JK 3163-07-31

Utrikesministerns blogg skyddas inte av grundlagen

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern återlämnar handlingarna i ärendet till Polismyndigheten i Stockholms län för de åtgärder som kan anses erforderliga.

Polismyndigheten i Stockholms län har till Justitiekanslern överlämnat en anmälan om bl.a. hets mot folkgrupp med anledning av vissa uppgifter som är införda i en blogg på Internet med, som det får förstås, adressen carlbildt.wordpress.com. Anmälan avser flera kommentarer som har lagts in på bloggen.

Från Radio- och TV-verket har Justitiekanslern inhämtat upplysning om att utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) inte har utfärdats för den aktuella webbplatsen.

Justitiekanslern är ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott. En förutsättning för att Justitiekanslern skall vara behörig att ingripa med allmänt åtal är att den fråga som saken gäller omfattas av regleringen i tryckfrihetsförordningen (TF) eller YGL. Anmälningar som faller utanför det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området är det upp till allmän åklagare att handlägga.

Hemsidor liksom bloggar utgör självständiga databaser. Innehållet i databaser på Internet faller som huvudregel utanför YGL:s tillämpningsområde. Enligt den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § YGL kan visserligen en databas under vissa förutsättningar falla under den yttrandefrihetsrättsliga regleringen. Det har dock i ärendet inte kommit fram någon omständighet som talar för att den aktuella databasen har tillhandahållits under sådana förutsättningar som avses i 1 kap. 9 § YGL. Det ankommer alltså inte på mig att ta ställning till anmälan utan på polis och allmän åklagare. Anmälan med handlingar skall därför återlämnas till Polismyndigheten i Stockholm för den åtgärd som den kan föranleda där.