaren ska fortlöpande ta reda på om någon av arbetstagarna

behöver arbetsanpassning.

Allmänna råd:

Detta bör ske genom dialog med arbetstagaren. Det kan

äga

rum i samband med möten som redan sker i verksamheten, eller vid särskilda

möten.

5 §

Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för att ta emot information

om behov av arbetsanpassning.

Av rutinerna ska det framgå

1. vem som tar emot informationen,

2. vad som händer med informationen, och

3. vad mottagaren ska göra.

Arbetsgivaren ska göra rutinerna kända för alla arbetstagare. Arbetsgivare

som har 10 eller fler arbetstagare ska ha skriftliga rutiner.

Tillvägagångssätt vid arbetsanpassning

6 §

När behov av arbetsanpassning har konstaterats ska arbetsgivaren

1. så snart det är möjligt utreda och ta ställning till hur arbetsanpassningen

ska utformas,

2. därefter så snart det är möjligt genomföra arbetsanpassningen,

3. fortlöpande följa upp och kontrollera om arbetsanpassningen fungerar,

och

4. vid behov justera arbetsanpassningen.

Allmänna råd:

Arbetsanpassning kan genomföras på många olika sätt. Det

kan till exempel innebära särskild arbetsutrustning, anpassade arbetsuppgif-

ter, anpassade arbetstider, eller förändrad arbetsfördelning.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete finns

regler om att anlita företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp utifrån,

när kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för arbetet med

arbetsanpassning.

7 §

Arbetsgivaren ska ge berörd arbetstagare möjlighet att medverka i ut-

redning, utformning och uppföljning av arbetsanpassningen.

Allmänna råd:

Skyddsombudets uppgifter i samband med arbetsanpassning,

regleras i 6 kap. 4 § arbetsmiljölagen (1977:1160).

8

AFS 2020:5

9

1. Denna författning träder i kraft den 1 juni 2021.

2. Genom denna författning upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter

(AFS 1994:1) om arbetsanpassning och rehabilitering.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Christina Jonsson

Anna Varg

Arbetsmiljöverket

·

112 79

·

Stockholm

·

Tel 010-730 90 00

·

www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-681-6 · ISSN · 1650-3163