JK 3313-03-21

Granskning av en brottmålsdom

Justitiekanslern vidtar ingen ytterligare åtgärd i ärendet.

Journalisten SF vände sig i januari 2003 till Justitiekanslern och påtalade brister i polisens, åklagarens och domstolarnas befattning med ett brottmål i vilket VB dömdes för mord till livstids fängelse genom Svea hovrätts dom den 10 juni 1999 i mål B 2867-99. SF ansåg att Justitiekanslern borde granska myndigheternas och domstolarnas hantering av brottmålet.

Med anledning av hänvändelsen hit lades ett tillsynsärende upp. Under ärendets handläggning gjorde jag bedömningen att det inte fanns förutsättningar för mig att med stöd av bestämmelserna i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn begära in yttranden eller upplysningar från befattningshavare vid vederbörande förvaltningsmyndigheter och domstolar. Vissa underhandskontakter togs dock med Riksåklagarens kansli för att efterhöra förutsättningarna för att Riksåklagaren skulle kunna ansöka om resning till förmån för VB. Det framkom därvid att förutsättningarna för att ta upp saken till förnyad behandling enligt Riksåklagaren fick anses uttömda.

Med anledning av uppgifter som jag fick del av genom SF och andra personer gjorde jag för min del bedömningen att det fanns ett behov av att förmedla kontakt med en advokat som kunde biträda VB med en ansökan om resning av hovrättens dom. Jag tog också själv senare del i arbetet med att upprätta resningsansökningen.

Ansökan om resning gavs in till Högsta domstolen i september 2004 (mål Ö 3750-04). Riksåklagaren avgav förklaring över ansökningen den 19 januari 2005. I ett beslut den 27 januari 2005 avslog Högsta domstolen resningsansökningen.

Justitiekanslern har under ärendets handläggning tagit del bl.a. av domstolarnas avgöranden i brottmålet och handlingar ur förundersökningen.

Genom Högsta domstolens beslut är det avgjort att VB inte för närvarande kan få Svea hovrätts dom på livstids fängelse omprövad. Justitiekanslerns ärende får därmed anses vara avslutat.

Jag vill avslutningsvis erinra om att en ansökan om resning till förmån för en tilltalad i ett brottmål enligt 58 kap. 2 § rättegångsbalken inte är begränsad i tiden och att Riksåklagaren är den allmänne åklagare som kan ge in en sådan ansökan till Högsta domstolen.