JK 2737-08-40

Ersättningsanspråk mot staten med anledning av att polisens bevisinstrument har visat ett för högt värde

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslern överlämnar handlingarna i ärendet till Rikspolisstyrelsen för handläggning. 

TS stoppades av Polisen för en trafiknykterhetskontroll. Polisens bevisinstrument visade ett värde som fick till följd att TS misstänktes för rattfylleribrott. Hans körkort omhändertogs. Länsstyrelsen återkallade sedermera körkortet. Det har senare visat sig att bevisinstrumentet visade ett för högt värde. 

TS har i en skrivelse hit begärt skadestånd av staten för de kostnader han har drabbats av till följd av det felaktiga mätresultatet. 

Förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten innehåller regler om vilken myndighet som på statens vägnar ska handlägga sådana anspråk. Reglerna innebär i korthet att Justitiekanslern, i fråga om anspråk som grundas på bestämmelserna i 3 kap. 2 § skadeståndslagen om fel och försummelse vid myndighetsutövning, handlägger anspråk till följd av s.k. beslutsskador (3 §), medan anspråk på grund av s.k. faktiska skador handläggs av den centrala förvaltningsmyndighet inom vars område en viss skada har inträffat (5 §). 

I detta fall får det anses i varje fall i huvudsak röra sig om ett sådant anspråk som det inte ankommer på Justitiekanslern att ta ställning till. Handlingarna i ärendet överlämnas därför till Rikspolisstyrelsen, som är central förvaltningsmyndighet inom det aktuella verksamhetsområdet.