JK 8965-17-4.3

Skadeståndsanspråk med hänvisning till Kronofogdemyndighetens handläggning av en ansökan om betalningsföreläggande

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern tillerkänner sökanden ersättning med 1 000 kr och uppdrar åt Kronofogdemyndigheten att betala ut ersättningen.

Ärendet

Bakgrund

Ett bolag gav i juni 2016 in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten.

Kronofogdemyndigheten fick in ett hinderbevis enligt vilket svaranden inte hade delgivits föreläggandet. Kronofogdemyndigheten erbjöd därför bolaget att själv ombesörja delgivningen. Bolaget antog erbjudandet den 27 juli 2016. Samma dag inkom ett delgivningskvitto underskrivet av svaranden till Kronofogdemyndigheten. Bolaget underrättades inte om delgivningen. Ett utslag meddelades mot svaranden den 10 augusti 2016. Utslaget mottogs av bolaget den 12 augusti 2016. Svaranden delgavs föreläggandet genom bolaget den 13 augusti 2016.

Anspråket m.m.

Bolaget har begärt skadestånd av staten med 1 000 kr. Bolaget har åberopat att Kronofogdemyndigheten har orsakat bolaget en delgivningskostnad som bolaget inte kunnat få ersatt av svaranden.

Kronofogdemyndigheten har med ett eget yttrande lämnat över anspråket hit och avstyrkt att skadestånd ska beviljas.  

Bolaget har fått del av Kronofogdemyndighetens yttrande.

Justitiekanslerns bedömning

Enligt 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen ska staten ersätta bl.a. ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller för­sum­mel­se vid myndig­hets­utövning i sådan verksamhet som staten svarar för. Kronofogdemyndighetens handläggning av ärenden gällande betalningsföreläggande är sådan verksamhet.

Enligt 4 § förvaltningslagen ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndig­hetens verksamhetsområde. Upplysningar ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Myndigheten har alltså att göra en allmän lämplighetsbedömning från fall till fall av hur långt serviceskyldigheten sträcker sig.

I det nu aktuella fallet har Kronofogdemyndigheten, trots att bolaget antagit myndighetens erbjudande om att själv ombesörja delgivning, meddelat utslag utan att upplysa bolaget om att svaranden blivit delgiven föreläggandet. Det måste ha stått klart för Kronofogdemyndigheten att uppgiften om att svaranden blivit delgiven var av väsentlig betydelse för bolaget. Med hänsyn till de krav som bör kunna ställas på Kronofogdemyndigheten i en situation som den aktuella får underlåtenheten att upplysa bolaget om delgivningen anses innefatta en sådan brist i serviceskyldigheten som är skadeståndsgrundande för staten.    

Till följd av Kronofogdemyndighetens försummelse får det godtas att bolaget har orsakats en delgivningskostnad. Denna kostnad har inte ersatts i målet om betalningsföreläggande. Det finns inte skäl att ifrågasätta den uppgivna kostnaden. Ersättning ska därför utgå till bolaget med begärda 1 000 kr.