JK 5767-10-31

Ifrågasatt yttrandefrihetsbrott

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern vidtar ingen åtgärd i ärendet och återlämnar handlingarna till Polismyndigheten i Skåne.

En person har till Polismyndigheten i Skåne anmält Sverigedemokraternas valfilm som har tillhandahållits på deras hemsida för hets mot folkgrupp.

Polismyndigheten har överlämnat anmälan till Justitiekanslern.

Justitiekanslern har tagit del av filmen som tillhandahålls på hemsidan www.sverigedemokraterna.se.

Innehållet på en hemsida på Internet faller i princip utanför både tryckfrihetsförordningens (TF) och yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) tillämpningsområden. Enligt den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § YGL är emellertid grundlagens föreskrifter om radioprogram tillämpliga också när en redaktion för en tryckt periodisk skrift eller för ett radioprogram, ett företag för yrkesmässig framställning av tryckta eller därmed enligt tryckfrihetsförordningen jämställda skrifter eller av tekniska upptagningar, eller en nyhetsbyrå med hjälp av elektromagnetiska vågor på särskild begäran tillhandahåller allmänheten upplysningar direkt ur en databas. Det gäller under förutsättning att mottagaren inte kan ändra innehållet i databasen. Regeln tillämpas även på andra databaser än de nämnda om de har utgivningsbevis från Myndigheten för radio och tv (tidigare Radio och TV-verket).

Grundlagsskyddet innebär bl.a. att Justitiekanslern är ensam åklagare i mål som avser yttrandefrihetsbrott. Om yttrandefrihetsgrundlagen inte är tillämplig på en webbsida är det i stället en uppgift för allmän åklagare att pröva frågan om förundersökning ska inledas med anledning av det material som har lagts ut på webbsidan.

Justitiekanslern har i tidigare ärenden tagit ställning till att hemsidan www.sverigedemokraterna.se inte faller under YGL:s tillämpningsområde (se t.ex. JK:s beslut 2005-12-22 i ärende med dnr 5942-05-31 och 2004-10-22 i ärende med dnr 3589-04-31). Det saknas skäl för att nu göra en annan bedömning än i tidigare ärenden. Justitiekanslern vidtar därför ingen åtgärd beträffande anmälan. Handlingarna ska återlämnas till Polismyndigheten i Skåne för de åtgärder som kan bli aktuella där.