JK 6313-15-41

Ersättning för frihetsberövande vid begäran om utlämning till annan stat

Justitiekanslerns beslut

Ersättning ska utgå för lidande med 57 000 kronor samt ombudskostnader med 1 628 kronor. Ersättning ska betalas ut av Justitiekanslern.

Anspråk m.m.

PA har varit berövad friheten som anhållen under tiden den 3 december 2014 – 29 januari 2015 med anledning av att justitieministeriet i Albanien begärt honom utlämnad för verkställighet av ett fängelsestraff. Han har därefter varit belagd med anmälningsskyldighet fram till den 13 maj 2015. Högsta domstolen konstaterade i beslut den 9 oktober 2015 (mål nr Ö 2811-15) att Albanien inte i tillräcklig utsträckning hade tillgodosett PA:s rätt att försvara sig och att hans möjligheter till ny domstolsprövning var alltför begränsade. Det förelåg därför hinder enligt 9 § tredje stycket utlämningslagen mot utlämning av PA.

PA har begärt ersättning för lidande enligt Justitiekanslerns praxis. Han har vidare begärt ersättning för ombudskostnader med 2 441 kr.

Åklagarmyndigheten har yttrat sig.

Justitiekanslerns bedömning

I enlighet med rättsfallet NJA 2014 s. 399 är PA berättigad till ersättning genom en analog tillämpning av 2 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (frihetsberövandelagen).

Ersättningen för PA:s lidande under tiden han var frihetsberövad bör motsvara vad som brukar utges vid frihetsberövanden av jämförbar längd och därför bestämmas till 49 000 kr.

När det gäller frihetsinskränkningar i form av t.ex. anmälningsskyldighet saknas uttalanden i förarbetena och vägledande rättsfall om hur sådana bör ersättas. Med utgångspunkt i att lidandeersättningen ska uppskattas efter omständigheterna i varje enskilt fall brukar Justitiekanslern bestämma ersättningen i fall av anmälningsskyldighet till ett belopp som står i viss proportion (i regel 1/10) till vad som utges när någon varit anhållen eller häktad under en motsvarande tidslängd.

PA har varit belagd med anmälningsskyldighet i 104 dagar. Skälig ersättning för lidande i denna del får anses uppgå till 8 000 kr.

Sammanlagt ska PA med anledning av frihetsinskränkningarna tillerkännas ersättning för lidande med 57 000 kr.

Med hänsyn till ärendets art och omfattning begränsas ersättningen för ombudskostnader till 1 628 kr vilket motsvarar en timmes arbete enligt den av regeringen fastställda timkostnadsnormen för år 2015.