JK 57-03-41

Ersättningsposten förlorad arbetsförtjänst har ansetts omfatta utebliven ersättning för arbete vid kriminalvårdsanstalt

Justitiekanslerns beslut

Ersättning skall utgå till DJ med 608 kr för förlorad arbetsförtjänst och 1 809 kr för ombudskostnader.

DJ var såsom anhållen och häktad berövad friheten under tiden den 24 september - 10 oktober 2002 på grund av misstanke om grov skadegörelse. Förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts. Samtidigt som DJ var frihetsberövad i det aktuella ärendet avtjänade han ett fängelsestraff.

DJ har begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst med 800 kr och för extra lidande under den tid han var häktad med 1 000 kr. Han har vidare begärt ersättning för ombudskostnader med 1 809 kr.

Åklagarmyndigheten har avgett yttrande.

DJ har inkommit med synpunkter på åklagarens yttrande och kompletterat utredningen med ett kontoutdrag.

Den som varit häktad på grund av misstanke om brott har, enligt 2 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (frihetsberövandelagen), rätt till ersättning av staten bl.a. om förundersökning avslutas utan att åtal väcks. DJ är därmed i princip berättigad till ersättning.

De omständigheter som åklagaren anfört i sitt yttrande, bl.a. att DJ vägrade medverka i utredningen, är inte sådana att det enligt Justitiekanslern finns förutsättningar att jämka ersättningen enligt 6 § andra stycket frihetsberövandelagen.

Av 6 § fjärde stycket frihetsberövandelagen följer emellertid att ersättningen kan sättas ned efter vad som är skäligt om tiden för frihetsberövandet har avräknats eller annars beaktats vid fastställande eller verkställighet av brottspåföljd.

Av utredningen framgår att DJ när han anhölls och häktades var intagen i kriminalvårdsanstalt för avtjänande av ett tidigare ådömt fängelsestraff. Något avbrott i verkställigheten har inte skett. Han har alltså fått tillgodoräkna sig frihetsberövandetiden som verkställighet av fängelsestraffet. Någon särskild ersättning för att frihetsberövandet varit mer påfrestande under tiden för anhållande och häktning bör - i enlighet med den praxis som Justitiekanslern tillämpar - inte utgå. Justitiekanslern avslår därför DJ:s begäran vad avserlidande.

DJ har vidare begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst i form av tidlön för deltagande i programverksamhet på anstalten. Sådan tidlön får anses vara en arbetsförtjänst i lagens mening. DJ har förlorat denna arbetsförtjänst under tiden för anhållande och häktning. Det förhållandet att han fått tillgodoräkna sig denna tid vid verkställighet av fängelsestraffet kan inte inverka på rätten till ersättning i denna del.

DJ har till stöd för sin begäran inkommit med kontoutdrag som huvudsakligen hänför sig till januari 2003. Vid telefonkontakt med anstalten i Norrköping har framkommit att DJ anlände till anstalten den 23 september 2002, dvs. en dag innan han blev anhållen. Vidare har uppgetts att de intagna under den första veckan inte deltar i programverksamheten. Någon ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan därför inte utgå för perioden 24 - 30 september 2002. Då någon programverksamhet inte bedrivs under lördagar och söndagar kan ersättning inte heller utgå för sådana dagar, i detta fall den 5 och 6 oktober.

Mot bakgrund av vad som anförts finner Justitiekanslern att DJ är berättigad till ersättning för 8 dagars förlorad arbetsförtjänst. Timlönen var 9,50 kr. Ersättningen i denna del bestäms därför till (9,50 kr x 8 timmar x 8 dagar =) 608 kr. Då inkomsten enligt 8 kap. 25 § inkomstskattelagen (1999:1229) inte är skattepliktig innehåller Justitiekanslern ingen preliminärskatt på beloppet.

Begärd ersättning för ombudskostnader är skälig och godtas.