JK 5251-13-40

Ersättningsanspråk mot staten med stöd av 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern förordnar, med stöd av 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken, att staten till Swedish Tobaksgrossisten AB ska betala 300 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 4 § tredje stycket och 6 §räntelagen (1975:635) från den 11 september 2013 till dess betalning sker.

Ersättningen ska betalas av Justitiekanslern.

Bakgrund

Swedish Tobaksgrossisten AB (Tobaksgrossisten) bedriver affärsverksamhet i lokal på Nobelvägen i Malmö och säljer som grossist värdebevis för telefonkort samt tobaksvaror. En man vid namn AM hade kommit att bli bekant med de anställda i butiken sedan han som timanställd hos en restaurang hämtat beställda varor hos Tobaksgrossisten. Under hösten 2012 började AM komma med frukost till de anställda i butiken flera gånger i veckan, som han dukade upp på den hurts i vilken värdebevis förvarades och han rörde sig tämligen fritt i butikslokalen. Under våren 2013 fattade bolaget misstankar om att stölder förekom. Vid kontroll av övervakningsfilmer observerades att AM vid ett antal tillfällen hade öppnat lådor i hurtsen och tillgripit värdebevis. Polisanmälan gjordes och husrannsakan ägde rum i AM:s bostad. I en garderob i hallen påträffades en jacka tillhörig AM i vilken tre sedelbuntar anträffades. Buntarna bestod av sedlar till ett sammanlagt värde om 570 000 kr. Sedlarna togs i beslag. AM frihetsberövades den 24 maj 2013.

Tobaksgrossisten ansökte den 25 juni 2013 om att Malmö tingsrätt skulle förordna om kvarstad på så mycket av AM:s egendom att Tobaksgrossistens fordran om 2 700 000 kr kunde antas bli täckt vid utmätning. Yrkandet justerades senare till att kvarstaden skulle avse ett belopp om 600 000 kr. Som grund för kvarstadsyrkandet anfördes i huvudsak att AM var häktad misstänkt för att ha tillgripit kontantkort och andra varor från Tobaksgrossisten samt att det vid husrannsakan hos AM hade påträffats 570 000 kr i kontanter. Genom interimistiskt beslut den 27 juni 2013 förordnade tingsrätten om kvarstad på så mycket av AM:s egendom att Tobaksgrossistens fordran om 570 000 kr kunde antas bli täckt vid utmätning. Beslutet fastställdes den 10 juli 2013 efter att AM beretts tillfälle att yttra sig.

Den 28 juni 2013 åtalades AM vid Malmö tingsrätt för grov stöld avseende värdebevis för telefonkort till ett sammanlagt värde av i vart fall 350 000 kr, tillgripna i Tobaksgrossistens lokaler under perioden från den 4 maj till den 20 maj 2013.

Den 12 juli 2013 dömdes AM av tingsrätten för den åtalade gärningen. Av domen framgår att tingsrätten ansåg att det var styrkt att AM hade tillgripit värdebevis för ett sammanlagt värde av i storleksordningen 300 000 kr under den i gärningsbeskrivningen angivna tiden. De 570 000 kr i kontanter som hade tagits i beslag hos AM förklarades, med stöd av 36 kap. 1 b § brottsbalken, förverkade såsom utbyte av brottslig verksamhet samtidigt som Tobaksgrossisten förklarades äga bättre rätt till ett antal i beslag tagna värdebevis för telefonkort. Tingsrättens dom vann laga kraft den 2 augusti 2013.

Den 9 augusti 2013 väckte Tobaksgrossisten talan mot AM och yrkade att AM till bolaget skulle betala 5 123 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen till dess full betalning sker. Tobaksgrossisten yrkade vidare bl.a. att den av tingsrätten beslutade kvarstaden skulle bestå. Som grund för talan angavs att AM under perioden från den 1 oktober 2012 till den 20 maj 2013 hade stulit värdebevis för telefonkort och frimärken från Tobaksgrossisten till ett värde av yrkat belopp och att AM därmed hade orsakat Tobaksgrossisten skada motsvarande det yrkade beloppet.

AM medgav att till Tobaksgrossisten betala 300 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 21 maj 2013 till dess betalning skedde, vilket uppgavs avse tillgripna värdebevis för telefonkort under perioden den 4 maj till den 20 maj 2013. Han bestred i övrigt käromålet.

I deldom den 21 oktober 2013 dömde Malmö tingsrätt AM att till Tobaksgrossisten betala 300 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 21 maj 2013 till dess betalning sker. Deldomen har vunnit laga kraft. I dom den 7 maj 2014 ogillade tingsrätten därefter Tobaksgrossistens kvarstående talan i målet samt hävde kvarstadsbeslutet i målet. Tingsrätten angav därvid bl.a. att rätten ansåg att Tobaksgrossisten varken styrkt att det hos Tobaksgrossisten under angiven period hade stulits värdebevis för telefonkort och frimärken i den omfattning som påståtts i målet, eller att AM utfört några stölder utöver de han dömts för i brottmålet. Tobaksgrossisten har överklagat tingsrättens dom till hovrätten.

Anspråket

Tobaksgrossisten har hos Justitiekanslern begärt att staten till bolaget ska betala 570 000 kr jämte ränta enligt 4 och 6 §§räntelagen från den 4 augusti 2013 till dess betalning sker. Som grund för sitt anspråk har Tobaksgrossisten angett att det är bolagets uppfattning att hela det hos AM beslagtagna och sedermera till staten förverkade beloppet om 570 000 kr hade sitt ursprung i stölderna hos Tobaksgrossisten samt att beloppet därför med stöd av 36 kap. 17 § brottsbalken bör betalas ut till bolaget.

Utredningen

Justitiekanslern har från Hovrätten över Skåne och Blekinge inhämtat att hovrätten ännu inte fattat beslut om prövningstillstånd ska meddelas beträffande Tobaksgrossistens överklagande av tingsrättens dom från den 7 maj 2014.

På ansökan av Tobaksgrossisten försattes AM i konkurs den 7 maj 2014. Av konkursbouppteckningen framgår att AM saknar utmätningsbara tillgångar.

Syftet med bestämmelsen i 36 kap. 17 § brottsbalken är att ett anspråk som en målsägande kan ha och som svarar mot brottsutbytet ska ha företräde framför statens rätt till det förverkade beloppet.

AM har genom Malmö tingsrätts dom i ovannämnda brottmål befunnits skyldig till stölder hos Tobaksgrossisten till ett sammanlagt värde av i storleksordningen 300 000 kr. Han har också sedermera i Malmö tingsrätts deldom den 21 oktober 2013 ålagts att ersätta Tobaksgrossisten med detta belopp. Däremot har Tobaksgrossistens talan om att AM skulle utge ytterligare ersättning på grund av tillgreppsbrott ogillats. Domen har dock inte vunnit laga kraft. Under sådana förhållanden bör bolaget nu ha rätt till 300 000 kr av det förverkade beloppet framför staten. Detta belopp ska därför betalas ut till Tobaksgrossisten. 

Tobaksgrossisten har yrkat ränta på ersättningen från den 4 augusti 2013. På fordringar som avser skadestånd eller annan liknande ersättning som inte kan fastställas utan särskild utredning utgår enligt 4 § tredje stycket räntelagen ränta på förfallet belopp från den dag som infaller trettio dagar efter det att krav på ersättning har framställts. Trettiodagarsfristen räknas från den dag då borgenären har avlämnat eller avsänt sitt krav (se prop. 1975:102 s. 122 f). Bolaget ansökan om ersättning från staten är daterad den 12 augusti 2013. Ränta ska därmed utgå från den 11 september 2013 till dess betalning sker.