Förordning (1984:692) om det allmänna företagsregistret

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1984-06-20
Ändring införd
SFS 1984:692 i lydelse enligt SFS 2018:1809
Ikraft
1984-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Allmänna bestämmelser

1 §  Statistiska centralbyrån ska föra ett allmänt företagsregister. Myndigheten är personuppgiftsansvarig för registret. Förordning (2018:358).

1 a §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

[S2]Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning. Förordning (2018:358).

2 §  Registret skall omfatta uppgifter om

 1. dem som har tilldelats organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl., med undantag för dödsbon,
 2. enskilda näringsidkare som har förts in i ett handelsregister,
 3. fysiska personer och dödsbon som regelbundet bedriver näringsverksamhet eller som regelbundet har någon anställd,
 4. näringsidkare som avses i 1, 2 eller 3 och som driver jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling eller som håller djur,
 5. den som äger mark där någon annan driver verksamhet som avses i 4. Förordning (2001:103).

3 §  I 2 § 3 avses sådana fysiska personer eller dödsbon

 1. som hos Skatteverket har registrerats för mervärdesskatt enligt 7 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244),
 2. som enligt 10 kap. 2 § skatteförfarandelagen ska göra skatteavdrag, dock inte
  • sådana enskilda arbetsgivare eller dödsbon som bara har arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens eller dödsboets hushåll
  • enskilda arbetsgivare som i beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet har antecknats som tillfälliga arbetsgivare eller som annars inte bedriver någon näringsverksamhet,
 3. som efter beslut om debitering av preliminär skatt enligt 55 kap. 2 § skatteförfarandelagen ska betala F-skatt eller särskild A-skatt för inkomst av näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Förordning (2011:1443).

4 §  Uppgifterna i det allmänna företagsregistret skall användas av registerföraren för att

 • avisera andra register om ändringar av uppgifterna i registret (ändringsavisering)
 • göra urval av uppgifter ur registret (urvalsdragning)

[S2]Uppgifterna i registret skall dessutom kunna utnyttjas av andra för att

 • komplettera och kontrollera uppgifter i andra register
 • komplettera och kontrollera uppgifter i övrigt om de fysiska och juridiska personer som omfattas av registret

5 §  Registret får användas av myndigheter och enskilda.

Registeruppgifter

6 §  Registret ska innehålla följande uppgifter:

 • organisations- eller personnummer
 • företagsnamn
 • fysisk persons namn
 • juridisk form enligt Skatteverkets register över tilldelade organisationsnummer enligt 5 § lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
 • län och kommun där styrelsen har sitt säte eller – i fråga om handelsbolag och enskild näringsidkare – där bolagets huvudkontor är beläget eller näringsidkaren är folkbokförd
 • postadress
 • huvudnäringsgren enligt svensk standard för näringsgrensindelning (SNI)
 • antal anställda (storleksklass)
 • arbetsställen
 • arbetsställenummer för de arbetsgivare som av Statistiska centralbyrån har tilldelats sådana nummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.
 • uppgift (statusmarkering) huruvida företaget är aktivt, vilande eller avregistrerat
 • uppgift om att en fysisk eller juridisk person inte önskar adresserad direktreklam. Förordning (2018:1809).

6 a §  För sådana näringsidkare som anges i 2 § 4 skall det i registret också föras in uppgifter om

 • fastighetsbeteckning beträffande fastighet där verksamheten bedrivs,
 • ägar- eller arrendeförhållanden beträffande fastighet där verksamheten bedrivs,
 • företagets huvudsakliga inriktning, och
 • företagets storlek. Förordning (2001:103).

7 §  I registret får det också föras in uppgifter om

 • besöksadress
 • telefonnummer
 • faxnummer
 • e-post
 • särskilt företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk
 • övriga näringsgrenar (binäringar)
 • export- och importstorlek samt export- och importland (klass)
 • utländskt ägande och land
 • ägarkontroll
 • statuskod och sektorskod
 • omsättningsklasser
 • könskvot.

[S2]För uppgift om arbetsställe enligt 6 § får det också anges om arbetsstället är huvudarbetsställe.

[S3]Tidpunkten för den senaste ändringen av det register från vilket uppgifterna har hämtats får också anges i det allmänna företagsregistret. Förordning (2018:1809).

8 §  För varje arbetsställe som har registrerats enligt 6 § skall anges

 • arbetsställenummer
 • arbetsställebenämning
 • postadress
 • verksamhetsadress
 • huvudnäringsgren
 • antal anställda (storleksklass)
 • uppgift (statusmarkering) huruvida arbetsstället är nystartat, övertaget eller nedlagt

9 §  I registret får också för varje arbetsställe föras in uppgifter om

 • telefonnummer
 • beteckning på den fastighet där arbetsstället är beläget
 • övriga näringsgrenar (binäringar)
 • hjälparbetsställe
 • statistiskt sambandsnummer för arbetsställe
 • uppgifter som avses i 7 § andra stycket

Inhämtande av uppgifter

10 §  För det allmänna företagsregistret ska det på begäran lämnas uppgifter till Statistiska centralbyrån från nedan angivna register enligt följande:

 1. Beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
  • organisations- eller personnummer
  • fysisk persons namn
  • företagsnamn samt markering om det finns flera företagsnamn – juridisk form
  • län och kommun där styrelsen har sitt säte eller – i fråga om handelsbolag och enskild näringsidkare – där bolagets huvudkontor är beläget eller näringsidkaren är folkbokförd
  • postadress
  • antal anställda hos den som har nyregistrerats i beskattningsdatabasen
  • besöksadress
  • markering om den registrerade driver sin verksamhet på flera arbetsställen
  • binäringar inklusive tilläggsnummer och verksamhetsbenämning, om sådan finns, i fråga om den som har registrerats som redovisningsskyldig för mervärdesskatt
  • huvudnäringsgren
  • tidigare organisations- eller personnummer (vid ombildning och vissa överlåtelser)
  • statusmarkeringar
  • tidpunkt för registrering av uppgifterna
 2. Bolagsverkets aktiebolagsregister
  • aktiebolags särskilda företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk
 3. Bolagsverkets europabolagsregister
  • europabolags särskilda företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk
 4. Bolagsverkets europakooperativsregister
  • europakooperativs särskilda företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk
 5. Bolagsverkets handelsregister
  • enskild näringsidkares eller handelsbolags särskilda företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk
 6. Lantbruksregistret vid Jordbruksverket
  • uppgifter som ska registreras om den som driver jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling eller som håller djur. Förordning (2018:1809).

11 §  Myndigheter som lämnar uppgifter för registret skall i förväg underrätta statistiska centralbyrån om sådana organisatoriska eller andra förändringar som har betydelse för databehandlingen av registret.

12 §  Uppgifterna enligt 10 § får lämnas till statistiska centralbyrån på medium för automatisk databehandling.

13 §  Övriga uppgifter som enligt 6 och 7 §§ skall föras in i registret hämtas från Statistiska centralbyråns företagsdatabas på medium för utomatiserad behandling eller på något annat lämpligt sätt. (2001:103).

14 § har upphävts genom förordning (1993:1733).

Utlämnande av uppgifter

15 §  Föreskrifterna i denna förordning inskränker inte myndigheternas skyldigheter enligt reglerna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen eller enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förordning (2018:358).

16 §  Sådant utlämnande av uppgifter från det allmänna företagsregistret som inte grundas på myndighetens skyldigheter enligt EU:s dataskyddsförordning, tryckfrihetsförordningen eller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) sker mot avgift.

[S2]Utlämnande enligt första stycket sker i form av utskrift, på medium för automatisk databehandling eller genom att en eller flera terminaler eller datorer ansluts till registret. Förordning (2018:358).

17 § har upphävts genom förordning (1986:549).
18 § har upphävts genom förordning (1986:549).
19 § har upphävts genom förordning (1986:549).

20 §  Innehåller registret uppgifter om att en fysisk eller juridisk person inte önskar någon adresserad direktreklam, får uppgifter om den personens adress inte lämnas ut till någon som avser att använda adressen för sådan reklam.

21 §  Särskilda villkor om användningen av uppgifterna i registret bestäms i avtal.

[S2]Statistiska centralbyrån får lämna ut kopior på registret till servicebyråer och andra företag. Villkoren för detta bestäms genom avtal mellan parterna. Förordning (1986:549).

22 §  Den som hos Skatteverket begär att få uppgifter ur beskattningsdatabasen för ett sådant ändamål som avses i 4 § och som lika väl kan tillgodoses genom det allmänna företagsregistret skall hänvisas till detta register. Förordning (2003:937).

Gallring och arkivering

23 §  Om en uppgift i registret inte längre behövs för att tillgodose registrets ändamål, skall uppgiften tas bort ur registret.

24 §  Statistiska centralbyrån skall årligen lämna riksarkivet en registerkopia som visar innehållet i registret vid årets utgång.

Avgifter

25 §  Statistiska centralbyråns verksamhet med registret finansieras genom avgifter, som fastställs av centralbyrån. Förordning (1991:1828).

26 § har upphävts genom förordning (1986:549).

27 §  För de uppgifter som enligt 10 § skall lämnas för registret betalar statistiska centralbyrån avgifter, som bestäms i avtal mellan centralbyrån och berörda myndigheter.

28 § har upphävts genom förordning (1986:549).

Avslutande bestämmelser

29 §  Den som i tjänsten har tagit befattning med uppgifter som har lämnats från registret och som misstänker att uppgifterna är oriktiga skall genast anmäla detta till Statistiska centralbyrån. Förordning (1999:38).

30 § har upphävts genom förordning (1986:549).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:692) om det allmänna företagsregistret

  Ikraftträder
  1984-09-01

Förordning (1986:549) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

  Omfattning
  upph. 17-19, 26, 28, 30 §§; ändr. 16, 21, 25 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:1377) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1990:1277) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:787) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:153
  Omfattning
  ändr. 6, 10 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1828) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

  Omfattning
  ändr. 25 §
  Ikraftträder
  1992-02-01

Förordning (1992:1458) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser i 3 § gäller dock i fråga om preliminär skatt som avser tid före den 1 april 1993.
  Om en länsstyrelses handelsregister inte överförts till Patent- och registreringsverket enligt förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket gäller 6 och 10 §§ i sin äldre lydelse fram till den tidpunkt då sådan överföring sker.
  Omfattning
  ändr. 3, 6, 10 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:629) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1733) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

  Omfattning
  upph. 14 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:226) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen av 3 § gäller dock fortfarande i fråga om mervärdesskatt som belöper på tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:170, Prop. 1993/94:99, Bet. 1993/94:SkU29
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1997:1076) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter i 3 § tillämpas fortfarande i fråga om mervärdesskatt och skatteavdrag som hänför sig till tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 3, 22 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:38) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

Omfattning
ändr. 29 §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (2000:927) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:103) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

Omfattning
ändr. 2, 10, 13 §§; ny 6 a §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:594) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

Omfattning
ändr. 3, 10, 22 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2002:657) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2003:937) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

Omfattning
ändr. 3, 6, 10, 22 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:364) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:705) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2004-10-08

Förordning (2006:920) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2006-08-18

Förordning (2008:350) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2011:1443) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2018:358) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

Omfattning
ändr. 1, 15, 16 §§; ny 1 a §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1809) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

Omfattning
ändr. 6, 7, 10 §§
Ikraftträder
2019-01-01