JK 591-07-22

Initiativärende rörande en socialnämnds hantering av ett överklagande av ett beslut angående försörjningsstöd

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern riktar kritik mot Socialnämnden i Burlövs kommun för att ett överklagande av ett beslut angående försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen inte utan dröjsmål överlämnandes till länsrätten.

Bakgrund

I en artikel på webbplatsen www.sydsvenskan.se den 15 januari 2007 redogjordes för ett fall där en kvinna i ett ärende angående försörjningsstöd hade överklagat ett beslut av Socialnämnden i Burlövs kommun (socialnämnden). Av artikeln framgick att det tog nästan tre månader innan överklagandet vidarebefordrades till länsrätten.

Med anledning av innehållet i artikeln beslutade Justitiekanslern att granska socialnämndens hantering av ärendet. Justitiekanslern förelade socialnämnden att svara på följande frågor.

1. Är det korrekt att det rörde sig om ett överklagande och att det tog knappt tre månader innan överklagandet översändes till länsrätten?

2. Om så är fallet, varför översändes inte överklagandet omedelbart –eventuellt efter en omprövning av beslutet – till länsrätten?

Socialnämnden bereddes även tillfälle att komma in med eventuella övriga synpunkter i ärendet.

Socialnämnden har med anledning av Justitiekanslerns föreläggande anfört bl.a. följande.

”Det är riktigt att ärendet avsåg ett överklagande och att det tog drygt två månader innan överklagandet skickades till länsrätten.

Anledningen till fördröjningen förklaras på följande sätt: Ett överklagande inkom till socialförvaltningen 061019. Soc. sekr. omprövade beslutet 061026 delvis i linje med överklagandet, men trots det förelåg fortfarande ett överskott, varför soc. sekr. samma dag fattade ett nytt avslagsbeslut med besvärshänvisning. Soc. sekr. hade också telefonkontakt med sökanden som skulle återkomma med redovisning av insättningar som sökanden inte kunde komma ihåg. Då sökanden inte lämnade in några nya uppgifter utgick soc. sekr. från att sökanden nöjt sig med beslutet och gjorde inget ytterligare i ärendet. När sökanden kontaktade soc. sekr. igen 070102 och uppgav att hon aldrig fått något omprövat beslut, skickade soc. sekr. det omprövade beslutet vidare till länsrätten 070104.”

Justitiekanslern har tagit del av Burlövs kommuns beslut den 5 oktober 2006 och den 26 oktober 2006 angående försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Vidare har Justitiekanslern tagit del av sökandens överklagande av socialnämndens beslut.

Justitiekanslerns bedömning

Rättsliga utgångspunkter

Socialnämndens beslut om försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (se 16 kap. 3 § första stycket socialtjänstlagen).

Närmare regler om överklagande av förvaltningsmyndigheters beslut finns i 22-25 §§förvaltningslagen (1986:223). Av dessa bestämmelser framgår att den myndighet som har meddelat beslutet prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid (24 §). Om skrivelsen inte avvisas skall den överlämnas tillsammans med övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet (25 §).

Det saknas en uttrycklig bestämmelse inom vilken tid ett överklagande skall överlämnas till den högre instansen. Av praxis framgår dock att överlämnandet skall ske utan dröjsmål, vilket anses vara senast inom en vecka från det att överklagandet kom in till myndigheten (se bl.a. JK:s beslut den 14 februari 2007 i ärendet med dnr 1375-06-21, JO 1993/94 s. 347 samt Hellners och Malmqvist, Förvaltningslagen – med kommentarer, s. 308).

I detta sammanhang bör också nämnas något om omprövning av ett förvaltningsbeslut. I 27 § förvaltningslagen finns bestämmelser om omprövning av beslut. Bestämmelsen innebär att en myndighet som har meddelat ett beslut som första instans skall ompröva detta, om myndigheten finner att beslutet är uppenbart oriktigt och om det kan ske snabbt och enkelt utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

Omprövningsskyldigheten gäller bara när det är lätt för myndigheten att konstatera att beslutet är oriktigt. Och myndigheten behöver normalt inte göra någon ingående granskning av ett redan avgjort ärende (jfr Hellners och Malmqvist, a.a. s. 320).

Bör socialnämnden kritiseras för hur man hanterade det i ärendet aktuella överklagandet?

Socialnämndens beslut den 5 oktober 2006 innebar ett avslag på sökandens begäran om försörjningsstöd. Av ett brev från sökanden daterat den 16 oktober 2006 framgår att hon var missnöjd med beslutet och att hon därför överklagade detta. Handlingen kan sålunda rimligtvis inte uppfattas som något annat än ett överklagande av beslutet.

Mot denna bakgrund borde socialnämnden utan dröjsmål ha översänt överklagandet till länsrätten. I stället valde socialnämnden att meddela ett nytt beslut – benämnt omprövat beslut – med samma utgång som i det tidigare beslutet, dock med en delvis annan motivering. Överklagandet överlämnades inte till länsrätten förrän den 4 januari 2007, dvs. drygt två månader efter det att både det första och andra beslutet hade meddelats.

Det sagda innebär att socialnämnden har brustit i hanteringen av det till nämnden inkomna överklagandet på det sättet att man inte utan dröjsmål överlämnade överklagandet till länsrätten. Jag finner inte skäl att rikta kritik mot någon enskild tjänsteman hos kommunen. Genom vad som har framkommit i ärendet drar jag i stället slutsatsen att socialnämndens rutiner och instruktioner för hantering av överklaganden har varit bristfälliga. Socialnämnden kan inte undgå kritik för detta.

Jag förutsätter att socialnämnden ser över sina rutiner för hantering av överklaganden och att det inträffade inte upprepas.

Ärendet avslutas härmed.