JK 5342-14-80

Remissvar över Betänkandet Ökad endomarbehörighet i tvistemål (Ds 2014:24)

(Departementets diarienummer Ju2014/4186/DOM)

(Departementets diarienummer Ju2014/4186/DOM)

I promemorian behandlas frågan om en ändrad ordning för domförhet vid huvudförhandling i tvistemål. Utredningen föreslår en ökad möjlighet för tingsrätterna att förordna att enklare tvistemål ska avgöras av en domare. Detta kommer, enligt utredningen, att leda till att den fullsuttna rätten kan förbe­håll­as de mer omfattande och komplicerade målen. Vidare konstaterar utredningen att de mål som i fortsätt­ning­en ska prövas av tre domare bör ha en kvalificerad sammansättning. Utredningen föreslår därför att möjligheten att förordna notarier och vissa beredningsjurister att delta i den fullsuttna rätten tas bort.  

Justitiekanslern noterar att de förslag som nu läggs fram har varit föremål för behandling i tidigare utredningar och att Justitiekanslern då inte har haft något att invända mot förslagen (se Justitiekanslerns remissyttranden över SOU 2010:44 och SOU 2012:93).

Inom ramen för sin verksamhet har Justitiekanslern kunnat konstatera att det finns problem med alltför långa handläggningstider i svenska domstolar, vilket är ett stort problem ur rättssäkerhetssynpunkt. Justitiekanslern välkom­nar därför förslag som kan leda till förkortade handläggningstider förutsatt att andra grundläggande rättssäkerhetsfrågor inte träds förnär.

Justitiekanslerns bedömning är att utredningens förslag kan förväntas leda till effektivitetsvinster genom att fler mål kommer att kunna avgöras av en domare. Tingsrätterna ges då bättre möjligheter att koncentrera sina resurser på de mer omfattande och komplicerade tvistemålen. Såsom utredningen konstater­ar kan förslagen även förväntas leda till en viss resursbesparing i hovrätterna då antal mål som där ska avgöras av fyra domare kan förväntas minska något. Justitiekanslern har således inget att invända mot utredning­ens förslag i denna del.

Justitiekanslern ställer sig även bakom utredningens förslag om att ta bort möjligheten att låta notarier och beredningsjurister delta i avgöranden i fullsutten rätt. Ändringen kan ses som en följd av att den fullsuttna rätten i fortsättningen kommer att förbehållas de svårare målen. Nackdelen med förslaget är att tingsrätternas flexibilitet när det gäller sammansättningen minskar, vilket kan tänkas leda till resursproblem, i vart fall för de minsta domstolarna. Såsom utredningen noterar kan det viktiga utbildningsmomentet för notarier ­och beredningsjurister fullgöras genom att de sitter med som protokollförare istället för i rätten vid avgöranden i fullsutten rätt.

Justitiekanslern tillstyrker därmed de förslag som läggs fram i promemorian.