JK 880-08-40

Uppdrag åt Centrala studiestödsnämnden att handlägga vissa anspråk på skadestånd av staten

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslern uppdrar med stöd av 10 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten åt Centrala studiestödsnämnden (CSN) att handlägga anspråk som riktas eller har riktats mot CSN på grund av sådana faktiska skador som avses i 5 § i förordningen. 

Delegationsbeslutet gäller tills vidare. 

Förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten (nedan handläggningsförordningen) innehåller regler om vilken myndighet som på statens vägnar ska handlägga sådana anspråk. Reglerna innebär i korthet att Justitiekanslern, i fråga om anspråk som grundas på bestämmelserna i 3 kap. 2 § skadeståndslagen om fel eller försummelse vid myndighetsutövning, handlägger anspråk till följd av s.k. beslutsskador (3 §), medan anspråk på grund av s.k. faktiska skador handläggs av den centrala förvaltningsmyndighet inom vars område en skada har inträffat (5 §). Om det inte finns någon central förvaltningsmyndighet för en viss verksamhet, handläggs anspråk på ersättning av Justitiekanslern. 

CSN var enligt sin tidigare instruktion central förvaltningsmyndighet för studiesociala frågor, se 1 § förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN). Den 1 januari 2008 trädde myndighetsförordningen (2007:515) i kraft. En rad myndigheter, däribland CSN, fick i samband med detta nya instruktioner. CSN:s nya instruktion (förordningen [2007:1071] med instruktion för Centrala studiestödsnämnden) innehåller inte någon bestämmelse som anger att CSN alltjämt ska betraktas som en central förvaltningsmyndighet. 

Justitiekanslern har under hand haft kontakt med CSN och underrättat nämnden om Justitiekanslerns överväganden angående den fortsatta handläggningen av s.k. faktiska skador. Vidare har Justitiekanslern haft kontakt med Justitiedepartementet som har angett bl.a. följande. Bedömningen av om en myndighet är en ”central förvaltningsmyndighet” eller inte kan inte göras enbart utifrån om begreppet används i myndighetens instruktion. Vad som är av betydelse är myndighetens organisatoriska funktion. Utbildningsdepartementet har upplyst att regeringen inte avsett att genom CSN:s nya instruktion ta bort CSN:s möjlighet att även fortsättningsvis handlägga skadeståndsanspråk. 

CSN har under lång tid varit behörig att handlägga s.k. faktiska skador. Det finns ingen saklig motivering till att CSN inte även fortsättningsvis ska vara behörig att fullgöra sådana uppgifter på skaderegleringens område. 

Det är viktigt att det inte finns någon oklarhet i behörighetsfrågan, för det fall CSN inte skulle anses vara en central förvaltningsmyndighet i handläggningsförordningens mening bör CSN därför genom ett delegationsbeslut av Justitiekanslern med stöd av 10 § handläggningsförordningen anförtros att reglera de anspråk på skadestånd som riktas eller har riktats mot CSN och som avser s.k. faktiska skador enligt 5 § i förordningen.