JK 2491-03-31

Innebörden av "redaktion för en tryckt periodisk skrift" i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslerns beslut den 31 juli 2003 i ärendet står fast.

Efter en anmälan om förtal begånget genom publicering av uppgifter på en hemsida på Internet med adress www.sverigeturism.se fann Justitiekanslern i ett beslut den 31 juli 2003 att yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) inte var tillämplig på uppgifterna på hemsidan och överlämnade anmälan till Åklagarkammaren i Jönköping för prövning.

Föreningen Sverigeturism har nu genom dess ordförande, JR, begärt omprövning av beslutet och anfört följande. Nyhetsbreven som läggs ut på hemsidan ges även ut i tryckt form. Nyhetsbreven faller därmed under tryckfrihetsförordningen (TF).

Föreningen Sverigeturism har också gett in de tre nyhetsbrev som behandlar den sak som anmälan var riktad mot.

Justitiekanslern har på nytt inhämtat uppgift från Radio- och TV-verket, som förklarat att det inte finns något utgivningsbevis för hemsidan. Enligt Patent- och registreringsverket finns det inte heller något utgivningsbevis för det nyhetsbrev som Föreningen Sverigeturism ger ut.

Justitiekanslern har genom remiss inhämtat ett yttrande från Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) i fråga om på vilket sätt nyhetsbreven har framställts. I ett sakkunnigutlåtande den 24 november 2003 anför SKL som sin slutsats att nyhetsbreven har framställts med en utrustning som arbetar med tonerpulver, exempelvis en laserskrivare, och inte i en konventionell tryckpress.

Innehållet på en hemsida på Internet faller i princip utanför både TF:s och YGL:s tillämpningsområden. Enligt den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § YGL är emellertid grundlagens föreskrifter om radioprogram tillämpliga också när en redaktion för en tryckt periodisk skrift eller för ett radioprogram, ett företag för yrkesmässig framställning av tryckta eller därmed enligt TF jämställda skrifter eller av tekniska upptagningar, eller en nyhetsbyrå med hjälp av elektromagnetiska vågor på särskild begäran tillhandahåller allmänheten upplysningar direkt ur en databas. Det gäller under förutsättning att mottagaren inte kan ändra innehållet i registret. Från den 1  januari 2003 gäller grundlagens föreskrifter om radioprogram dessutom för alla databaser för vilka utgivningsbevis gäller.

Radio- och TV-verket har upplyst att något utgivningsbevis inte gäller för den anmälda hemsidan. För att databasregeln i YGL skall bli tillämplig på hemsidan krävs därför att den tillhandahålls av redaktionen för ett sådant massmedieföretag som omfattas av bestämmelsen.

Med tryckta skrifter avses sådana skrifter som har framställts i en tryckpress (1 kap. 5 § TF). I ärendet har det kommit fram att nyhetsbreven inte har framställts i en tryckpress. Nyhetsbreven utgör således inga tryckta skrifter. Den redaktion som tillhandahåller nyhetsbreven även på hemsidan kan därför inte sägas utgöra en redaktion för en tryckt skrift såsom förutsätts för databasregelns tillämpning. Föreningen kan inte heller anses utgöra ett sådant företag som yrkesmässigt framställer sådana skrifter som enligt TF jämställs med tryckta skrifter. Databasregeln kan därför inte bli tillämplig på den aktuella publiceringen på Föreningen Sverigeturisms hemsida. Justitiekanslerns beslut den 31 juli 2003 skall därmed stå fast.

Jag kan för övrigt notera att TF inte är tillämplig på föreningens nyhetsbrev. Det beror på att nyhetsbreven, som inte är tryckta, saknar dels utgivningsbevis, dels sådana uppgifter som enligt 1 kap. 5 § TF krävs för att förordningen skall bli tillämplig på en skrift.