JK 5475-17-2.1

Kritik mot Trafikverket med anledning av hur man handlagt ett återförvisat anställningsärende

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern riktar viss kritik mot Trafikverket för att inte ha meddelat ett överklagbart anställningsbeslut i ett återförvisat anställningsärende. 

Ärendet

Bakgrund

Trafikverket utlyste i oktober 2016 lediga anställningar som projekt-ingenjörer. Trafikverket höll sex intervjuer inom ramen för anställningsärendet. Två av de intervjuade, AA och BB, innehade redan tillsvidareanställningar hos myndigheten. CC sökte en av de utlysta tjänsterna, men kallades inte på intervju. Den 19 januari 2017 beslutade Trafikverket att avbryta rekryteringsförfarandet på grund av ändrade förutsättningar. Dessförinnan hade AA och BB erhållit tjänster som projektingenjörer. 

CC överklagade anställningsbesluten till Statens överklagandenämnd. Nämnden beslutade den 24 maj 2017 att undanröja Trafikverkets beslut om anställning såvitt avsåg AA och återförvisade ärendet till myndigheten för förnyad handläggning. Trafikverket ålades att göra en jämförelse av CC:s och AA:s skicklighet utifrån de uppställda kraven i annonsen. 

Statens överklagandenämnd mottog den 28 juni 2017 en skrivelse från Trafikverket. I skrivelsen anförde Trafikverket bl.a. följande. AA har den kompetens och de personliga egenskaper som bäst stämmer mot de krav som ställs på befattningen. Trafikverket vill åter peka på det faktum att AA redan har en tillsvidareanställning hos myndigheten vilket innebär att det inte fattats något anställningsbeslut. Den omplacering som skett är enligt myndigheten inte överklagbar.   

Anmälan till Justitiekanslern och utredningen här

I en anmälan till Justitiekanslern framförde CC klagomål mot Trafikverket med anledning av det återförvisade anställningsärendet. Han anförde bl.a. följande. Statens överklagandenämnd undanröjde Trafikverkets beslut att anställa AA som projektingenjör. Nämnden beslutade även att det skulle göras en jämförelse av hans och AA:s skicklighet utifrån kraven i platsannonsen. I den skrivelse som Statens överklagandenämnd mottog den 28 juni 2017 framgår att AA fortsätter att arbeta som projektingenjör trots att anställningsbeslutet undanröjts. Detta visar att Trafikverket vägrar att följa Statens överklagandenämnds beslut. Trafikverket har inte heller gjort den meritförteckning som Statens överklagandenämnd kräver. Justitiekanslern ska tillse att Trafikverket följer nämndens direktiv. 

Trafikverket har yttrat sig i ärendet och anfört bl.a. följande. Något anställningsbeslut har inte fattats under den tid som ärendet pågått och inte heller efter Statens överklagandenämnds beslut. AA har både innan aktuellt överklagande och under pågående process haft arbetsuppgifter som är i överensstämmelse med annonsens innehåll. Trafikverket har inte till följd av nämndens beslut haft saklig grund för uppsägning av AA. Det saknar reell betydelse i vilken ordning omplaceringsbeslut respektive nedläggningsbeslut tas. Den omplacering som skett kan enligt Trafikverkets mening inte överklagas. AA motsvarar annonsens krav i högre utsträckning än CC. 

CC har yttrat sig över Trafikverkets skrivelse och bl.a. anfört att han uppfyller de krav som ställts i annonsen betydligt bättre än AA.   

Justitiekanslerns bedömning

Rättsliga utgångspunkter

Av 21 § anställningsförordningen (1994:373) framgår att en myndighets beslut i anställningsärenden får överklagas hos Statens överklagandenämnd. Nämndens beslut får inte överklagas. Av l § l förordningen (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd framgår att nämnden har till uppgift att pröva överklaganden av beslut i anställningsärenden. 

En offentlig anställning vilar på såväl civilrättslig som offentligrättslig grund. Ett undanröjande av det offentligrättsliga beslutet om anställning får inte till följd att det civilrättsliga anställningsförhållandet upphör eller att anställningsavtalet förklaras ogiltigt (jfr Arbetsdomstolens avgörande i AD 2016 nr 74). Statens överklagandenämnd har dock i princip samma befogenheter som beslutsmyndigheten vad avser den offentligrättsliga delen av ett anställningsförhållande (jfr JO 2005/06 s. 345, JO 2010/11 s. 275 och JO 2015/16 s. 297). 

Bedömningen i detta fall

Justitiekanslern ska enligt lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn vaka över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden. Justitiekanslern har inte möjlighet att inom ramen för sin tillsynsuppgift ålägga en myndighet att agera på ett visst sätt i det enskilda fallet. 

Statens överklagandenämnd har bedömt att Trafikverkets tillsättning av tjänsten som projektingenjör med AA utgjort ett överklagbart beslut om anställning. Nämnden har undanröjt Trafikverkets beslut och återförvisat ärendet dit för ny handläggning. I och med detta har det anhängiggjorts ett nytt ärende om anställning hos Trafikverket. I ärendet har Trafikverket varit skyldig att rätta sig efter nämndens beslut (jfr tidigare nämnda JO-beslut). Nämndens beslut har inte inneburit att AA:s civilrättsliga anställnings-förhållande med Trafikverket upphört att gälla. 

Trafikverket har efter nämndens beslut haft att ta ställning till vilken av de två sökandena, CC eller AA, som skulle få tjänsten som projektingenjör (jfr JO 1991/92 s. 351 och JO 2005/06 s. 345). 

Det har framkommit att Trafikverket gjort en jämförelse av CC:s och AA:s skicklighet, varvid myndigheten bedömt att AA:s kompetens och personliga egenskaper bäst stämmer med de krav som ställs på befattningen. Trafikverket har emellertid inte fattat något nytt offentligrättsligt beslut om anställning som kan prövas av Statens överklagandenämnd. Hur en ny prövning hos Statens överklagandenämnd hade utfallit är oklar, men hade kunnat utmynna i ett offentligrättsligt beslut där CC erhållit en tjänst som projektingenjör eller där Trafikverket förordats att vidta ytterligare åtgärder inom ramen för anställningsärendet. Trafikverket kan inte undgå viss kritik för det inträffade. 

Trafikverket har hos Justitiekanslern vidhållit att det beslut som Statens överklagandenämnd undanröjt, dvs. tillsättningen av tjänsten som projekt-ingenjör med AA, inte utgjort ett överklagbart anställningsbeslut. Resonemangen ger intrycket att Trafikverket anser att nämndens beslut var felaktigt och i sin förlängning att myndigheten därmed inte ansett sig bunden av beslutet. Det finns mot denna bakgrund skäl för Justitiekanslern att understryka vikten av att en underinstans tolkar och tillämpar en överinstans beslut på ett lojalt sätt. 

Jag finner inte skäl att utöver vad som nu sagts vidta någon ytterligare åtgärd inom ramen för min tillsynsuppgift.