JK 1773-08-21

Klagomål med anledning av Socialstyrelsens hantering av sekretessbelagda handlingar

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslern gör vissa uttalanden beträffande utlämnande av handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter men vidtar i övrigt ingen åtgärd i ärendet. 

Klagomålet

En person har i en skrivelse hit framfört klagomål mot Socialstyrelsen, Regionala tillsynsenheten i Örebro, med anledning av att tillsynsenheten vid utlämnande av allmänna handlingar har röjt två patienters identiteter. 

Anmälaren har i huvudsak anfört följande. Handlingarna är två s.k. Lex Maria-anmälningar från Barn- och Ungdomspsykiatrin vid Universitetssjukhuset i Örebro. Vid utlämnandet av kopior av de aktuella handlingarna har patienternas personnummer strukits över med en svart överstrykningspenna. Genom att vinkla kopiorna mot ljuset har man kunnat läsa patienternas personnummer. Anmälaren har påtalat detta för en handläggare hos Socialstyrelsen och även framfört att patienterna bör underrättas om Socialstyrelsens misstag. Handläggaren har härefter meddelat anmälaren att om denne har tagit bort personnumren så behöver inte patienterna underrättas. Anmälaren vill att Justitiekanslern ska utreda det inträffade samt uppmana Socialstyrelsen att underrätta patienterna om att deras identiteter har röjts. 

Utredningen

Justitiekanslern har tagit del av kopior av de två maskade handlingarna. 

Enligt 7 kap. 1 c § sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess, om inte annat följer av 2 §, inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men. Sekretess, i enlighet med det anförda, gäller också i sådan verksamhet hos myndighet som innefattar omprövning av beslut i eller särskild tillsyn över allmän eller enskild hälso- och sjukvård. 

De i ärendet aktuella handlingarna innehåller vissa uppgifter som är sekretesskyddade enligt ovan nämnda bestämmelse. Det är naturligtvis olyckligt om dessa uppgifter i praktiken har lämnats ut. Av anmälan hit går det att utläsa att det rör sig om ett misstag hos Socialstyrelsen vid utlämnandet av de aktuella handlingarna. De sekretesskyddade uppgifterna i handlingarna har maskats (strukits över) men har ändå – med viss ansträngning – gått att läsa. Mot bakgrund av att det kan antas röra sig om ett enstaka misstag finner jag inte anledning att uttala någon kritik mot Socialstyrelsen. Jag finner inte heller anledning att i övrigt vidta någon åtgärd med anledning av vad anmälaren har anfört. 

Omständigheterna i ärendet ger dock anledning för mig att kort beröra frågan om hur en myndighet bör gå tillväga när en handling som innehåller både öppna och sekretesskyddade uppgifter begärs utlämnad. 

Enligt 2 kap. 12 § TF ska en handling, om den inte kan tillhandahållas utan att en sådan del därav som inte får lämnas ut röjs, i övriga delar göras tillgänglig genom en avskrift eller kopia. Ett vanligt förfaringssätt är att myndigheten lämnar ut en maskad kopia av handlingen. Myndigheten låter alltså göra en kopia av handlingen i vilken de sekretesskyddade delarna täcks över. Om en överstrykningspenna används blir resultatet vanligen, som synes vara fallet här, att de sekretesskyddade uppgifterna ändå går att läsa om man vinklar kopian mot ljuset. Det är därför lämpligt att myndigheten först gör en kopia av handlingen på vilken de sekretesskyddade uppgifterna stryks över och sedan gör en kopia av den maskade kopian, varefter den nya kopian lämnas ut. Det är då inte möjligt att läsa de sekretesskyddade uppgifterna på den utlämnade handlingen. 

Ärendet avslutas härmed.