JK 5036-18-2.1

Kritik mot Upplands Väsby kommun med anledning av en begäran om utlämnande av allmän handling

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern riktar kritik mot Upplands Väsby kommun för att inte ha uppfyllt det skyndsamhetskrav som enligt tryckfrihetsförordningen gäller vid utlämnande av allmänna handlingar.

Ärendet

Justitiekanslern har tagit emot ett klagomål från AA om att Upplands Väsby kommun inte handlagt hennes begäran om att få ta del av handlingar tillräckligt skyndsamt. Enligt anmälan har det, i strid med tryckfrihetsförordningen, tagit 18 dagar för kommunen att handlägga ärendet. AA har även gjort gällande att kommunen bortsett från en fullmakts juridiska verkan.

Social- och äldrenämndens individutskott i Upplands Väsby kommun har inkommit med ett yttrande i ärendet. I yttrandet har sammanfattningsvis följande anförts.

AA begärde att få ta del av handlingar från en tidigare utredning avseende hennes son. En handläggare vid kommunen försökte att hitta ett sätt att kunna tillgodose begäran, trots att AA inte var barnets vårdnadshavare. Handläggaren kontaktade barnets vårdnadshavare, som samtyckte till att AA skulle få ta del av de begärda handlingarna. Det aktuella ärendet har dragit ut på tiden. En korrekt hantering hade varit att fatta beslut utifrån att AA inte var vårdnadshavare och därmed avslå hennes begäran avseende de delar som omfattas av sekretess. Sedan Riksdagens ombudsmän (JO) granskade verksamheten under våren 2017 har en omfattande kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring genomförts avseende bl.a. hanteringen av allmänna handlingar. Det finns i dag kompetens hos enhetens arbetsledare rörande den rättsliga regleringen. Det finns även ett nära ledarskap och regelbundna ärendedragningar. Tryckfrihetsförordningens skyndsamhetskrav är en del av introduktionen till nyanställda.

AA har tagit del av kommunens yttrande.

Justitiekanslerns bedömning

Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar i enlighet med vad som sägs i tryckfrihetsförordningen. Vissa begränsningar framgår av offentlighets- och sekretesslagen.

En allmän handling som får lämnas ut ska på begäran genast eller så snart det är möjligt tillhandahållas den som önskar ta del av handlingen (2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen). Den som önskar ta del av en allmän hand­ling har även rätt att mot en fastställd avgift få en kopia av handlingen. En begäran om att få en kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt (2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen).

Besked i en utlämnandefråga bör normalt lämnas samma dag som begäran har gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om det är nödvändigt för att myndigheten ska kunna pröva om handlingen är allmän och offentlig. Ett visst dröjsmål kan vidare vara ofrånkomligt om begäran avser eller kräver en genomgång av ett omfattande material.

Utredningen i ärendet ger stöd för att det har tagit 18 dagar för Upplands Väsby kommun att handlägga AA:s begäran med stöd av offentlighets-principen. Handläggningstiden har inte varit förenlig med det skyndsamhetskrav som följer av 2 kap. 12 och 13 §§ tryck­frihetsförordningen. Upplands Väsby kommun måste kritiseras för detta. Av kommunens yttrande framgår dock att det finns en med­vetenhet om skynd­samhetskravet. Vidare framgår att det bedrivs ett aktivt arbete med att kvalitetssäkra ärenden om utlämnande av allmän handling. Jag utgår från att kommunen genom fortsatta åtgärder säkerställer att varje begäran om utlämnande handläggs med den skyndsamhet som grund­lagen kräver.

Vad AA i övrigt har anfört i sin anmälan hit föranleder inte någon åtgärd från Justitiekanslern.