Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1995-12-07
Ändring införd
SFS 1995:1301 i lydelse enligt SFS 2023:219
Ikraft
1996-01-01
Upphäver
Kungörelse (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01
Övrigt
Rättelseblad 2008:1000 och 2010:809 har iakttagits.

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller sådana anspråk på ersättning för skador som riktas mot staten.

[S2]Förordningen gäller dock inte anspråk på ersättning som grundas på

 1. påstående om att staten inte har fullgjort sina förpliktelser enligt ett avtal, eller
 2. ett statligt anställningsförhållande.

2 §  Denna förordning tillämpas oavsett vad som gäller enligt bestämmelser i instruktioner eller andra författningar som har beslutats av regeringen.

Handläggande myndighet

3 §  Justitiekanslern handlägger anspråk på ersättning med stöd av

[S2]anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut,

[S3]anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut,

[S4]av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624, om anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut, eller

[S5]Justitiekanslern handlägger också andra anspråk på ersättning som grundas på ett påstående om överträdelse av unionsrätten.

[S6]Av 4 § följer att vissa anspråk på ersättning med stöd av 3 kap. 1, 2 eller 4 § skadeståndslagen handläggs av Kammarkollegiet. Förordning (2023:219).

3 a § Har upphävts genom förordning (2003:611).

4 §  Kammarkollegiet handlägger

 1. anspråk på ersättning med stöd av
 2. ärenden som har överlämnats till Kammarkollegiet enligt 9 §, och
 3. ärenden som ska handläggas av Kammarkollegiet på grund av en överenskommelse enligt 4 § förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering. Förordning (2020:1182).

 • HFD 2020:14:Ett beslut av Kammarkollegiet om ersättning från person-skadeförsäkringen för studenter får inte överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

5 §  De förvaltningsmyndigheter som anges i bilagan till denna förordning handlägger andra anspråk än de som anges i 3 och 4 §§, om anspråket avser en skada som har inträffat inom myndighetens verksamhetsområde. I andra fall handläggs sådana anspråk av Justitiekanslern. Förordning (2014:1319).

Behörighet, samråd, överlämnande m.m.

6 §  En myndighet hos vilken ett anspråk på ersättning handläggs förhandlar för statens räkning med den som kräver ersättning. Myndigheten för också statens talan inför domstol.

[S2]Om inte annat följer av 8 eller 9 §, får myndigheten på statens vägnar besluta i fråga om skadestånd.

7 §  En förvaltningsmyndighet som handlägger anspråk på ersättning som framställs med stöd av skadeståndslagen (1972:207), lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder eller 19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska samråda med Justitiekanslern, om ärendet är av principiell natur eller av stor ekonomisk betydelse.

[S2]När det gäller åtaganden för staten att betala högre ersättning än 250 000 kronor ska myndigheten alltid samråda med Justitiekanslern.

[S3]Skyldigheten att samråda gäller inte för Kammarkollegiet. Förordning (2014:1319).

8 § Har upphävts genom förordning (2004:986).

9 §  En förvaltningsmyndighet ska, om inte annat följer av lag eller annan författning, överlämna ärenden om anspråk på ersättning för personskador till Kammarkollegiet. Om ett ärende avser även anspråk på ersättning för någon annan skada, ska hela ärendet överlämnas till kollegiet.

[S2]Ett ärende ska inte överlämnas till Kammarkollegiet enligt första stycket, om det avser anspråk på ersättning som framställs med stöd av

10 §  Justitiekanslern får uppdra åt en annan myndighet att fullgöra de uppgifter som Justitiekanslern har enligt denna förordning. Justitiekanslern får även ta över handläggningen av ärenden som avses i förordningen. Förordning (2004:986).

10 a §  Justitiekanslern ska skyndsamt underrätta Kronofogdemyndigheten om ett beslut att bevilja ersättning enligt 2-4 §§ lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Förordning (2022:758).

Yttrande från Statens skaderegleringsnämnd

11 §  I ett ärende om reglering av personskada ska den handläggande myndigheten begära yttrande från Statens skaderegleringsnämnd när det är fråga om

 1. ersättning för inkomstförlust under invaliditetstid, om den medicinska invaliditeten uppgår till minst tio procent eller den årliga förlusten beräknas uppgå till minst ett prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§ socialförsäkrings- balken,
 2. ersättning under invaliditetstid för kostnader eller för ideell skada i fall med sådan medicinsk invaliditetsgrad som avses under 1,
 3. ersättning för förlust av underhåll, eller
 4. omprövning av livränta eller engångsbelopp enligt 5 kap. 5 § första stycket skadeståndslagen (1972:207).

[S2]Myndigheten ska även begära ett sådant yttrande om ärendet är av principiell natur. Förordning (2019:569).

12 §  Nämnden skall höras även i andra ärenden om reglering av personskador, om den skadelidande begär det och den handläggande myndigheten inte finner det uppenbart obehövligt.

13 §  Oavsett bestämmelserna i 11 och 12 §§ får Kammarkollegiet besluta om förskott, om det är uppenbart att staten är ersättningsskyldig med minst förskottsbeloppet. Detsamma gäller en annan handläggande myndighet i fråga om förskott som understiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken.

[S2]I ett ärende om regressanspråk från försäkringsföretag behöver nämndens yttrande inte begäras, om företaget begärt yttrande från den nämnd som avses i 6 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359). Förordning (2019:569).

Kostnader

14 §  Justitiekanslern får besluta om ersättning av allmänna medel för biträde och för utredning i ett ärende i den utsträckning kostnaderna inte skall betalas av staten enligt rättshjälpslagen (1996:1619).

[S2]Om Justitiekanslern med stöd av 10 § har uppdragit åt en myndighet att i ett visst ärende fullgöra Justitiekanslerns uppgifter, får myndigheten besluta om ersättning enligt första stycket. Förordning (2004:986).

Överklagande

15 §  Ett beslut i ett ärende som handläggs enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga

Förvaltningsmyndigheter som avses i 5 §

Arbetsförmedlingen

Bolagsverket

Centrala studiestödsnämnden

Domstolsverket

Ekobrottsmyndigheten

Försvarets materielverk

Försvarsmakten

Försäkringskassan

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Konsumentverket

Kriminalvården

Kronofogdemyndigheten

Kustbevakningen

Lantmäteriet

Livsmedelsverket

Luftfartsverket

Migrationsverket

Patent- och registreringsverket

Pensionsmyndigheten

Polismyndigheten

Sjöfartsverket

Skatteverket

Statens institutionsstyrelse

Statens jordbruksverk

Säkerhetspolisen

Trafikverket

Transportstyrelsen

Tullverket
Åklagarmyndigheten Förordning (2017:1075).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall.
  3. I ärenden där framställning om ersättning gjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1998:1575) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ändr. 3, 7, 8, 9, 10, 14 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:324) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndskrav mot staten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.
 2. I ärenden där framställan om anspråk har gjorts före ikraftträdandet tilllämpas äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:389) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ändr. 3, 3 a §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:278) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndskrav mot staten

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2003:129) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:556) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:611) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2003.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om ersättning som kommit in till Rikspolisstyrelsen eller Riksåklagaren före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 3 a §; ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-12-01

Förordning (2004:986) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. I ärenden där framställning om ersättning har gjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
Omfattning
upph. 8 §; ändr. 3, 4, 7, 10, 14 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1206) om ändring i förordningen (2004:986) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ändr. 4 § i 2004:986

Förordning (2005:147) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2007:262) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:1000) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:809) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2010:1694) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ändr. 11, 13 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:136) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:249) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:1452) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med stöd av 21 § lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1482) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2013:462) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2014:1319) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. I ärenden där ersättningsanspråk har framställts före ikraftträdandet gäller 5 § i den äldre lydelsen.
 3. Ersättningsärenden som handläggs av Rikspolisstyrelsen ska efter utgången av år 2014 handläggas av
  • Säkerhetspolisen, om de gäller skador som uppkommit i en verksamhet som enligt lag eller förordning eller enligt annat beslut av regeringen handläggs av den myndigheten, och
  • Polismyndigheten i övriga fall.
Omfattning
ändr. 5, 7, 9 §§; ny bil.
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:730) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
utgår genom 2017:262
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2017:262) om ändring i förordningen (2016:730) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
utgår

Förordning (2017:508) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med stöd av 13 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-07-02

Förordning (2017:1075) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Ärenden som har inletts hos Justitiekanslern före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:25) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ändr. 3, 4, 9 §§
Ikraftträder
2018-04-01

Förordning (2018:303) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med stöd av 48 § i den upphävda personuppgiftslagen (1998:204).
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1203) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med stöd av 44 § i den upphävda kameraövervakningslagen (2013:460).
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-08-01

Förordning (2019:569) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ändr. 11, 13 §§
Ikraftträder
2019-11-01

Förordning (2019:1237) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:1182) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2021:1209) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med stöd av 2 kap. 6 § i den upphävda lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst och 2 kap. 5 § i den upphävda lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2022:758) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ny 10 a §
Ikraftträder
2022-07-01

Förordning (2022:1061) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2022-08-01

Förordning (2023:219) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2023-06-01