ARN 2005-2643

En kontohavare som förlorat sitt kontokort genom grov oaktsamhet har ansetts skyldig att betala belopp som påförts kontot genom att detta har övertrasserats när någon obehörig använt kontokortet vid tankning från en bensinpump.

En kontohavare som förlorat sitt kontokort genom grov oaktsamhet har ansetts skyldig att betala belopp som påförts kontot genom att detta har övertrasserats när någon obehörig använt kontokortet vid tankning från en bensinpump. Avgörande 2005-12-20; 2005-2643

C färdades en natt i november 2004 med taxi till sin bostad. Han betalade för resan med ett kontokort som han förvarade i plånboken. Han begav sig sedan till sin lägenhet. Han förvarade lägenhetsnyckeln i plånboken. Han var berusad vid tillfället och mindes inte om han hade låst dörren efter sig. När han vaknade på morgonen var plånboken med kontokortet borta. Han hade också en skada i huvudet. Han spärrade kortet omgående och polisanmälde händelsen.

C yrkade i första hand återbetalning med 10 962 kr för obehöriga transaktioner och övertrasseringsavgift samt ränta. I andra hand yrkade han återbetalning med 962 kr för övertrassering och övertrasseringsavgift samt ränta. Som grund för yrkandena åberopade C att han inte hade förlorat kortet genom grov oaktsamhet och att banken hade gjort fel som tillåtit kontot att bli övertrasserat. C antog att taxichauffören slagit ned honom och stulit kontokortet.

Banken bestred yrkandena. Till stöd för sin inställning åberopade banken att C hade förlorat kortet genom grov oaktsamhet enligt 34 § konsumentkreditlagen (1992:830). Övertrasseringen på 608,18 kr beror på att kortet beror på att kortet användes för att tanka i en bensinpump. Sådan tankning ger systemen klartecken till om det finns någon behållning på ett konto. Då man inte vet i förväg vilket belopp en tankning kan uppgå till så räcker det att det bara visas att det finns medel på ett konto.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Ärendet gäller vilket ansvar en kontohavare har för uttag som gjorts obehörigen från kontohavarens konto i banken med hjälp av ett kontokort som kontohavaren förlorat. Bestämmelser av betydelse för bedömningen av den frågan finns i 34 § konsumentkreditlagen (1992:830). Dessa bestämmelser innebär, såvitt är i fråga i detta ärende, att ett avtalsvillkor som innebär att en kontohavare skall vara betalningsskyldig för ett belopp som har påförts kontot genom att ett kontokort har använts av någon obehörig person får göras gällande endast om kontohavaren genom grov oaktsamhet har förlorat kortet.

Enligt C:s egna uppgifter var han berusad och kommer inte ihåg om han låste dörren efter sig när han kom hem. Av utredningen framgår vidare att han har lämnat olika versioner hur kortet kan ha förekommit. Det framgår även att det var först i sitt överklagande till banken som han uppgav att det måste ha varit taxichauffören som slog ner honom och tog kortet.

Nämnden finner det inte visat att C blivit nedslagen av taxichauffören. Den osäkerhet som råder om hur kortet har förekommit gör att C måste anses ha brustit i uppsikt och kontroll över kortet i sådan grad att han skall anses ha förlorat det genom grov oaktsamhet. Hans förstahandsyrkande kan därför inte bifallas.

I ärendet är emellertid också en annan fråga aktuell. Banken har nämligen gjort gällande att C även är skyldig att betala belopp som påförts kontot genom att kontot blivit övertrasserat. Banken har hänvisat till sina allmänna villkor för bankkort där det anges att i de fall kontohavaren blivit av med sitt kort genom grov oaktsamhet denne är skyldig att betala belopp som påförts kontot genom att detta övertrasserats. Enligt de allmänna villkoren har

vidare banken rätt att ta ut en övertrasseringsavgift om kontot utnyttjas på sådant sätt att kreditgränsen överskrids. Övertrasseringen beror enligt banken på att kortet har använts för att tanka från en bensinpump och att det räcker med att det överhuvudtaget finns någon behållning på kontot för att det tekniska systemet skall ge klartecken för tankning.

Enligt 36 § avtalslagen (1915:218) får ett villkor jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till bl.a. avtalets innehåll. Vid bedömningen om avtalsvillkor är oskäliga skall hänsyn tas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller på annat sätt anses ha en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Exempel på oskäliga avtalsvillkor är att villkoret är vilseledande eller oklart presenterat och konsumenten missleds om dess innehåll eller om sina rättigheter.

Frågan är alltså om en tillämpning av villkoret i nu föreliggande fall skall anses oskälig. Vid bedömningen av denna fråga konstaterar nämnden att det av villkoret klart och tydligt framgår att i de fall kontohavaren blivit av med sitt kort genom grov oaktsamhet denne är skyldig att betala belopp som påförts kontot genom att detta övertrasserats. Det ifrågavarande kontokortet var enligt vad utredningen utvisar anslutet till ett konto med kredit. Det övertrasserade beloppet uppgår enligt banken till 608,18 kr. Det har såvitt framkommit inte utfästs från bankens sida att någon övertrassering inte skulle vara möjlig. Annat är slutligen inte visat än att tankningssystemet inte kan känna av när det inte längre finns någon behållning på kontot.

På grund av det anförda finner nämnden att en tillämpning av det ifrågavarande avtalsvillkoret i detta fall inte kan anses oskäligt. C:s andrahandsyrkande kan därmed inte heller bifallas.