JK 9702-17-3.1

Ifrågasatt tryck- eller yttrandefrihetsbrott (hets mot folkgrupp)

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern inleder inte förundersökning. 

Ärendet 

Ärendet

En person har gjort en anmälan om hets mot folkgrupp. Anmälan gäller dels fanor som använts av företrädare för Nordiska motståndsrörelsen i samband med en demonstration den 17 september 2017 på vilka det funnits en bild av rörelsens emblem i form av en s.k. tyrruna, dels bruket som sådant av symbolen på webbplatsen www.nordfront.se. 

Ett utgivningsbevis har utfärdats för webbplatsen www.nordfront.se. 

Justitiekanslerns bedömning

Justitiekanslerns bedömning

Justitiekanslern är ensam åklagare i mål om tryck- och yttrandefrihetsbrott. Det ankommer vidare på Justitiekanslern att vaka över att de gränser som anges för tryck- och yttrandefriheten i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) inte överträds. 

En förutsättning för Justitiekanslerns behörighet är att TF eller YGL är tillämpliga. TF är enligt 1 kap 5 § tillämplig på bl.a. skrifter som har framställts i tryckpress. Justitiekanslern har inte haft tillgång till något exemplar av fanorna men anser sig kunna pröva frågan om det finns skäl att inleda förundersökning såvitt gäller de aktuella fanorna.

Ett utgivningsbevis har meddelats för webbplatsen www.nordfront.se. Den omfattas därför av YGL.

Det ankommer därmed på Justitiekanslern att ta ställning till anmälan i dess helhet.

Brottet hets mot folkgrupp innefattar att någon hotar eller uttrycker missakt­ning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspel­ning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. 

Justitiekanslern har tidigare vid ett flertal tillfällen bedömt tryckta skrifter där Nordiska mot­ståndsrörelsens emblem i form av en tyrruna avbildats ensamt eller till­sammans med olika yttranden och då funnit att uppgifterna inte innefattade tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp (se bl.a. Justitie­kans­lerns beslut den 27 februari 2017 i ärende med dnr 1200-17-3.1 och där gjorda hänvis­ningar). Det finns inte nu skäl att göra någon annan bedöm­ning. Detsamma gäller för bruket av tyrrunan på webbplatsen www.nordfront.se. 

Någon förundersökning ska alltså inte inledas i ärendet.