ARN 1999-1213

En säljare har ansetts ha bevisbördan för att avtal kommit till stånd. Även fråga om skyldighet för en näringsidkare att uttryckligen ange om en lämnad prisuppgift inte innefattar moms.

En säljare har ansetts ha bevisbördan för att avtal kommit till stånd. Även fråga om skyldighet för en näringsidkare att uttryckligen ange om en lämnad prisuppgift inte innefattar moms. Avgörande 1999-07-13; 1999-1213

H besökte Q i hennes hem i januari 1999 för att ge henne förslag till inköp av ljuskällor. Dagen därpå fick Q ett förslag till ljussättning samt en offert. Hon var tveksam till en del av produkterna. H sa att han hade monterat några av dessa produkter hos hennes granne och att hon kunde kontakta denne för att se hur produkterna såg ut. Q konstaterade att produkterna inte skulle passa i hennes hem och hon kontaktade därför H och avbeställde varorna. Vid ett senare besök i H:s butik såg Q en del andra produkter och frågade om priset på dessa. Q erhöll sedermera en faktura från H avseende frakt och returkostnad för varor med 3 748 kr. Q yrkade hos nämnden att hon inte skulle anses betalningsskyldig för frakt- och returkostnaderna eftersom hon inte hade beställt produkterna. Hon ansåg sig dock vara betalningsskyldig för de 500 kr som avsåg den konsultation H utfört i hennes hem. Hon gjorde vidare gällande att hon inte fått reda på att konsultarvodet angivits exklusive moms.

H bestred yrkandet och anförde som grund att Q hade beställt produkterna och att H upplyst henne om att konsultarvodet, 500 kr, var exklusive moms.

Nämnden gjorde följande bedömning:

I ärendet är fråga huruvida avtal med visst innehåll har träffats eller ej. Nämnden konstaterar härvid inledningsvis att det i princip ankommer på den som påstår att ett avtal har träffats att visa detta samt vad avtalet närmare innehåller.

Nämnden finner, mot Q:s bestridande, H inte har styrkt att avtal om köp och installation av ljuskällor har träffats. Q är därför enligt nämndens mening inte betalningsskyldig för retur- och fraktkostnader.

I ärendet är dock ostridigt att Q har träffat avtal med H om att H skulle komma hem till henne och ge förslag till ljuskällor. H har anfört att Q upplysts om att konsultationen skulle kosta 500 kr plus mervärdesskatt (moms). Q har bestritt att H skulle ha sagt att beloppet var exklusive moms.

Nämnden konstaterar att en prisuppgift som lämnas av en näringsidkare till en konsument enligt fast praxis alltid skall anses innefatta moms; om näringsidkaren menar att moms inte ingår i priset måste han normalt uttryckligen ange detta (se SOU 1979:36 s. 443 och prop. 1984/85:110 s. 301). Det finns i ärendet inte någon utredning som ger stöd för att detta angetts från H:s sida. Enligt nämnden skall därför det offererade priset, 500 kr, anses innefatta moms.

Mot bakgrund av det ovan anförda finner nämnden att H skall rekommenderas att sätta ner sitt krav mot Q till 500 kr.