ARN 1997-3852

Fråga om rätt för en bilköpare till återbetalning av accis.

Fråga om rätt för en bilköpare till återbetalning av accis. Avgörande 1998-06-02; 1997-3852

Den 24 juni 1996 köpte K en ny bil för 201 500 kr. I beloppet ingick försäljningsskatt på motorfordon (s.k. accis). Bilen registrerades i bilregistret och levererades till K den 29 juni. På kvittot på handpenningen angavs: ”(ev accis återbet tillfaller säljarbolaget)”. Efter det att bilen levererats slopades försäljningsskatten retroaktivt och den försäljningsskatt som betalats in till staten återbetalades till importören. Importören återbetalade i sin tur beloppet till säljarbolaget. K yrkade hos nämnden bl.a. återbetalning av försäljningsskatten jämte ränta.

Bolaget bestred yrkandet och anförde i denna del att K inte hade någon laglig rätt till återbetalning av den försäljningsskatt han betalat och att parterna, såsom framgick av kvittot, överenskommit att eventuellt återbetald försäljningsskatt inte skulle återbetalas till K.

Nämnden gjorde i denna del av ärendet följande bedömning:

Lagen om försäljningsskatt på motorfordon ändrades under 1996. Ändringen innebar bl.a. att det inte skulle utgå någon skatt för personbilar i miljöklass 1 och 2 medan skatten sänktes för personbilar i miljöklass 3. Enligt övergångsbestämmelserna till lagändringen skulle de nya skattesatserna tillämpas om skatteskyldigheten inträtt efter den 10 juni 1996.

Skatteskyldighet inträder när fordonet första gången införs i bilregistret eller, om fordonet samtidigt avställs, då avställningen upphör. Skattskyldig i lagens bemärkelse är bl.a. importör (inte konsumenten). De nu redovisade reglerna trädde emellertid inte i kraft i och med att regeringen presenterade sitt förslag (10 juni), utan först sedan detta några månader senare antagits av riksdagen. Under mellantiden förelåg oförändrad skatteskyldighet enligt äldre regler. Det var således fråga om en skatteomläggning med retroaktiv verkan. I den nya lagen föreskrevs att skatt som tagits ut efter det att regeringen presenterade sitt förslag skulle betalas tillbaka till den skattskyldige. Varken i lagen eller dess förarbeten ( prop. 1995/96:222) uttalas det att den som köper bil under mellantiden skall gottskrivas eller på annat sätt få tillgodoräkna sig återbetalat skattebelopp.

Inom branschen hanterades den nya och något osäkra situationen olika; det kan inte tas för givet att riksdagen fattar beslut enligt regeringens förslag. Vissa företag anpassade dock prisnivån med hänsyn till den förväntade skattesänkningen. Andra åtog sig att - om riksdagen skulle komma att besluta enligt regeringens förslag - i efterhand gottgöra köparen med den återbetalda skatten. Även andra lösningar förekom.

Av de till köpeavtalet (Köpeavtal -93) hörande leveransbestämmelserna anges i detta fall, i punkten 6, första stycket, följande. ”Höjs skatter tullar, avgifter, växelkurser eller offentliga avgifter som påverkar bilens pris före leveransen i förhållande till vad som gällde vid avtalets tecknande, ska köparen erlägga ett mot höjningen svarande pristillägg om detta överstiger 300 kr. I andra stycket anges bl.a. att ”Sänkning av skatter etc. ska komma köparen tillgodo med motsvarande belopp”. Av detta, och då det av utredningen framgår att importören återbetalat den tidigare inbetalda försäljningsskatten till säljarbolaget – och att skatteomläggningen

således påverkat bilens pris, följer att försäljningsskatten skall återbetalas till K. Att bolaget på kontantkvittot ensidigt har förklarat att parterna i detta fall kommit överens om att eventuell återbetald försäljningsskatt skall tillfalla säljaren är enligt nämndens mening inte tillräckligt för att det skall anses visat att parterna vid leveransen kommit överens om något annat än vad som anges i det av båda parter undertecknade köpeavtalet. På den försäljningsskatt som alltså skall återbetalas till K skall ränta enligt 4 och 6 §§räntelagen utgå.