JK 3217-03-30

Innehållet i insändare har inte ansetts kunna utgöra hets mot folkgrupp i förhållande till svenskar

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern vidtar ingen åtgärd med anledning av anmälan.

PS har i en anmälan till Polismyndigheten i Stockholms län gjort gällande att innehållet i en insändare som publicerades i tidningen Mitt i Södermalm den 31 mars 2003 innefattar "hets mot svenskar". Artikeln har bifogats anmälan. I den aktuella insändaren, som har rubriken "Ursvenskar de mest enfaldiga jag mött", står bl.a. att "ursvenskar är de mest tråkiga, enfaldiga, elaka och korkade människor som jag har träffat".

Åklagarmyndigheten i Stockholm, Citykammaren, har överlämnat anmälan till Justitiekanslern för prövning.

Enligt 9 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen (TF) är Justitiekanslern ensam åklagare i fråga om tryckfrihetsbrott.

För innehållet i en tidning svarar den ansvarige utgivaren. En enskild person som lämnar ett meddelande till en journalist eller annan företrädare för en tidning m.m. är i princip inte ansvarig för vad som skrivs i tidningen enligt den meddelarfrihetsreglering som råder, jfr 1 kap. 1 § tredje stycket och 7 kap. 3 § TF. Jag prövar anmälan med dessa utgångspunkter.

Det tryckfrihetsbrott som skulle kunna komma i fråga här är hets mot folkgrupp. Tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp innefattar att någon i t.ex. en tidning hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller sexuell läggning (7 kap. 4 § 11 TF och 16 kap. 8 § brottsbalken).

Syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandet. Redan på grund av vad som nu har sagts kan innehållet i insändaren inte anses utgöra hets mot folkgrupp. Jag vidtar därför ingen åtgärd med anledning av anmälan.