JK 2778-99-30

Fråga om tryckfrihetsförordningens alternativt yttrandefrihetsgrundlagens tillämplighet på uppgifter som spritts på Internet

Justitiekanslerns beslut Anmälan föranleder inte någon åtgärd här. Ärendet Rikskriminalpolisen har till Justitiekanslern överlämnat en anmälan om brott mot personuppgiftslagen (1998:208) för prövning av om tryckfrihetsförordningen alternativt yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig. Anmälan gäller innehållet i en artikel benämnd "Gatstens- och brandbombsjournalism" som lagts ut på en hemsida på Internet med adressen http://www.folktribunen.com. Hemsidan avser Folktribunen, Svenska motståndsrörelsens tidning. Till anmälan har fogats ett utdrag från hemsidan avseende artikeln. Justitiekanslern har från Patent- och registreringsverket inhämtat uppgiften att en ansökan om utgivningsbevis för en skrift med titeln "Folktribunen" (ansökningsnummer N 98 0339) resulterade i att utgivningsbevis meddelades den 29 juni 1998 dock med titeln "Svenska motståndsrörelsens tidning". Justitiekanslern har tagit del av utgivningsbeviset. Justitiekanslern har vidare från Säkerhetspolisen inhämtat uppgiften att skriften Folktribunen, Svenska motståndsrörelsens tidning hittills under 1999 kommit ut med tre nummer och att det senaste numret av skriften kom ut i juni 1999, dvs. före den händelse som aktuell artikel på hemsidan refererar till. Justitiekanslern har också tagit del av det senaste numret av skriften Folktribunen, Svenska motståndsrörelsens tidning. I denna finns en hänvisning till aktuell hemsida. Justitiekanslern har låtit Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) granska skriften. Enligt SKL är den av allt att döma framställd i tryckpress. Justitiekanslern har även besökt hemsidan och därvid funnit aktuell artikel samt information om prenumeration på skriften. Justitiekanslerns bedömning Justitiekanslern är ensam åklagare i fråga om tryck- och yttrandefrihetsbrott. Endast Justitiekanslern får besluta om tvångsmedel och inleda förundersökning i anledning av misstanke om sådant brott. Justitiekanslern har vidare åklagaruppgifter i andra tryck- och yttrandefrihetsmål än mål om tryck- eller yttrandefrihetsbrott samt i mål som annars avser brott mot bestämmelser i tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Anmälningar som faller utanför tryck- eller yttrandefrihetsområdet ankommer det dock på allmän åklagare att handlägga. Internet är ett världsomspännande nät för kommunikation mellan datorer som möjliggör olika former av datormedier såsom e-post, elektroniska anslagstavlor och informationsdatabaser. På Internet förekommer också videokonferenser, telefoni och ljudradio. Eftersom Internet möjliggör kommunikation med olika egenskaper måste man för att kunna fastställa om endera YGL eller TF i ett visst fall är tillämplig eller inte göra en bedömning av vilka regler användningen kan anses omfattad av. När det gäller material som ett massmedieföretag publicerar elektroniskt kan den s.k. bilageregeln i 1 kap. 7 § andra stycket TF eller den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § YGL vara tillämplig. Även YGL:s regel om radioprogram (1 kap. 6 §) kan bli tillämplig (jfr Mediekommitténs betänkande Grundlagsskydd för nya medier, SOU 1997:49 s. 180 f. och 220). Som en grundläggande förutsättning för att antingen bilageregeln eller databasregeln skall vara tillämplig gäller att skriften Folktribunen, Svenska motståndsrörelsens tidning skall vara att anse som periodisk skrift. Något utgivningsbevis finns inte för en skrift med sådan titel och den kan därför inte av den anledningen anses som periodisk. Däremot får utredningen i ärendet anses ge vid handen att skriften är avsedd att utkomma minst fyra gånger om året. Den får därmed anses periodisk. Såvitt framkommit återfinns artikeln inte i någon tryckt upplaga av skriften Folktribunen, Svenska motståndsrörelsens tidning. Bilageregeln i 1 kap. 7 § andra stycket TF är därmed inte tillämplig. Av 1 kap. 9 § YGL följer att YGL:s föreskrifter om radioprogram skall tillämpas när bl.a. en redaktion för en tryckt periodisk skrift med hjälp av elektromagnetiska vågor på särskild begäran tillhandahåller allmänheten upplysningar direkt ur ett register med upptagningar för automatisk databehandling under förutsättning att mottagaren inte kan ändra innehållet i registret. Den aktuella publiceringen på Internet får anses uppfylla villkoren för att omfattas av databasregeln. Innehållet på hemsidan faller alltså under tillämpningsområdet för YGL. Justitiekanslern, som är ensam åklagare på tryck- och yttrandefrihetsområdet, är därmed behörig att handlägga anmälan. Ett ingripande från Justitiekanslerns sida med anledning av den aktuella publiceringen på Internet kan bara ske om ett yttrandefrihetsbrott anses ha blivit begånget. Vilka brott som är yttrandefrihetsbrott anges i 5 kap. 1 § YGL jämförd med 7 kap. 4 § och 5 § TF. Något sådant brott är det i detta fall inte fråga om. Anmälan skall således inte föranleda någon åtgärd här. För tydlighetens skull bör det framhållas att enligt 7 § personuppgiftslagen (1998:204) tillämpas bestämmelserna i lagen inte i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Ärendet avslutas. Mot bakgrund av att utgivningsbevis saknas för skriften Folktribunen, Svenska motståndsrörelsens tidning avser jag att i särskild ordning utreda om något brott mot tryckfrihetsförordningens ordningsföreskrifter föreligger.

Justitiekanslerns beslut

Anmälan föranleder inte någon åtgärd här.

Rikskriminalpolisen har till Justitiekanslern överlämnat en anmälan om brott mot personuppgiftslagen (1998:208) för prövning av om tryckfrihetsförordningen alternativt yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig. Anmälan gäller innehållet i en artikel benämnd "Gatstens- och brandbombsjournalism" som lagts ut på en hemsida på Internet med adressen http://www.folktribunen.com. Hemsidan avser Folktribunen, Svenska motståndsrörelsens tidning.

Till anmälan har fogats ett utdrag från hemsidan avseende artikeln.

Justitiekanslern har från Patent- och registreringsverket inhämtat uppgiften att en ansökan om utgivningsbevis för en skrift med titeln "Folktribunen" (ansökningsnummer N 98 0339) resulterade i att utgivningsbevis meddelades den 29 juni 1998 dock med titeln "Svenska motståndsrörelsens tidning". Justitiekanslern har tagit del av utgivningsbeviset.

Justitiekanslern har vidare från Säkerhetspolisen inhämtat uppgiften att skriften Folktribunen, Svenska motståndsrörelsens tidning hittills under 1999 kommit ut med tre nummer och att det senaste numret av skriften kom ut i juni 1999, dvs. före den händelse som aktuell artikel på hemsidan refererar till.

Justitiekanslern har också tagit del av det senaste numret av skriften Folktribunen, Svenska motståndsrörelsens tidning. I denna finns en hänvisning till aktuell hemsida.

Justitiekanslern har låtit Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) granska skriften. Enligt SKL är den av allt att döma framställd i tryckpress.

Justitiekanslern har även besökt hemsidan och därvid funnit aktuell artikel samt information om prenumeration på skriften.

Justitiekanslern är ensam åklagare i fråga om tryck- och yttrandefrihetsbrott. Endast Justitiekanslern får besluta om tvångsmedel och inleda förundersökning i anledning av misstanke om sådant brott. Justitiekanslern har vidare åklagaruppgifter i andra tryck- och yttrandefrihetsmål än mål om tryck- eller yttrandefrihetsbrott samt i mål som annars avser brott mot bestämmelser i tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Anmälningar som faller utanför tryck- eller yttrandefrihetsområdet ankommer det dock på allmän åklagare att handlägga.

Internet är ett världsomspännande nät för kommunikation mellan datorer som möjliggör olika former av datormedier såsom e-post, elektroniska anslagstavlor och informationsdatabaser. På Internet förekommer också videokonferenser, telefoni och ljudradio.

Eftersom Internet möjliggör kommunikation med olika egenskaper måste man för att kunna fastställa om endera YGL eller TF i ett visst fall är tillämplig eller inte göra en bedömning av vilka regler användningen kan anses omfattad av. När det gäller material som ett massmedieföretag publicerar elektroniskt kan den s.k. bilageregeln i 1 kap. 7 § andra stycket TF eller den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § YGL vara tillämplig. Även YGL:s regel om radioprogram (1 kap. 6 §) kan bli tillämplig (jfr Mediekommitténs betänkande Grundlagsskydd för nya medier, SOU 1997:49 s. 180 f. och 220).

Som en grundläggande förutsättning för att antingen bilageregeln eller databasregeln skall vara tillämplig gäller att skriften Folktribunen, Svenska motståndsrörelsens tidning skall vara att anse som periodisk skrift. Något utgivningsbevis finns inte för en skrift med sådan titel och den kan därför inte av den anledningen anses som periodisk. Däremot får utredningen i ärendet anses ge vid handen att skriften är avsedd att utkomma minst fyra gånger om året. Den får därmed anses periodisk.

Såvitt framkommit återfinns artikeln inte i någon tryckt upplaga av skriften Folktribunen, Svenska motståndsrörelsens tidning. Bilageregeln i 1 kap. 7 § andra stycket TF är därmed inte tillämplig.

Av 1 kap. 9 § YGL följer att YGL:s föreskrifter om radioprogram skall tillämpas när bl.a. en redaktion för en tryckt periodisk skrift med hjälp av elektromagnetiska vågor på särskild begäran tillhandahåller allmänheten upplysningar direkt ur ett register med upptagningar för automatisk databehandling under förutsättning att mottagaren inte kan ändra innehållet i registret.

Den aktuella publiceringen på Internet får anses uppfylla villkoren för att omfattas av databasregeln. Innehållet på hemsidan faller alltså under tillämpningsområdet för YGL. Justitiekanslern, som är ensam åklagare på tryck- och yttrandefrihetsområdet, är därmed behörig att handlägga anmälan.

Ett ingripande från Justitiekanslerns sida med anledning av den aktuella publiceringen på Internet kan bara ske om ett yttrandefrihetsbrott anses ha blivit begånget. Vilka brott som är yttrandefrihetsbrott anges i 5 kap. 1 § YGL jämförd med 7 kap. 4 § och 5 § TF. Något sådant brott är det i detta fall inte fråga om.

Anmälan skall således inte föranleda någon åtgärd här.

För tydlighetens skull bör det framhållas att enligt 7 § personuppgiftslagen (1998:204) tillämpas bestämmelserna i lagen inte i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Ärendet avslutas.

Mot bakgrund av att utgivningsbevis saknas för skriften Folktribunen, Svenska motståndsrörelsens tidning avser jag att i särskild ordning utreda om något brott mot tryckfrihetsförordningens ordningsföreskrifter föreligger.