JK 3331-03-30

Innehållet i en debattartikel har inte ansetts utgöra hets mot folkgrupp

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern vidtar inte någon åtgärd med anledning av anmälningarna.

Ett flertal personer har i e-brev hit anmält innehållet i en debattartikel införd i Dagens Nyheter den 25 oktober 2003. Artikeln har rubriken "Muslimers hat mot judar är befogat" och behandlar frågan om ett framväxande hat mot judar bland svenska muslimer. Enligt anmälningarna är syftet med artikeln att hetsa mot personer av judiskt ursprung.

Justitiekanslern har tagit del av den aktuella artikeln.

Ett ingripande från Justitiekanslerns sida mot den ansvarige utgivaren på grund av innehållet i en tidningsartikel får ske endast ske om artikeln kan anses innefatta ett tryckfrihetsbrott.

Enligt 7 kap. 4 § 11 tryckfrihetsförordningen jämförd med 16 kap. 8 § brottsbalken skall det anses som ett tryckfrihetsbrott - hets mot folkgrupp - om någon i en tryckt skrift hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Den i tryckfrihetsförordningen grundlagsfästa principen om tryckfrihet utgör i Sverige en viktig grundval för fri debatt och åsiktsbildning. Syftet med lagstiftningen om hets mot folkgrupp har inte varit att motverka debatt eller kritik. I den anmälda artikeln framförs åsikter som får ses främst som ett inslag i debatten om hur den akuta situationen i Mellanöstern påverkar relationen mellan muslimer och judar i Sverige. Inom ramen för en sådan debatt i en samhällsfråga måste det finnas ett vidsträckt utrymme för yttranden som kan uppfattas som kritik av en viss folkgrupp.

Den anmälda artikeln innehåller inte uttalanden som går utöver vad som är tillåtet att uttrycka inom ramen för den tryckfrihetsrättsliga regleringen. Det finns därför inte skäl att inleda förundersökning beträffande tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp.