JK 2812-03-41

Ersättning för ett oriktigt kvarhållande för verkställande av kroppsbesiktning

Justitiekanslerns beslut

Ersättning skall utgå till LG med 2 000 kr för lidande och 1 206 kr för ombudskostnader.

Med anledning av EU-toppmötet och den amerikanske presidentens besök i Göteborg den 14-16 juni 2001 hölls ett stort antal demonstrationer och manifestationer. Schillerska gymnasiet användes för logi åt ca 200 demonstranter och mötesdeltagare. Polisen fick uppgifter som bedömdes som trovärdiga om att det skulle finnas beväpnade personer i gymnasieskolans lokaler. Åklagare beslutade att genomföra en husrannsakan för att leta efter vapen. Polismyndigheten beslutade med stöd av 19 § andra stycket polislagen (1984:387) att de närvarande skulle kroppsvisiteras. För att man skulle kunna genomföra visitationen av så många personer fördes de ut på skogården där de fick lägga sig på mage. De blev liggande så under 30 - 60 minuter till dess förstärkning anlände och visitationerna kunde genomföras. Efter visitationerna släpptes de svenska medborgarna medan de utländska medborgarna omhändertogs med stöd av 11 § polislagen.

LG har begärt ersättning för kränkning med 10 000 kr, för sveda och värk med 3 000 kr, för ett förstört kameraobjektiv med 1 995 kr och för en hotellnatt med 340 kr. Hon har vidare begärt ersättning för ombudskostnader med 1 206 kr. Hon har som grund för sitt anspråk anfört att hon var frihetsberövad utan laga grund och under ovärdiga former och att hon till följd av händelsen drabbades av psykiskt obehag med bl.a. sömnsvårigheter.

Rikspolisstyrelsen har avgett yttrande och därvid anfört att det sätt som visitationen utfördes på rent faktiskt ledde till ett frihetsberövade för vilket det saknades rättslig grund samt att anspråket skall prövas enligt frihetsberövandelagen. Rikspolisstyrelsen har tillstyrkt att ersättning utgår med 2 000 kr för det lidande som frihetsberövandet får antas ha inneburit för LG. Rikspolisstyrelsen har däremot avstyrkt att ersättning utgår för sveda och värk och därvid anfört att ersättning för personskada inte kan utgå med stöd av frihetsberövandelagen och att anspråket därför skall prövas med stöd av skadeståndslagens bestämmelser. Rikspolisstyrelsen har bestritt att fel eller försummelse i skadeståndslagens mening förekom liksom att LG visat att hon orsakats någon medicinskt konstaterbar personskada till följd av polisens agerande. Rikspolisstyrelsen har vidare avstyrkt anspråken avseende ett förstört kameraobjektiv och kostnaderna för övernattning på hotell.

LG har fått del av Rikspolisstyrelsens yttrande och därefter vidhållit sitt ersättningsanspråk.

Av 1 kap. 1 § skadeståndslagen följer att lagens bestämmelser om skadestånd skall tillämpas om inte annat särskilt föreskrivs. Enligt 5 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder har den som varit berövad friheten till följd av beslut vid myndighetsutövning rätt till ersättning, om det står klart att beslutet vilade på felaktiga grunder och därför var oriktigt.

Jag ansluter mig till den bedömning som Rikspolisstyrelsen har redovisat i sitt yttrande. På grund av att antalet polismän på platsen inte ansågs tillräckligt kom kroppsvisitationen att föregås av ett kvarhållande som måste bedömas som ett frihetsberövande. Som Rikspolisstyrelsen har anfört saknades det rättslig grund för ett sådant beslut. Frihetsberövandet får anses ha varit oriktigt i den mening som avses i 5 § frihetsberövandelagen. LG är därför berättigad till ersättning för det lidande som frihetsberövandet får antas ha inneburit för henne.

De former under vilka frihetsberövandet genomfördes och de uppgifter som lämnats om LG:s upplevelser talar för att hennes lidande har varit mer påtagligt än vad som normalt kan sägas vara fallet vid ett så kortvarigt frihetsberövande. Mot bakgrund härav anser jag att det är befogat att utge en förhöjd ersättning. Med hänsyn till den praxis som råder kan det dock inte komma ifråga att utge ett belopp av den storlek som yrkats. Det kan nämnas att ersättningen för en månads frihetsberövande enligt denna praxis uppgår till 20 000 kr. Jag anser det med beaktande av det anförda skäligt att tillerkänna LG ersättning för lidande med det av Rikspolisstyrelsen tillstyrkta beloppet om 2 000 kr.

LG har begärt ersättning för kostnaden för hyra av ett hotellrum sedan hon blivit utestängd från Schillerska gymnasiet.

Kostnaden för hotell har inte orsakats av frihetsberövandet utan av polismyndighetens beslut att utrymma skolan. LG kan därför inte ersättas för denna kostnad inom ramen för frihetsberövandelagen.

Ersättning för personskada kan inte utgå med stöd av frihetsberövandelagen. LG:s anspråk på ersättning för sveda och värk skall därför prövas med stöd av skadeståndslagens bestämmelser. Vidare skall hennes yrkanden om ersättning för det förstörda kameraobjektivet och kostnaden för en hotellnatt prövas med stöd av den lagen.

Att polismyndigheten utan lagligt stöd frihetsberövat LG måste i och för sig anses utgöra fel eller försummelse i skadeståndslagens mening (3 kap. 2 § skadeståndslagen). Däremot kan, mot bakgrund av den hotbild som fanns, åtgärden att lägga ned henne på marken inte anses innefatta något skadeståndsgrundande fel.

Utredningen i ärendet ger inte stöd vare sig för att LG åsamkats någon ersättningsgill personskada eller för att en sådan skada i så fall orsakats av polismyndighetens beslut att hålla henne kvar på platsen. LG:s begäran om ersättning för sveda och värk skall därför avslås.

Det är inte utrett att kameraobjektivet skadats genom försummelse av någon polisman. LG kan därför inte heller med stöd av skadeståndslagens bestämmelser ersättas för denna skada.

När det slutligen gäller LG:s kostnad för att ta in på hotell finns det inget som talar för att polisens beslut att utrymma Schillerska gymnasiet har innefattat fel eller försummelse. Hennes anspråk om ersättning för hotellkostnad skall därför avslås.

Begärd ersättning för ombudskostnader är skälig.