Lag (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1975-12-15
Ändring införd
SFS 1975:1339 i lydelse enligt SFS 2010:1412
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Justitiekanslern har i den omfattning som anges i 2 och 3 §§ tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden.

2 §  Statliga myndigheter samt anställda, uppdragstagare och andra som är knutna till sådana myndigheter står under justitiekanslerns tillsyn i den utsträckning regeringen föreskriver det. Justitiekanslerns tillsyn skall dock ej kunna omfatta regeringen eller statsråd, ej heller riksdagens myndigheter eller anställda och uppdragstagare vid riksdagens myndigheter.

3 §  Under Justitiekanslerns tillsyn står dessutom

 1. kommunala myndigheter och andra myndigheter som ej är statliga,
 2. tjänstemän och andra befattningshavare vid myndigheter som avses under 1,
 3. andra som, utan att vara knutna till statlig myndighet, innehar tjänst eller uppdrag varmed följer myndighetsutövning, såvitt avser denna deras verksamhet, dock ej ledamöter av riksdagen, kyrkomötet eller beslutande kommunal församling eller riksdagens anställda och uppdragstagare,
 4. tjänstemän och uppdragstagare i statliga affärsverk, när de för verkens räkning fullgör uppdrag i sådana aktiebolag där staten genom verken utövar ett bestämmande inflytande.

[S2]Vid tillsyn över kommunala myndigheter skall Justitiekanslern beakta de former i vilka den kommunala självstyrelsen utövas. Lag (2000:438).

4 §  Med befattningshavare förstås nedan i denna lag person som står under justitiekanslerns tillsyn enligt lagen.

5 §  Justitiekanslern får som särskild åklagare väcka åtal mot befattningshavare som har begått brottslig gärning genom att åsidosätta vad som åligger honom i tjänsten eller uppdraget. Ger utredningen i ärende justitiekanslern anledning anta att sådan brottslig gärning begåtts, tillämpas vad som föreskrivs i lag om förundersökning, åtal och åtalsunderlåtelse samt om allmän åklagares befogenheter i övrigt i fråga om brott under allmänt åtal.

[S2]I mål som har anhängiggjorts vid tingsrätt bör talan fullföljas till högsta domstolen endast om synnerliga skäl föranleder det. Lag (1987:996).

6 §  Har befattningshavare åsidosatt vad som åligger honom eller henne i tjänsten och kan felet beivras genom disciplinärt förfarande, får Justitiekanslern göra anmälan till den som har befogenhet att besluta om disciplinpåföljd. Om det, när det gäller den som är legitimerad eller annars behörig att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården eller detaljhandeln med läkemedel eller yrke inom djurens hälso- och sjukvård, finns skäl att besluta om återkallelse av legitimationen eller behörigheten, får Justitiekanslern göra anmälan om detta till den som har befogenhet att besluta i frågan. Motsvarande anmälan får göras i fråga om begränsning av sådan legitimerad yrkesutövares behörighet, om denne har missbrukat sin behörighet på något annat sätt. Om det, när det gäller den som är legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, tandvården, detaljhandeln med läkemedel eller djurens hälso- och sjukvård, finns skäl att besluta om prövotid, får Justitiekanslern göra anmälan om detta till den som har befogenhet att besluta i frågan.

[S2]Anser Justitiekanslern det vara påkallat att befattningshavare avskedas eller avstänges från sin tjänst på grund av brottslig gärning eller grov eller upprepad tjänsteförseelse, får han eller hon göra anmälan härom till den som har befogenhet att besluta om sådan åtgärd.

[S3]När Justitiekanslern har gjort anmälan i ett sådant ärende som avses i första eller andra stycket ska han eller hon i ärendet få tillfälle att komplettera egen utredning och att yttra sig över utredning som har tillförts ärendet av någon annan samt att närvara, om muntligt förhör hålls. Vad som nu sagts gäller dock inte ärenden om avstängning. Lag (2010:661).

7 §  Har myndighet meddelat beslut mot befattningshavare i ärende om tillämpningen av särskilda bestämmelser för offentliga tjänstemän i lag eller annan författning om disciplinansvar eller om avskedande eller avstängning från tjänsten på grund av brottslig gärning eller tjänsteförseelse, får Justitiekanslern föra talan vid domstol om ändring i beslutet. Detsamma gäller i fråga om myndighets beslut i ärende om disciplinansvar mot den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen eller djurhälsopersonalen eller är krigsman eller disciplinansvarig enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. samt i fråga om myndighets beslut i ärende om prövotid eller sådan behörighetsfråga som avses i 6 § första stycket. Närmare bestämmelser om sådan talan meddelas i lag eller annan författning.

[S2]Har befattningshavare enligt vad därom är föreskrivet sökt ändring vid domstol i beslut som avses i första stycket och har beslutet tillkommit efter anmälan av Justitiekanslern, företräder Justitiekanslern det allmänna som befattningshavarens motpart i tvisten. Detsamma gäller, om Justitiekanslern har sökt ändring i beslutet.

[S3]Vad i lag eller annan författning är föreskrivet om arbetsgivare ska i fråga om tvister som avses i denna paragraf äga motsvarande tillämpning på Justitiekanslern. Bestämmelserna i 4 kap. 7 § och 5 kap. 1 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister ska dock ej tillämpas i fråga om tvist i vilken Justitiekanslern för talan. Lag (2009:322).

Prop. 1997/98:109: Justitiekanslerns möjlighet att föra talan om ändring i ett beslut mot hälso- och sjukvårdspersonal vid domstol skall även omfatta beslut om föreskrift om prövotid.

 • AD 1995 nr 68:Fråga rörande disciplinansvar för präst enligt 35 kap. 17 och 18 §§ kyrkolagen (1992:300). - Sedan domkapitel genom beslut prövat frågan huruvida en präst skulle åläggas disciplinpåföljd på grund av visst handlande och därvid inte funnit skäl att ålägga sådan påföljd samt talan inte förts mot detta beslut, har frågan om disciplinpåföljd för prästen på grund av ifrågavarande handlande ansetts vara rättskraftigt avgjord. Domkapitlet har följaktligen inte ägt att - såsom skett - på nytt ta upp denna fråga till förnyad prövning och därvid genom ett nytt beslut ålägga prästen disciplinpåföljd. Genom domen har det senare beslutet undanröjts i vad prästen genom beslutet ålagts disciplinpåföljden varning.

8 §  I regeringsformen finns föreskrifter om justitiekanslerns befogenhet att väcka åtal mot ledamot av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen och väcka talan om skiljande eller avstängning av sådan ledamot från anställningen eller skyldighet för ledamot att genomgå läkarundersökning. Lag (2010:1412).

9 §  Justitiekanslern har rätt att få tillgång till domstolars och förvaltningsmyndigheters protokoll och handlingar. Lag (2010:1412).

10 §  Domstol och förvaltningsmyndighet samt tjänsteman hos staten eller kommun skall tillhandagå justitiekanslern med de upplysningar och yttranden som han begär. Sådan skyldighet åligger även annan, om han står under justitiekanslerns tillsyn.

[S2]När justitiekanslern begär upplysningar eller yttrande i andra ärenden än dem där han har beslutat att inleda förundersökning, får han förelägga vite om högst 1 000 kronor. Justitiekanslern får döma ut försuttet vite. Lag (1987:996).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Föreskrifterna i 7 § skall dock ej tillämpas på innehavare av prästerlig befattning.
  Förarbeten
  Prop. 1975/76:52

Lag (1982:1169) om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn

Lag (1986:422) om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn

Lag (1987:996) om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:160
  Omfattning
  ändr. 3, 5-7, 10 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1994:2068) om ändring i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:78, Prop. 1994/95:6, Bet. 1994/95:FöU1
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1998:541) om ändring i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn

Förarbeten
Rskr. 1997/98:290, Prop. 1997/98:109, Bet. 1997/98:SoU22
Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:438) om ändring i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:214
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2009:322) om ändring i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn

Förarbeten
Rskr. 2008/09:197, Prop. 2008/09:94, Bet. 2008/09:MJU20
Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:661) om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn

Förarbeten
Rskr. 2009/10:342, Prop. 2009/10:210, Bet. 2009/10:SoU22
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1412) om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn

Förarbeten
Rskr. 2010/11:21, Prop. 2009/10:80, Bet. 2010/11:KU4
Omfattning
ändr. 8, 9 §§
Ikraftträder
2011-01-01