JK 4843-07-42

Fråga om en uppgift i det centrala skatteregistret var oriktig enligt 23 § datalagen

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslern tillerkänner GE ersättning med 3 000 kr och uppdrar åt Skatteverket att se till att beloppet betalas ut till henne. 

Bakgrund 

Skatteverket förde någon gång under tiden 1996 – den 1 januari 1998 in GE:s privata telefonnummer i det centrala skatteregistret. Numret registrerades som en uppgift om det av henne ägda bolaget Explorator AB. Skatteverket lämnade ut telefonnumret till Statistiska Centralbyrån (SCB). Till följd av detta fick GE motta reklamsamtal gällande företagserbjudanden till sin hemtelefon. Sedan GE anmält saken till Skatteverket i mars 2006 togs numret bort från verkets register.

Anspråk m.m.

GE har hos Skatteverket begärt skadestånd av staten med 10 000 kr avseende lidande. Hon har till stöd för sitt anspråk anfört bl.a. följande. Det var fel av Skatteverket att föra in hennes privata telefonnummer i registret för det av henne ägda bolaget Explorator AB. Bolaget hade vid den aktuella registreringen, och har fortfarande, två telefonnummer. Att Skatteverket lämnade ut hennes privata telefonnummer till SCB har medfört att hon på sin privata telefon under många år har fått motta stora mängder telefonsamtal rörande företagserbjudanden. Detta har inneburit stora olägenheter för henne och hennes familj. När hon efter en lång tid och stora efterforskningar förstod att det var på grund av uppgifterna i Skatteverkets register som hon fick motta reklamsamtal anmälde hon detta till Skatteverket och verket avregistrerade hennes telefonnummer.

GE har åberopat Skatteverkets svar och utredning i ett ärende som har prövats där och som har rört klagomål mot utlämnandet av telefonnumret till SCB (dnr 132 210337-06-1153).

Skatteverket har med ett eget yttrande överlämnat anspråket till Justitiekanslern. Verket har avstyrkt att ersättning utges och därvid anfört bl.a. följande.

”Bedömning

Bedömning

[…] 

Ersättning enligt datalagen (1973:289)

Av utredningen i ärendet framgår att GE:s privata telefonnummer lämnats ut till Statistiska Centralbyrån (SCB). Det framgår av utredningen som sannolikt att registreringen av hennes privata telefonnummer skett före 1998 men efter 1996 i samband med registrering av en skatte- och avgiftsanmälan avseende bolaget Explorator AB. Registreringsunderlagen har eftersökts men har tyvärr inte återfunnits.

Vid den tidpunkt registreringen gjordes gällde skatteregisterlagen, som reglerade vilka uppgifter som fick registreras i beskattningsverksamheten. Av skatteregisterlagens 7§ punkt 11 framgår att det centrala skatteregistret får innhålla uppgift om telefonnummer, särskild adress för skatteförsändelse samt namn, adress och telefonnummer för ombud. 

Det är uppgifterna om bolaget i skatte- och avgiftsanmälan som ska registreras, men av bestämmelsen i skatteregisterlagen framgår att Skatteverket får registrera även telefonnummer för den kontaktperson som angivits i anmälan. Enligt Skatteverkets uppfattning har således registreringen av GE:s privata telefonnummer inte inneburit att registret innehållit felaktiga uppgifter.

Skatteverket avstyrker därför att GE tillerkänns skadeståndsersättning på denna grund.

Ersättning enligt skadeståndslagen (1972:207)

Då återstår att bedöma om registreringen av GE:s privata telefonnummer är skadeståndsgrundande enligt skadeståndslagen.

Av utredningen i ärendet framgår att registreringen av bolagets skatte- och avgiftsanmälan skett i överensstämmelse med skatteregisterlagens bestämmelser. Någon skadeståndsskyldighet enligt skadeståndslagen, på den grunden att registreringen av bolagets skatte- och avgiftsanmälan varit felaktig, har, enligt Skatteverkets bedömning, inte uppkommit för staten.

Slutligen återstår att bedöma om utlämnandet av GE:s privata telefonnummer är skadeståndsgrundande enligt skadeståndslagen.

Av utredningen i ärendet framgår att registreringen av bolagets skatte- och avgiftsanmälan skett i överensstämmelse med skatteregisterlagens bestämmelser. Skatteverket var enligt 4 § i skatteregisterförordningen (1980:556) skyldigt att lämna uppgifter till SCB. Motsvarande bestämmelse finns idag i 8 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Vidare är Skatteverket i enlighet med förordning (1984:692) om det allmänna företagsregistret skyldigt att på begäran lämna uppgifter från beskattningsdatabasen till SCB. 

Någon skadeståndsskyldighet enligt skadeståndslagen, på den grunden att Skatteverket i enlighet med gällande regler om utlämnande till SCB lämnat uppgift om bla. GE:s telefonnummer, har, enligt Skatteverkets bedömning, inte uppkommit för staten. Utlämnandet av GE:s privata telefonnummer till det allmänna företagsregistret har skett från det allmänna företagsregistret för vilket SCB är registeransvarigt.” 

GE har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på Skatteverkets yttrande samt i övrigt komplettera utredningen. Hon har därvid lämnat ytterligare upplysningar per telefon.

I personuppgiftslagen (1998:204) respektive datalagen (1973:289), som gällde fram till dess att personuppgiftslagen trädde i kraft, finns särskilda bestämmelser om skadestånd som tar sikte på skador som uppstår till följd av behandling av personuppgifter.

Enligt övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen ska datalagens regler om skadestånd tillämpas om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat innan personuppgiftslagen trädde i kraft för den aktuella behandlingen, dvs. den 24 oktober 1998. Den i ärendet aktuella registreringen ägde rum före detta datum och datalagen är alltså tillämplig.

I 23 § datalagen anges att den registeransvarige ska ersätta skada som tillfogas en registrerad person genom att ett personregister innehåller en oriktig eller missvisande uppgift om den registrerade. Typiska fel som föranleder ersättning är att en tjänsteman läser fel datum, adress eller namn på ett papper och därför registrerar en felaktig uppgift.

Av utredningen i ärendet framgår att GE:s hemtelefonnummer fördes in i Skatteverkets register någon gång under tiden 1996 – den 1 januari 1998. Närmare uppgifter om registreringen saknas i ärendet, vilket har sin grund i att Skatteverket har bytt tekniskt system och inte kan återfinna registreringsunderlagen. Av Skatteverkets svar till GE i klagomålsärendet framgår att underlaget för registreringen sannolikt var en inlämnad skatte- och avgiftsanmälan samt att det i den blanketten finns plats för telefonnummer, dels till det företag som ska registreras, dels till kontaktpersonen i ärendet. Av svaret framgår vidare att det är uppgiften om företagets telefonnummer som ska registreras, och som sedan lämnas ut till SCB, och inte telefonnumret till kontaktpersonen i ärendet. Även Skatteverkets huvudkontor har i sitt yttrande angett att det är uppgifterna om bolaget i skatte- och avgiftsanmälan som ska registreras. Av utredningen i ärendet framgår vidare att bolaget vid den aktuella tidpunkten innehade två telefonnummer.

Mot bakgrund av det anförda, och då de oklarheter som beror på Skatteverkets byte av tekniskt system inte bör gå ut över GE, får det antas att en handläggare vid Skatteverket av misstag registrerade kontaktpersonens, dvs. GE:s, hemtelefonnummer i stället för, eller tillsammans med, bolagets nummer, trots att så inte ska ske enligt verkets rutiner. Frågan är då om detta innebär att uppgiften var oriktig enligt 23 § datalagen. I den frågan har Skatteverket hänvisat till en bestämmelse i den då gällande skatteregisterlagen, enligt vilken inte bara bolagets eget utan också kontaktpersonens telefonnummer fick registreras.

Skatteverkets registrering av GE:s hemtelefonnummer medförde att uppgiften om detta nummer lämnades ut till SCB. Vidare kom numret hos SCB att behandlas som bolagets nummer, vilket var felaktigt. Det är inte klarlagt i ärendet hur denna felaktighet uppstod, men det måste enligt Justitiekanslerns mening antas att det skedde som en följd av registreringen av uppgiften om numret i det centrala skatteregistret. Denna uppgift får därför anses ha varit oriktig i den mening som avses i 23 § datalagen. Skadeståndsansvar har därmed uppkommit för staten.

Vad gäller uppskattningen av skadan gör Justitiekanslern följande bedömning. GE:s hemtelefonnummer har funnits i Skatteverkets register under i vart fall åtta år. Hon har fått motta stora mängder reklamsamtal och har fått ägna inte obetydlig tid åt att efterforska varför reklamsamtalen ringdes till hennes hemtelefon. Justitiekanslern anser med ledning av sin praxis att en skälig ersättning för lidande i detta fall uppgår till 3 000 kr.

Mot bakgrund av att GE redan med anledning av den felaktiga registreringen ska tillerkännas ersättning för det lidande som reklamsamtalen har orsakat henne saknas det anledning att också pröva anspråket enligt skadeståndslagens regler.

Justitiekanslern vill avslutningsvis beklaga att ärendets avgörande har dragit ut på tiden.