AFS 2020:9

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19

AFS 2020:9

Särskilda bestämmelser om

personlig skyddsutrustning

med anledning av covid-19

Arbetsmiljöverkets författningssamling

ISBN

978-91-7930-685-4

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

Box 9082, 171 09 Solna

Telefon: 010-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

www.av.se

BESTÄLLNINGSADRESS

Arbetsmiljöverket

Box 9082, 171 09 Solna

Telefon 010-730 90 00 www.av.se

I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras myndighetens föreskrifter

och allmänna råd.

Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än

föreskrifter. Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om

tillämpningen av föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst

hänseende. De kan till exempel upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa

på praktiska lösningar.

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga

nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljö-

verkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.

Utgivare: Anna Varg

3

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna

råd med särskilda bestämmelser om personlig

skyddsutrustning med anledning av covid-19;

AFS 2020:9

Utkom från trycket

den 27 november 2020

beslutade den 18 november 2020.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166).

1 § Dessa föreskrifter är en specialreglering i förhållande till Arbetsmiljö-

verkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning,

och har företräde framför dem i tillämpliga delar.

Syfte

2 § Syftet med föreskrifterna är att bidra till att säkerställa tillgången till

personlig skyddsutrustning för hälso- och sjukvårdspersonal, under den pågå-

ende covid-19-pandemin.

Syftet med föreskrifterna är också att ge vissa verksamheter rätt att använda

Skyddsmask 90 under den pågående covid-19-pandemin.

1 Jfr:

Rådets direktiv 89/656/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och

hälsa vid arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen (tredje

särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) i lydelse enligt Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2019/1243 av den 20 juni 2019, samt

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2020/403 av den 13 mars 2020 om

förfaranden för bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning inom ramen

för hotet från covid-19.

4

AFS 2020:9

Vem föreskrifterna riktar sig till

3 § Tillverkare, importörer och distributörer av personlig skyddsutrustning

som söker tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket omfattas av 4 §.

Tillverkare, importörer och distributörer av utrustning som meddelats tillfälligt

tillstånd före den 1 januari 2021 omfattas av 5 §.

Arbetsgivare inom hälso- och sjukvård omfattas av 6–8 §§. Den som hyr in

arbetskraft likställs med arbetsgivare i dessa föreskrifter. Även den som ensam

eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan

anställd inom de uppräknade sektorerna, omfattas av bestämmelserna i 6–8 §§.

Arbetsgivare inom

1. ambulans- och räddningstjänst,

2. Försvarsmakten, Polismyndigheten och andra som ska upprätthålla

allmän ordning, samt

3. hälso- och sjukvården

omfattas av 9 §.

Allmänna råd

Begreppet hälso- och sjukvård används här i bred bemärkelse, baserat på

EU-kommissionens rekommendation, och omfattar därför fler verksam-

heter än de som avses i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Följande typer av verksamheter får arbeta med personlig skydds-

utrustning som fått tillfälligt tillstånd av Arbetsmiljöverket, trots att den

inte är CE-märkt:

• Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar

och skador

• Sjuktransporter

• Omhändertagande av avlidna

• Äldreomsorg

• Hemtjänst

• Verksamhet som bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade, inklusive personlig assistans

• Arbete vid stödboenden och hem för vård eller boende

• Hem som drivs av Statens institutionsstyrelse

• Kriminalvård

5

AFS 2020:9

• Tandvård

• Djurens hälso- och sjukvård

• Räddningstjänst

Tillfälligt tillstånd för personlig skyddsutrustning

4 § Tillverkare, importörer och distributörer kan söka tillfälligt tillstånd hos

Arbetsmiljöverket2 att tillverka, importera och distribuera personlig skydds-

utrustning för bruk inom hälso- och sjukvård, som

1. omfattas av förordning (EU) 2016/425,

2. inte är CE-märkt enligt förordning (EU) 2016/425, och

3. skyddar mot smitta.

Personlig skyddsutrustning som är föremål för prövning enligt första stycket ska

uppfylla de tillämpbara väsentliga hälso- och säkerhetskraven i förordning (EU)

2016/425. Skyddsutrustningen får inte komma in i de vanliga distributions-

kanalerna eller göras tillgänglig för andra användare än de som avses i

3 § andra stycket.

Tillfälliga tillstånd som meddelats av Arbetsmiljöverket

före den 1 januari 2021

5 § Tillfälligt tillstånd som meddelats av Arbetsmiljöverket med giltighetstid

till och med den 31 december 2020, för tillverkning, import och distribution

av personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt, gäller även efter den

31 december 2020, dock längst till och med den 30 juni 2021.

Detta gäller under förutsättning att det tillfälliga tillståndet inte återkallats, och

att den personliga skyddsutrustningen uppfyller de tillämpbara väsentliga

hälso- och säkerhetskraven i förordning (EU) 2016/425 under tiden för det

förlängda tillståndet.

2 Jrf Regeringsbeslutet den 24 september 2020 om förlängt uppdrag att säkerställa ett

förfarande för att även icke CE-märkt personlig skyddsutrustning ska kunna användas,

A2020/01979/ARM.

6

AFS 2020:9

Användning av personlig skyddsutrustning med tillfälligt tillstånd

6 § Arbetsgivare inom hälso- och sjukvården får, utan hinder av 3 § Arbets-

miljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning, låta

arbetstagare använda personlig skyddsutrustning som har fått ett tillfälligt till-

stånd av Arbetsmiljöverket och som har tillhandahållits av en behörig myndighet.

Allmänna råd

Begreppet behörig myndighet kommer från Kommissionens rekommen-

dation (EU) 2020/403 av den 13 mars 2020 om förfaranden för bedömning

av överensstämmelse och marknadsövervakning inom ramen för hotet

från covid-19. Begreppet omfattar en vidare krets än vad som normalt

avses med myndighet i Sverige.

Behöriga att göra inköp är huvudmän för de verksamheter som, enligt

vad som sägs i allmänna rådet till 3 §, får arbeta med personlig skydds-

utrustning som fått tillfälligt tillstånd av Arbetsmiljöverket, liksom de

aktörer som normalt köper in utrustning till sådana verksamheter. Även

privata aktörer omfattas av begreppet. Därutöver är myndigheter och

organisationer som har fått, eller får, regeringens uppdrag, behöriga att

göra sådana inköp.

Användning av personlig skyddsutrustning efter den 30 juni 2021

7 § Arbetsgivare får låta arbetstagare använda personlig skyddsutrustning

som har tillfälligt tillstånd av Arbetsmiljöverket, även efter att dessa föreskrifter

har upphört, dock längst till och med den 31 december 2021.

Första stycket gäller under förutsättning att

1. inköp har gjorts senast den 30 juni 2021,

2. Kommissionens rekommendation (EU) 2020/403 fortfarande gäller, och

3. sista förbrukningsdag enligt tillverkaren inte har passerat.

7

AFS 2020:9

Fortsatt användning av personlig skyddsutrustning efter att AFS 2020:2

upphört att gälla

8 § Arbetsgivare får låta arbetstagare använda personlig skyddsutrustning som

har tillfälligt tillstånd av Arbetsmiljöverket även efter utgången av december 2020,

dock längst till och med den 31 december 2021.

Första stycket gäller även när tillverkaren i bruksanvisningen angett att produkten

får användas längst till och med den 31 december 2020, under förutsättning att

1. inköp skett i enlighet med AFS 2020:2,

2. Kommissionens rekommendation (EU) 2020/403 fortfarande gäller, och

3. sista förbrukningsdag enligt tillverkaren inte har passerat.

Skyddsmask 90

9 § Vad gäller användning av skyddsmask 90 och skyddsfilter 90 omfattas

arbetsgivare inom

1. ambulans- och räddningstjänst,

2. Försvarsmakten, Polismyndigheten och andra som ska upprätthålla

allmän ordning, samt

3. hälso- och sjukvården3,

endast av 2 och 4–12 §§ i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om

användning av personlig skyddsutrustning.

Första stycket gäller under följande förutsättningar:

1. Arbetsgivaren ska i första hand välja andningsskydd som är CE-märkt

enligt förordning (EU) 2016/425.

2. Arbetsgivaren ska säkerställa att skyddsmask 90 med skyddsfilter 90

ger motsvarande nominell skyddsfaktor som CE-märkt andningsskydd

och filter.

3 Jrf KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2020/403 av den 13 mars 2020 om

förfaranden för bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning inom ramen

för hotet från covid-19.

8

AFS 2020:9

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2021.

2. Författningen upphör att gälla vid utgången av juni 2021.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Torben Vincentsen

Anna Varg

Arbetsmiljöverket · Box 9082, 171 09 Solna · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-685-4 · ISSN 1650-3163