JK 11873-17-2.4

Tillsyn av folkbokföringens ärenden avseende invandring till Sverige

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern beslutar att inleda granskning av ett urval av Skatteverkets folkbokföringsärenden avseende invandring (ärendegrupp 42/359) som handlagts av Folkbokföringsenheten Mitt, folkbokföringssektionerna 1 och 2 i Karlstad.

I granskningen ska ingå ärenden om inflyttning till Sverige som avser personer som har invandrat som familj (nyinvandring) vilka har registrerats under tredje kvartalet 2016 och första kvartalet 2017, ärenden som avser uppehållsrätt som har registrerats under andra och fjärde kvartalet 2016 och samtliga överklagade invandringsärenden under 2016 som avgjorts av överinstanserna samt de fem äldsta oavslutade invandringsärendena.

Justitiekanslern kommer att kontakta Folkbokföringsenheten Mitt för att i detalj gå igenom vad som efterfrågas härifrån.

Ärendet

Allmänt

Folkbokföring innefattar fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om identitet, familj och andra förhållanden som får förekomma i folkbokföringsdatabasen. Vigsel, födelse och dödsfall i landet ska registreras även i fråga om en person som inte är eller har varit folkbokförd. Folkbokföring sker genom Skatteverkets försorg.

Av 24 §§folkbokföringslagen (1991:481) framgår närmare när folkbokföring i landet ska ske. Av 3 § första stycket samma lag framgår bl.a. att den som efter inflyttning anses vara bosatt i Sverige ska folkbokföras. Av 4 § första stycket framgår att en utlänning som måste ha uppehållstillstånd eller uppehållsrätt för att få vistas i Sverige får folkbokföras endast om detta villkor är uppfyllt eller om det finns synnerliga skäl för att han eller hon ska folkbokföras.

Uppehållstillstånd

År 2015 anlände ett mycket stort antal flyktingar och migranter över Medelhavet till Europa. Sverige fick till följd av detta ta emot asylsökande i en omfattning som saknar motsvarighet i svensk efterkrigshistoria.

Den 21 juni 2016 antog Riksdagen lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen ska tillämpas från den 20 juli 2016 och tre år framåt, d.v.s. fram t.o.m. den 19 juli 2019. Lagen innehåller bl.a. bestämmelser om tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande, med undantag för kvotflyktingar. Migrationsverket har hittills beviljat tillfälliga uppehållstillstånd till ett stort antal personer med stöd av denna lag. Personer som har fått uppehållstillstånd som gäller i minst ett år ska folkbokföra sig hos Skatteverket.

Uppehållsrätt

En EES-medborgare har uppehållsrätt i tre månader utan att några villkor eller formaliteter måste vara uppfyllda utom att personen ska ha ett giltigt pass eller ett nationellt identitetskort. Samma regler gäller för EES-med-borgarens familjemedlemmar som är medborgare i ett tredje land och som följer med eller ansluter till EES-medborgaren i Sverige.

För vistelser som är längre än tre månader krävs att EES-medborgaren an-tingen har uppehållsrätt enligt utlänningslagen eller ett uppehållstillstånd. Uppehållsrätten behöver inte fastställas genom någon prövning, utan inträder automatiskt när EES-medborgaren uppfyller något av kraven enligt utlänningslagen. En EES-medborgare som inte uppfyller kravet för uppehålls-rätt måste ha ett uppehållstillstånd för vistelser längre än tre månader.

Enligt 3 a kap. 3 § utlänningslagen har en EES-medborgare uppehållsrätt om han eller hon är arbetstagare eller egen företagare i Sverige. Detta gäller även arbetssökande i Sverige med en verklig möjlighet att få anställning. Personer som är inskrivna som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och har tillräckliga medel för sin och sina familjemedlemmars försörjning inklusive en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige uppfyller också kravet för uppehållsrätt. Även personer som inte tillhör någon av de nämnda kategorierna, men som har tillräckliga medel för sin och sina familjemedlemmars försörjning och en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige uppfyller kravet för uppehållsrätt.

Med familjemedlem menas här make, registrerad partner, sambo och släktingar i rakt ned- eller uppstigande led. Familjebegreppet omfattar även annan familjemedlem till EES-medborgaren eller till hans eller hennes make eller sambo som är beroende av någon av dem för sin försörjning. Med familjemedlem till EES-medborgare anses även en utlänning med familjeanknytning till en svensk medborgare som återvänder till Sverige efter att ha utnyttjat sin rätt till fri rörlighet enligt rörlighetsdirektivet och som utlänningen har följt med eller anslutit sig till när den svenska medborgaren utnyttjat sin rätt till fri rörlighet (3 a kap. 2 § utlänningslagen).

En EES-medborgare med uppehållsrätt som vill bli folkbokförd måste, liksom alla andra personer som vill bli folkbokförda, även uppfylla de allmänna villkoren för folkbokföring enligt 34 §§folkbokföringslagen. Detta innebär att Skatteverket vid anmälan om inflyttning måste kunna anta att EES-medborgarens uppehållsrätt kommer att bestå under minst ett år. Det är personen själv som ska visa att förutsättningarna är uppfyllda.

När en EES-medborgare anmäler flytt till Sverige måste Skatteverket alltid göra en prövning av huruvida personen har uppehållsrätt och om den uppehållsrätten i så fall kan antas vara i minst ett år för att personen ska kunna bli folkbokförd.

Varje år handlägger Skatteverket ett stort antal ärenden om inflyttning till Sverige i vilka sökande åberopar uppehållsrätt.

Tillsynsuppdraget

Justitiekanslerns tillsynsuppgifter regleras i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn och i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern. Justitiekanslern har tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet följer lagar och andra författningar och i övrigt fullgör sina uppgifter. Tillsynen över den offentliga verksamheten är inriktad främst på att denna fullgörs på ett riktigt sätt utifrån de krav författningsregleringen ställer upp.

Under 2016 handlade Skatteverket ett stort antal ansökningar om flyttning till Sverige från personer som beviljats uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (2005:716) och lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, s.k. invandringsärenden. I sådana ärenden förekommer inte sällan komplicerade frågeställningar om sökandens identitet, civilstånd, relationer till andra personer, m.m.

Även ärenden om inflytning till Sverige med åberopande av uppehållsrätt kan innefatta komplicerade bedömningar i fråga om bl.a. uppehållsrätt föreligger och om den person, som till stöd för sin anmälan om inflytning åberopar anknytning till EES-medborgare som är bosatt i Sverige eller en svensk medborgare som har utnyttjat sin rätt till fri rörlighet, uppfyller krav på uppehållsrätt.

Justitiekanslern har därför beslutat att inleda granskning av ett urval av Skatteverkets folkbokföringsärenden avseende invandring (ärendegrupp 42/359) som handlagts av Folkbokföringsenheten Mitt, folkbokföringssektionerna 1 och 2 i Karlstad. Granskningen kommer att genomföras av personal på enhet 3 under ledning av byråchefen OS.

De ärenden som ska granskas kommer att inhämtas från Folkbokföringen Mitt. Granskningen kommer därefter att ske i form av skrivbordstillsyn. Om det blir nödvändigt kan ett besök till Folkbokföringsenheten Mitt komma att ske. I så fall kommer detta att meddelas myndigheten i förväg.

Granskningen kommer att avslutas med ett beslut som kommer att innehålla Justitiekanslerns iakttagelser. Innan beslutet färdigställs kommer Folkbokföringen Mitt att få möjlighet att lämna sina lämna synpunkter på Justitiekanslerns iakttagelser.