JK 5173-13-21

Justitiekanslern riktar kritik mot Lantmäteriet, Gotland, för att handläggningen av ett ärende gällande fastighetsreglering/avstyckning har dragit ut alltför långt på tiden

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern riktar kritik mot Lantmäteriet, Gotland, för att handläggningen av ett ärende gällande fastighetsreglering/avstyckning har dragit ut alltför långt på tiden. 

Bakgrund

SL, HDA och BMP ansökte den 20 oktober 2011 hos Lantmäteriet, Gotland (lantmäteriet) om fastighetsreglering avseende fastigheterna Grötlingbo Hallinge 3:1 tillhörande BMP och Grötlingbo Bälshage 1:11 tillhörande SL och HDA. Som bilaga till ansökan fogades bl.a. en handling daterad den 2 september 2011, med rubriken Överenskommelse om överlåtelse av del av Hallinge 3:1. Ansökan ändrades genom en ny ansökan den 4 september 2012 till att avse avstyckning av del av fastigheten Grötlingbo Hallinge 3:1. SL, HDA och BMP lämnade samtidigt in ett köpekontrakt daterat den 9 juli 2012 avseende del av fastigheten Grötlingbo Hallinge 3:1.

Lantmäteriet vidtog inledningsvis ett flertal handläggningsåtgärder i ärendet. Det skedde bl.a. samråd med byggnadsnämnden och Länsstyrelsen Gotlands län samt besiktning på plats. Länsstyrelsen yttrade sig två gånger i ärendet avseende frågan om den begärda avstyckningen, först den 11 januari 2012 och sedan den 25 april 2012. I det första yttrandet angav länsstyrelsen att man inte avsåg att yttra sig i frågan om Grötlingbo Bälshage 1:11 skulle anses vara en fritidsfastighet eller en permanentbostad utan att den frågan överlämnades till lantmäteriet. I det senare yttrandet avstyrkte länsstyrelsen en avstyckning av del av fastigheten Grötlingbo Hallinge 3:1 och dess sammanläggning med SL:s och HDA:s fastighet Grötlingbo Bälshage 1:11. Genom ett beslut den 29 augusti 2012 biföll länsstyrelsen SL:s och HDA:s ansökan om tillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230). I beslutet angavs att detta inte ändrade länsstyrelsens tidigare ställningstagande i frågan om fastighetsreglering. SL och HDA ingav den 23 oktober 2012 en komplettering till ansökan om avstyckning på begäran av lantmäteriet med en förklaring till hur de avsåg att använda den förvärvade delen av Grötlingbo Hallinge 3:1.

Av en notering i ärendets dagboksblad som gjordes den 13 december 2012 framgår att SL vid samtal med lantmäteriets funktionschef SC framförde missnöje med handläggningen av ärendet och att funktionschefen utlovade att ett beslut i ärendet skulle fattas i början av 2013.

Den 31 januari 2013 begärde lantmäteriet emellertid att SL och HDA skulle komplettera sin ansökan med ytterligare uppgifter. I skrivelsen angavs att ett beslut i ärendet skulle tas inom fyra veckor från det att begärd komplettering inkommit till lantmäteriet. En komplettering från SL och HDA inkom den 19 mars 2013.  

Den 29 maj 2013 sålde BMP fastigheten Grötlingbo Hallinge 3:1 till KW och MW, som fick lagfart på fastigheten den 12 juni 2013.

Enligt dagboksbladet förekom inte några handläggningsåtgärder i avstyckningsärendet under perioden från den 19 mars och fram till den 3 september 2013, då lantmäteriet skickade kopia av köpekontraktet mellan SL och HDA å ena sidan och BMP å andra sidan till KW och MW. Samma dag begärde lantmäteriet från Inskrivningskontoret i Norrtälje kopia av den handling som legat till grund för ansökan om lagfart från KW och MW avseende fastigheten Grötlingbo Hallinge 3:1. Inskrivningskontoret informerade lantmäteriet påföljande dag att det endast fanns ett köpebrev och att detta avsåg hela fastigheten.

Lantmäteriet informerade den 24 september 2013 SL och HDA om att BMP hade sålt hela fastigheten Grötlingbo Hallinge 3:1 till KW och MW som beviljats lagfart på hela fastigheten. SL och HDA uppmanades att kontakta KW och MW för att se om det gick att lösa det uppkomna problemet med s.k. tvesala.

Den 13 november 2013 förelade lantmäteriet SL och HDA att senast den 15 december 2013 antingen presentera en kopia av en överlåtelsehandling från KW och MW av vilken det skulle framgå att de förvärvat den del av fastigheten Grötlingbo Hallinge 3:1 beträffande vilken avstyckning begärts eller visa en kopia av stämningsansökan av vilken skulle framgå att de väckt talan mot KW och MW om bättre rätt till den aktuella delen av fastigheten Grötlingbo Hallinge 3:1.

SL och HDA hörde inte av sig med anledning av lantmäteriets föreläggande.

Lantmäteriet beslutade den 18 februari 2014 att ställa in förrättningen med motiveringen att hela den fastighet vars avstyckning begärts sålts till KW och MW utan att förbehåll gjorts för den redan försålda delen av fastigheten.

SL har den 3 april 2014 överklagat lantmäteriets beslut till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt (mål nr 1381-14). Handläggningen där pågår alltjämt.

Anmälan till Justitiekanslern

SL och HDA har begärt att Justitiekanslerns ska granska lantmäteriets handläggning av det aktuella ärendet samt vidta åtgärder för att lantmäteriet ska meddela ett beslut i ärendet. Enligt SL:s och HDA:s uppfattning har handläggningen av ärendet dels varit oskäligt lång, dels hanterats illa. De anser att handläggaren har visat prov på inkompetens och att hans chef, trots löftet om att ärendet skulle bli avgjort i början av 2013, inte har följt upp ärendet och sett till att ett avgörande meddelats. SL och HDA har, som Justitiekanslern har uppfattat deras skrivelse, förutskickat att de kan komma att begära ersättning av staten avseende kostnader för juridisk hjälp samt kostnader som kan uppstå om de tvingas flytta sitt avloppssystem från fastigheten Grötlingbo Hallinge 3:1.

Utredningen

Justitiekanslern har inhämtat och tagit del av akten och dagboksbladet i lantmäteriets ärende nr I 11520. Justitiekanslern har vidare inhämtat ett yttrande från lantmäteriet samt ytterligare uppgifter via e-post. Lantmäteriet har anfört bl.a. följande. Det är svårbedömt om en avstyckning av del av fastigheten Grötlingbo Hallinge 3:1 bör tillåtas enligt fastighetsbildningslagen (1970:988). Efter skriftväxling med Länsstyrelsen i Gotlands län och efter att sökandena i ärendet ändrat sitt anspråk till att avse avstyckning, var man på lantmäteriet överens om att tillåta den sökta fastighetsbildningen. Under tiden såldes dock hela fastigheten Grötlingbo Hallinge 3:1 till nya ägare som sökte och erhöll lagfart, vilket innebar att det inte var möjligt att genomföra fastighetsbildningen pga. s.k. tvesala.  Det är möjligt att problemet med tvesala hade kunnat undvikas om lantmäteriets handläggning hade skett snabbare, men problemet hade även kunnat undvikas om SL och HDA hade sökt lagfart på den förvärvade fastighetsdelen med stöd av köpehandlingen från den 9 juli 2012. Det finns en ”lucka” i handläggningen om ca 5,5 månader (den 19 mars – 3 september 2013).

Inledningsvis ska anmärkas att Justitiekanslern inte har möjlighet att vidta åtgärder för att lantmäteriet ska meddela ett beslut i ärendet. Ärendet handläggs här inom ramen för Justitiekanslerns tillsynsuppdrag vilket innebär att Justitiekanslern om detta är befogat kan uttala kritik mot en myndighet men däremot inte kan ändra en myndighets beslut eller ålägga en myndighet att fatta ett visst beslut. 

Bestämmelser om handläggningen av ärenden, som bl.a. ska tillämpas av lantmäteriet, finns i förvaltningslagen (1986:223). Där anges i 7 § att varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. 

Handläggningstiden i det aktuella ärendet uppgick till två år och fyra månader. Under två perioder (den 23 oktober 2012 – 31 januari 2013 och den 19 mars – 3 september 2013, sammanlagt nästan nio månader) vidtog lantmäteriet inte några aktiva åtgärder i syfte att driva handläggningen av ärendet framåt till ett avgörande. Ärendet avslutades först den 18 februari 2014, trots att det synes ha varit klart för avgörande när sökandena ingav begärd komplettering den 19 mars 2013.

SL och HDA utlovades vid två tillfällen att ett avgörande i ärendet skulle meddelas inom kort, först den 13 december 2012 då funktionschefen lovade att ett beslut i ärendet skulle fattas i början av 2013 och därefter i skrivelsen den 31 januari 2013 i vilken angavs att ett beslut i ärendet skulle tas inom fyra veckor från det att SL och HDA kompletterat sin ansökan. Trots att ansökan kompletterades den 19 mars 2013 meddelades inte något beslut i ärendet förrän den 18 februari 2014, dvs. elva månader senare.

Lantmäteriet har inte lämnat någon godtagbar förklaring till varför man inte, som utlovat, fattade beslut i ärendet inom fyra veckor efter det att SL och HDA den 19 mars 2013 kompletterat sin ansökan. Lantmäteriet har inte heller levt upp till det löfte som i december 2012 gavs om att beslut skulle fattas i början av 2013. Det är visserligen riktigt som lantmäteriet anfört att det uppkomna problemet med s.k. tvesala skulle ha kunnat undvikas om SL och HDA hade sökt lagfart på den förvärvade delen av Grötlingbo Hallinge 3:1 med stöd av köpehandlingen av den 9 juli 2012. Någon sådan ansökan skulle dock inte ha varit nödvändig om lantmäteriet, som deras inställning får förstås, hade bifallit ansökan om avstyckning genom ett beslut inom den utlovade tiden.

Lantmäteriet förtjänar kritik för hur ärendet hanterats.