ARN 1998-0610

En fotograf har inte, utan att särskilt avtal träffats därom, ansetts vara skyldig att låna ut negativen till den som beställt en fotografering. Tillämpning av 49 a § upphovsrättslagen. Även fråga om rätt till prisavdrag vid dröjsmål med leveransen.

En fotograf har inte, utan att särskilt avtal träffats därom, ansetts vara skyldig att låna ut negativen till den som beställt en fotografering. Tillämpning av 49 a § upphovsrättslagen . Även fråga om rätt till prisavdrag vid dröjsmål med leveransen. Avgörande 1998-06-03; 1998-0610

L beställde våren 1997 bröllopsfotografering hos en fotograf. Han betalade 2 760 kr. I samband med beställning av vissa förstoringar påtalade han att han inte var nöjd med ljussättningen på några av bilderna. Fotografen lovade att rätta till detta vid kopieringen. En månads leverans utlovades med det kom att dröja två månader innan han fick fotografierna, som dessutom visade sig inte ha den utlovade kvalitén. L yrkade hos nämnden prisavdrag med 1 500 kr samt rätt att få låna negativen.

Fotografen medgav omleverans men ville inte låna ut negativen.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Vad till en början beträffar L:s begäran att av fotografen utfå de aktuella negativen konstaterar nämnden följande. Enligt 49 a § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) har den som framställt en fotografisk bild uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden; denna rätt gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett vilken teknik som används. Men bortsett härifrån anses gälla att vid porträttbeställning äganderätten till negativen tillkommer fotografen och inte beställaren; detta om inte parterna har träffat något särskilt avtal i saken. I det aktuella ärendet har inte framkommit att något sådant avtal har träffats. Fotografen är därför inte skyldigt att lämna ut negativen till L. (Se rättsfallet NJA 1982 s. 23, där Högsta domstolen fann att tidigare gällande rätt för beställaren till fotografisk bild inte avsåg äganderätten till negativet.)

Vad i övrigt gäller L:s yrkanden i ärendet konstaterar nämnden följande. Fotografen har erbjudit sig att kopiera om bilderna på annat laboratorium, att betala frakten för albumet, att tillhandahålla ett helt nytt album samt, som extra kompensation, att tillhandahålla två förstoringar. Såvitt nämnden kan bedöma får de påtalade felaktigheterna anses avhjälpta när dessa erbjudanden har verkställts. L bör därför inte kunna göra anspråk på några ytterligare påföljder för fel i ifrågavarande tjänster.

Den långa leveranstiden har dock inneburit att fotografen har varit i dröjsmål med leveransen av fotografierna. L bör härför vara berättigad till ett prisavdrag med ett belopp som skäligen kan bestämmas till 500 kr.