ARN 2000-7710

En presumtiv köpare avvek med ägarens motorcykel under en provtur. Ägaren ansågs inte ha rätt till försäkringsersättning eftersom han inte hade vidtagit några speciella försiktighetåtgärder för provturen.

En presumtiv köpare avvek med ägarens motorcykel under en provtur. Ägaren ansågs inte ha rätt till försäkringsersättning eftersom han inte hade vidtagit några speciella försiktighetåtgärder för provturen. Avgörande 2001-04-11; 2000-7710

Våren 2000 skulle B sälja sin motorcykel. Han träffade en tänkt köpare på en parkeringsplats. Den tänkte köparen avvek med B:s motorcykel. B yrkade hos nämnden ersättning för motorcykeln.

Försäkringsbolaget bestred yrkandet och anförde att B måste anses ha förlorat besittningen till motorcykeln när den okände försvunnit ur B:s åsyn och att det därför rörde sig om ett bedrägeri eller en förskingring. Förlusten kunde därför inte ersättas över motorcykelförsäkringens stöldmoment.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Det framgår av utredningen att B har låtit en tänkt köpare provköra hans motorcykel, att den tänkte köparen har lämnat kvar en väska hos B, att provturen varit avsedd att vara i ca 20 minuter och att den tänkte köparen avvikit med motorcykeln.

Den aktuella försäkringen ersätter bl.a. stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel, men inte olovligt brukande, förskingring, olovligt förfogande eller bedrägeri. Frågan i ärendet gäller om B behållit besittningen till motorcykeln under den tid provkörningen pågick eller om han förlorat besittningen. För att B skall ha rätt till försäkringsersättning krävs att han var besittningshavare när den tilltänkte köparen försvann med motorcykeln.

Nämnden konstaterar att B inte hade vidtagit några speciella försiktighetsmått, som t.ex. gjort upp en särskild färdplan för provturen eller följt efter motorcykeln (som i rättsfallet NJA 1986 s. 659), och inte heller begränsat området för provkörningen eller kunnat övervaka denna (som i rättsfallet NJA 1995 s. 392). Nämnden anser därför att han hade frånhänt sig besittningen av motorcykeln när den försvann. Det kan mot den bakgrunden inte anses ha varit fråga om ett sådant tillgrepp som omfattas av försäkringen. B:s talan kan därför inte bifallas.