ARN 2013-04370

Fråga om hundpensionats ansvar för hund som skadats av olyckshändelse vid dröjsmål med avlämnandet.

Fråga om hundpensionats ansvar för hund som skadats av olyckshändelse vid dröjsmål med avlämnandet. Avgörande 2014-01-17; 2013-04370

MJ yrkade ersättning av företaget med sammanlagt 3 213,93 kr för självrisk, förlorad arbetsinkomst och annan kostnad. MJ lämnade sin hund på företagets hundpensionat. Det avtalades att han skulle ringa samma dag eller dagen innan han ville hämta hunden. Han ville hämta hunden den 25 oktober. Han ringde denna dag och följande dagar utan att någon svarade och besökte även pensionaten utan att någon öppnade. Efter att han ringt 114 14 skickades patrull till pensionatet. Samtidigt som denna anlände, kom också ägaren till hundpensionatet hem från en utlandssemester. Då fick han veta att hunden blivit biten ett par dagar tidigare. Han tog hunden till veterinär där hunden blev ordinerad medicin för infekterat sår och feber.

Företaget motsatte sig yrkandet. Företaget hade haft hunden hos sig många gånger på pensionatsvistelse. Den 24 oktober skulle hundpensionatets ägare åka bort i sex dagar. Hon informerade MJ om detta innan hon åkte. MJ sa ingenting om att han ville hämta hunden innan pensionatsägaren kom hem. Ägarens dotter hjälpte till med pensionatet. Strax innan pensionatsägaren åkte gick hennes mobiltelefon sönder, men pensionatsägaren fick låna en annan telefon som dottern kunde nå henne på. Bettet hände den 27 oktober. Bitsåret bestod av två små hål och skrapad hud. Pensionatet bedömde att det inte behövdes akut veterinärvård, utan att det räckte med att hålla såret rent. Pensionatsägaren undersökte hunden, gjorde rent såren på nytt och la lokalt penicillin i hålen. MJ fick med sig bland annat sårtvätt så han kunde sköta om såret hemma. Pensionatet har inte fått betalt för de återstående sex dagarna.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

Konsumenttjänstlagen inte är tillämplig på den här typen av avtal. Det följer av 1 § första stycket 3, där förvaring av levande djur uttryckligen undantas från lagens tillämpningsområde. Enligt lagförarbetena bör dock de principer som kommer till uttryck i lagen kunna vara till ledning när det gäller att fastställa parternas förpliktelser och rättigheter i sådana avseenden som inte särskilt har reglerats i avtal (se prop. 1984/85:110 s. 116).

I ärendet är ostridigt att MJ:s hund har blivit biten av en annan hund när den har varit på hundpensionatet.

2013-04370

2014-04-09

030

I 32 § konsumenttjänstlagen stadgas att om föremålet för tjänsten skadas medan egendomen är i näringsidkarens besittning eller annars under dennes kontroll, är näringsidkaren skyldig att ersätta skadan. Detta gäller dock inte om näringsidkaren bevisar att varken han eller någon som på hans sida har anlitats för att utföra tjänsten har varit försumlig. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1999 s. 197 ansett att ett sådant s.k. presumtionsansvar är tillämpligt vid förvaring av djur.

MJ har inte gjort gällande att bettet har orsakats genom vårdslöshet på hundpensionatets sida. Bettet ska därför anses ha inträffat på grund av en olyckshändelse för vilken hundpensionatet i princip inte ansvarar.

I förevarande fall har MJ emellertid enligt vad hundpensionatet lämnat obestritt ringt pensionatet under flera dagar före olyckan i avsikt att omedelbart hämta hunden, men han har inte kommit fram. Hundpensionatet får därmed anses ha varit i dröjsmål med att återlämna hunden. Enligt allmänna rättsgrundsatser ansvarar hundpensionatet vid dröjsmål även för olyckshändelser på den omhändertagna saken, utom sådana som skulle ha inträffat även om saken skulle ha återlämnats (s.k. casus mixtus-ansvar; jfr 13 § andra stycket köplagen).

Sedan MJ hämtat sin hund har han inte varit skyldig att ovillkorligen låta hundpensionatet behandla skadan, men han har varit skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Genom att vända sig till en extern veterinär när hunden fick angivna symptom har han inte åsidosatt sin skadebegränsningsplikt. Hundpensionatet är därför skyldigt att ersätta honom för veterinärkostnaden.

Från det av MJ yrkade beloppet ska dras två dagars förvaringsavgift, 300 kr. Företaget ska således rekommenderas att till MJ betala 2 913 kr, 93 öre.