JK 5513-08-41

Ett avdrag på en frihetsberövads pension enligt 14 kap. 9 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad pension har ersatts som en utgift och inte som förlorad arbetsförtjänst

Justitiekanslerns beslut 

Ersättning ska utgå till ÅSE med 13 000 kr för lidande, 880 kr för utgifter och 1 351 kr för ombudskostnader. 

Ersättningen ska betalas ut av Justitiekanslern. 

ÅSE har varit berövad friheten som anhållen och häktad under tiden den 1 – 15 augusti 2008 på grund av misstanke om bl.a. misshandel och olaga hot. Förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts. 

ÅSE har begärt ersättning för lidande med 30 000 kr och för ett avdrag som gjorts på hans ålderspension med 880 kr. Han har vidare begärt ersättning för ombudskostnader med 1 351 kr. 

Åklagarmyndigheten har avgett ett yttrande. 

Allmänna utgångspunkter

Ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder(frihetsberövandelagen) kan utgå endast för skador som har vållats genom själva frihetsberövandet. Utanför det ersättningsgilla området faller således skador som har vållats genom brottsmisstanken som sådan, brottsutredningen eller andra moment i det rättsliga förfarandet.

Ersättning för lidande

ÅSE är med dessa utgångspunkter berättigad till ersättning för det lidande som frihetsberövandet får antas ha inneburit för honom.

Det belopp som ÅSE har begärt överstiger vad som brukar utgå vid frihetsberövanden av motsvarande varaktighet. Omständigheterna i ärendet är dock inte sådana att det enligt här tillämpad praxis finns förutsättningar att utge en förhöjd ersättning. Ersättning ska därför utgå med normalbeloppet 13 000 kr. 

Ersättning för avdraget på ålderpensionen

ÅSE har gett in ett brev från Försäkringskassan som visar att för tiden den 5 – 15 augusti 2008 har Försäkringskassan gjort avdrag på hans ålderspension med 80 kr per dag. Avdraget har skett med stöd av 14 kap. 9 § lagen om inkomstgrundad pension (1998:674). Enligt första stycket i nämnda bestämmelse ska den som är pensionsberättigad betala för sitt uppehälle för varje dag som han eller hon är häktad, och betalningen ska ske genom att Försäkringskassan, efter avdrag för skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483), gör avdrag från ålderspensionen när denna betalas ut. Enligt bestämmelsens andra stycke ska detta avdrag uppgå till 80 kr per dag. 

Justitiekanslern har i sin tidigare praxis, se bl.a. ett beslut den 12 maj 2008 med dnr 1744-08-41, bedömt ett avdrag från pensionen som likställt med förlorad arbetsförtjänst. Justitiekanslern har emellertid funnit anledning att revidera denna praxis. Som har framgått av redogörelsen för 14 kap. 9 § lagen om inkomstgrundad pension görs avdraget från ålderspensionen först efter det att avdraget för skatt enligt skattebetalningslagen har skett. Betalningen för uppehälle under häktestiden görs alltså från redan beskattade medel, vilket innebär att avdraget bör betraktas som en utgift som den frihetsberövade har haft. I och med att denna utgift har föranletts av själva frihetsberövandet bör den anses ersättningsgill enligt frihetsberövandelagen trots att den i huvudsak avser mat. Annars skulle pensionärer behandlas sämre i detta hänseende än andra frihetsberövade, som inte behöver betala för sitt uppehälle under tiden som frihetsberövad. Mot bakgrund härav ska anspråket godtas. 

Ombudskostnader

Begärd ersättning för ombudskostnader är skälig och godtas.