JK 3824-06-40

Anspråk på skadestånd med anledning av att Försäkringskassan har underlåtit att ersätta en kommun i samband med retroaktiv utbetalning av vårdbidrag

Justitiekanslerns beslut

Ludvika kommun tillerkänns ersättning av staten med 101 991 kr.

Justitiekanslern uppdrar åt Försäkringskassan att ombesörja att ersättningen betalas ut.

Social- och utbildningsförvaltningen i Ludvika kommun (fortsättningsvis Ludvika kommun eller kommunen) beviljade och betalade som förskott på en av Försäkringskassan ännu icke utbetald förmån (vårdbidrag) till SCR (den försäkrade) sammanlagt 101 991 kr för perioden mars 2005 – april 2006.

Ludvika kommun ingav den 17 november 2005 till Försäkringskassan en framställning om retroaktiv ersättning med 58 949 kr avseende försörjningsstöd för perioden mars – november 2005. Ytterligare en framställning kom in till Försäkringskassan den 4 april 2006. Enligt denna har ekonomiskt bistånd om 43 042 kr utbetalats avseende tiden december 2005 – april 2006.

Socialförsäkringsnämnden hos Försäkringskassan beslutade den 28 mars 2006 att bevilja den försäkrade vårdbidrag fr.o.m. mars 2005. Den 5 april betalade Försäkringskassan ut – efter avdrag för preliminär skatt om 38 493 kr – 68 400 kr till den försäkrade. Utbetalningen skedde utan beaktande av den ersättning som omfattades av Ludvika kommuns framställning.

Ludvika kommun har begärt skadestånd av staten med sammanlagt (58 949 + 43 042 =) 101 991 kr avseende det vårdbidrag som Försäkringskassan betalade ut till den försäkrade för tiden mars 2005 – april 2006 och som motsvarades av det försörjningsstöd som social- och utbildningsförvaltningen utgav till honom för samma period.

Försäkringskassan har i ett yttrande hit delvis tillstyrkt Ludvika kommuns begäran om ersättning samt anfört bl.a. följande.

”Det är i ärendet klarlagt att social- och utbildningsförvaltningen i november 2005 gjorde en framställning hos Försäkringskassan om utbetalning av ersättning för utgivet ekonomiskt bistånd mars – november 2005 och att Försäkringskassan vid utbetalning av vårdbidraget i april 2006 underlät att ta ställning till framställan om ersättning för utgivet ekonomiskt bistånd. Försäkringskassan anser att denna underlåtenhet innebär fel eller försummelse i skadeståndslagens mening.

Framställan som gällde utgivet försörjningsstöd efter november 2005 kom in till Försäkringskassan först den 4 april 2006 dvs. efter att beslut fattats i socialförsäkringsnämnden och efter brytdatum för utbetalningen. Försäkringskassan anser inte att den aktuella begäran handlagts felaktigt eller försumligt.

Försäkringskassan anser att Ludvika kommun drabbats av en förmögenhetsskada och att kommunen därför är berättigad till skadestånd med 58 949 kr.”

Ludvika kommun har yttrat sig över vad Försäkringskassan har anfört och därvid anfört bl.a. följande.

Social- och utbildningsförvaltningen vidhåller sitt anspråk på att ersättning också ska utbetalas för försörjningsstöd som utgivits för tiden december 2005 till och med april 2006 med beloppet 43 042 kr.

I framställan den 14 november 2005 till Försäkringskassan, specificeras det utbetalda försörjningsstödet. I den delen biträder försäkringskassan skadeståndsanspråket.

Av naturliga skäl kunde dock inte social- och utbildningsförvaltningen vid denna tidpunkt specificera storleken på det försörjningsstöd, som kunde komma att utbetalas efter november 2005.

Därför har en markering gjorts under punkten 3 ”Övriga upplysningar” på bilagda blankett.

Här upplyses Försäkringskassan om att försörjningsstöd kommer att utges till dess förmånen utbetalas och att Försäkringskassan bör ”ringa före utbetalning” för besked om försörjningsstödets storlek.

Den 3 april 2006 kontaktar Försäkringskassans handläggare social- och utbildningsförvaltningen per telefon och meddelar att familjen beviljats retroaktivt vårdbidrag fr.o.m. mars 2005.

De båda handläggarna överenskommer därvid att det försörjningsstöd, som utbetalats för tiden 2005-12 – 2006-04, ska specificeras på blanketten ”Framställning om utbetalning …” och översändas till Försäkringskassan för utbetalning av ersättning.

Social- och utbildningsförvaltningen har således redan den 14 november 2005 till Försäkringskassan framställt om ersättning för utgivet försörjningsstöd för tiden efter 2005-12, alltså i god tid innan Försäkringskassan beslutat om vårdbidrag.

Efter att Försäkringskassan den 3 april 2006 meddelat sitt beslut beträffande vårdbidragsansökan kunde också social- och utbildningsförvaltningen meddelastorleken på sitt ersättningsanspråk. Detta inkom skriftligt till Försäkringskassan den 4 april 2006, enligt Försäkringskassans yttrande.

Med hänvisning till att framställan om ersättning inkommit i god tid före Försäkringskassans beslut; samt att det specificerade ersättningsanspråket, efter överenskommelse om formerna, meddelats Försäkringskassan utan fördröjning, vidhåller social- och utbildningsförvaltningen sitt anspråk på skadestånd motsvarande utbetalt försörjningsstöd, sammanlagt 101 991 kr.”

Försäkringskassan har i anledning av Ludvika kommuns yttrande uppgett bl.a. följande.

”Försäkringskassan anser att Försäkringskassan inte varit försumlig eller handlat felaktigt genom att Försäkringskassan inte kontaktade kommunen trots att kommunen har skrivit ”Ring före utbetalning” på framställningen som kom in till Försäkringskassan i november 2005. Försäkringskassan anser att det åligger kommunen att bevaka så att preciserad framställning om utbetalning av ersättning för utgivet försörjningsstöd kommer in i tid. Försäkringskassan vidhåller därför att Ludvika kommun inte är berättigad till skadestånd utöver det tidigare tillstyrkta beloppet om 58 949 kr.”

Enligt 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen (1972:207) ska staten ersätta personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada som har vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet som staten svarar för.

Bestämmelsen kan tillämpas bl.a. i fall där staten vållar förlust för en kommun och där den skadelidande kommunens ställning helt motsvarar en enskilds, t.ex. när en kommun drabbas av ett beslut i egenskap av fastighetsägare eller som part i ett tvistemål. Bestämmelsen har också ansetts kunna tillämpas när en kommun skadas som utövare av offentligrättslig verksamhet och det skadegörande handlandets eller beslutets typ är sådan att det motiverar en tillämpning av den (jfr Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning I, s. 66). I detta fall – där staten har underlåtit att ta ställning till om en kommun har rätt att uppbära beviljad periodisk ersättning och ersättningen har utbetalats till någon annan än kommunen – får bestämmelsen anses vara tillämplig. Justitiekanslern också tillämpat den tidigare i flera liknande fall.

Enligt 17 kap. 1 § andra stycket lagen (1962: 381) om allmän försäkring (AFL) får en socialnämnd, om någon i väsentlig mån har fått sin försörjning genom ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen utan villkor om återbetalning, från Försäkringskassan uppbära retroaktivt beviljad periodisk ersättning till den del den motsvarar vad socialnämnden sammanlagt har betalat ut till dennes samt hans makes och minderåriga barns försörjning för den tid som den retroaktiva ersättningen avser.

Det är i ärendet klarlagt att Ludvika kommun vid två tillfällen gjorde framställningar hos Försäkringskassan om utbetalning av ersättning för utgivet försörjningsstöd enligt 17 kap. 1 § andra stycket AFL. Den första framställningen avsåg utgivet försörjningsstöd för tiden mars – november 2005, medan den andra avsåg perioden december 2005 – april 2006. Det är också klarlagt att Försäkringskassan den 5 april 2006 betalade ut retroaktivt vårdbidrag till den försäkrade avseende båda tidsperioderna.

Vad först gäller Ludvika kommuns framställan om ersättning för utgivet försörjningsstöd om 58 949 kr avseende perioden mars – november 2005, är det klarlagt i ärendet att Försäkringskassan vid utbetalningen av vårdbidraget underlät att ta ställning till kommunens framställning. Enligt Justitiekanslerns mening utgör denna underlåtenhet fel eller försummelse i skadeståndslagens mening. Med hänsyn härtill är Ludvika kommun berättigad till ersättning för utgivet försörjningsstöd om 58 949 kr avseende perioden mars – november 2005.

Vad härefter gäller Ludvika kommuns begäran om ersättning för utgivet försörjningsstöd om 43 042 kr avseende tiden december 2005 – april 2006 konstaterar Justitiekanslern inledningsvis följande.

Försäkringskassans länskontor i Ludvika har i ett yttrande daterat den 22 juni 2006 lämnat en sammanställning över vad som hade förekommit i ärendet avseende Ludvika kommuns framställning om utbetalning av ersättning för vårdbidrag till den försäkrade. Av yttrandet framgår bl.a. att handläggaren i ärendet hade fått instruktion av sin företrädare att när beslutet i socialförsäkringsnämnden fattats meddela Ludvika kommun hur mycket pengar som skulle utgå i ärendet. Socialförsäkringsnämnden meddelade beslut i ärendet den 28 mars 2006. I samband därmed tog kassans handläggare kontakt med ansvarig person vid Ludvika kommun och meddelade att en utbetalning om 106 893 kr före skatt skulle utgå för perioden mars 2005 – mars 2006 och därefter 8 271 kr per månad före skatt. I omedelbar anslutning till telefonsamtalet inkom kommunen den 4 april 2006 med en framställning om ersättning om 43 042 kr avseende perioden december 2005 – april 2006. Med anledning av denna framställning tog kassans handläggare kontakt med PUG (Försäkringskassans beräknings- och utbetalningsenhet i Falun) för att höra hur pengarna skulle betalas ut till kommunen. PUG uppgav att Försäkringskassan inte kunde betala ut några pengar om framställningen inte hade varit med i Socialförsäkringsnämnden. Efter samråd med Försäkringskassans konsult fick handläggaren i uppdrag att meddela kommunen att kommunen själv måste kräva in pengarna av den försäkrade.

Ludvika kommun avvaktade med att inkomma med en framställning om ersättning för utgivet försörjningsstöd för tiden efter november 2005 i väntan på att Försäkringskassan skulle fatta beslut om vårdbidrag. Av kommunens första framställning framgår att kommunen hade begärt att bli kontaktad innan någon utbetalning skulle ske. Av utredningen i ärendet framgår att kommunens framställan avseende perioden december 2005 – april 2006 inkom till Försäkringskassan i omedelbar anslutning till telefonsamtalet mellan kassans handläggare och ansvarig person vid Ludvika kommun. Framställningen inkom till kassan den 4 april 2006, dvs. dagen före utbetalningen av vårdbidraget. Enligt Justitiekanslerns uppfattning kunde kommunen rimligtvis inte slutligen precisera sin framställning om ersättning för perioden efter november 2005 innan det blev klart för vilken period retroaktiv utbetalning av vårdbidraget skulle ske. Kommunens framställning om ersättning var med hänsyn härtill inlämnad i tid och Försäkringskassan var skyldig att ta ställning till den innan utbetalningen av vårdbidraget verkställdes. Vad kassan har anfört i denna del kan inte föranleda någon annan bedömning. Försäkringskassans underlåtenhet att ta ställning till kommunens framställning om ersättning för utgivet försörjningsstöd för perioden december 2005 – april 2006 utgör därför ett skadeståndsgrundande fel. Med hänsyn härtill är Ludvika kommun berättigad till ersättning även för utgivet försörjningsstöd om 43 042 kr avseende perioden december 2005 – april 2006.

Sammanfattningsvis anser Justitiekanslern att Ludvika kommun genom Försäkringskassans underlåtenhet att betala ut ersättningen till social- och utbildningsförvaltningen har drabbats av en ren förmögenhetsskada om sammanlagt 101 991 kr. Kommunen bör därför tillerkännas detta belopp som skadestånd av staten.