JK 9723-17-4.3

Ersättning för upphovsrättsintrång

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern tillerkänner Fotobolaget A ersättning med 25 000 kr och Fotografen A ersättning med 4 000 kr samt uppdrar åt Regeringskansliet att betala ut ersättningen till dem.

Ärendet

Bakgrund

Regeringen beslutade år 2009 att tillkalla en delegation för e-förvaltning (dir. 2009:19). Delegationen antog namnet E-delegationen. I december 2013 överlämnade delegationen ett delbetänkande till regeringen kallat Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – IT-standardisering inom social­tjänsten (SOU 2013:77). I bilaga 4 till betänkandet finns en rapport benämnd IT-standardisering inom socialtjänsten som tagits fram på uppdrag av E-delegationen. På omslaget till rapporten återges ett fotografi. Fotografiet är taget av Fotografen A men han har inte blivit namngiven som upphovsman. Fotografiet har funnits tillgängligt på rapporten i vart fall sedan december 2013 då delegationen lämnade över delbetänkandet till regeringen. Fotografiet är vid beslutets datum fortfarande tillgängligt via Regeringskansliets hemsida på adressen http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2013/12/sou-201377/. Fotografiet har även använts i en annan rapport av E-delegationen med titeln Ramverk för Digital Samverkan – Förslag på innehåll och tillämpning för en samverkande e-förvaltning.

Anspråket m.m.

Fotografen A har genom sitt bolag Fotobolaget A begärt skadestånd av staten med totalt 81 000 kr. Av det begärda beloppet avser 44 000 kr skälig ersättning för utnyttjandet av fotografiet, 22 000 kr ytterligare skada p.g.a. intrånget och 15 000 kr ersättning för ombudskostnader.

Fotobolaget A har till stöd för sitt anspråk anfört sammanfattningsvis följande. Det aktuella fotografiet omfattas av upphovsrättsligt skydd och Fotografen A är i egenskap av upphovsman ursprunglig innehavare av rättigheterna till fotografiet. Fotografen A har i sin tur överlåtit de ekonomiska rättigheterna till sitt bolag Fotobolaget A. Regeringskansliet har publicerat fotografiet på webbplatsen utan Fotobolaget A:s tillstånd och utan att namnge Fotografen A som upphovsman vilket utgör intrång i de ekonomiska och ideella rättigheterna. Publiceringen har skett på internet och har fått stor spridning. Anspråket har beräknats med utgångspunkt från en fiktiv licensavgift.

Finansdepartementet har yttrat sig över anspråket. Departementet har inte gått med på att Regeringskansliet har blivit ersättningsskyldigt. Departementet har inte heller kunnat godta några belopp som skäliga.

Justitiekanslerns bedömning

Rättsliga utgångspunkter

Av 1 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) följer att den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Upphovsrätten omfattar även fotografiska verk. Rätten till fotografiska bilder framgår av 49 a § URL.

Enligt 2 § URL innefattar upphovsrätten, med vissa inskränkningar, uteslutande rätt att förfoga över verket, i ursprungligt eller ändrat och bearbetat skick, genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten. När exemplar av ett verk framställs eller verket görs tillgängligt för allmänheten, ska upphovsmannen anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver, se 3 § URL. Regeln gäller i fråga om alla slag av verk.

Den som i strid mot upphovsrättslagen utnyttjar ett verk ska betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen eller hans eller hennes rätts-innehavare, se 54 § första stycket URL. Om utnyttjandet sker uppsåtligen eller av oaktsamhet ska ersättning, enligt 54 § andra stycket URL, betalas för den ytterligare skada som intrånget eller överträdelsen har medfört. När ersättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till utebliven vinst, vinst som den som har begått intrånget eller överträdelse har gjort, skada på verkets anseende, ideell skada och upphovsmannens eller rättighetsinnehavarens intresse av att intrång inte begås.

Av tredje stycket framgår att andra stycket gäller även den som annars uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtar en åtgärd, som innebär intrång eller överträdelse enligt 53 § URL. Den situation som avses är t.ex. utnyttjanden som i och för sig är lovliga, men där den ideella rätten kränkts genom att upphovsmannens namn inte har angetts.

Bedömningen i detta fall

Av utredningen får anses framgå följande. Det aktuella fotografiet omfattas av upphovsrättsligt skydd. Fotobolaget A är innehavare av de ekonomiska rättigheterna till det och Fotografen A är innehavare av de ideella rättigheterna till det. Regeringskansliet har utnyttjat fotografiet genom att framställa exemplar av det och göra det tillgängligt för allmänheten via webbplatsen, i vart fall sedan december 2013.

Regeringskansliet skulle ha försäkrat sig om att man hade rätt att utnyttja fotografiet. Av förbiseende såg Regeringskansliet inte till att införskaffa en rätt att använda verket när de publicerade det i rapporten samt på webbplatsen. Det har således inte funnits någon rätt för Regeringskansliet att utnyttja fotografiet.

Fotografiet har även återgetts på dessa ställen utan att upphovsmannens namn har angetts, vilket inte varit förenligt med god sed. Det hade utan någon nämnvärd utredning varit möjligt för Regeringskansliet att fastställa att Fotografen A var upphovsmannen till fotografiet.

Eftersom Regeringskansliet utnyttjat fotografiet i strid mot upphovsrätts­lagen har det uppkommit ett ersättningsansvar för staten. Fotobolaget A har därför rätt till skälig ersättning för utnyttjandet. Då det otillåtna utnyttjandet och den uteblivna namnpubliceringen får anses ha skett i vart fall av oaktsamhet ska även, i enlighet med 54 § andra stycket URL, ersättning utges för den ytterligare skada som intrånget eller överträdelsen har medfört.

Fotografiet har publicerats på en rapport i en bilaga till ett delbetänkande. Rapporten har även publicerats på Regeringskansliets webbplats. Fotogra­fiet har varit publicerat där i snart fem års tid och finns fortfarande till­gängligt via webbplatsen. Fotobolaget A har inte visat att Regeringskansliet har gjort någon vinst med anledning av publiceringen av det aktuella foto­grafiet. Utredningen i ärendet ger inte heller vid handen att publiceringen har lett till någon skada för verkets anseende. Det har dock framkommit att Fotografen A, utan att ta ut någon licensavgift, upplåter fotografiet för icke-kommersiellt bruk genom en s.k. Creative Commons-licens på webbplatsen https://www.flickr.com/photos/[...]/4791809387. Detta talar i viss mån emot att hans bolag Fotobolaget A har lidit ekonomisk skada av utnyttjandet.

Eftersom den ideella rätten till fotografiet inte kan överlåtas, kan Fotobolaget A inte få ersättning för den ytterligare skadan. Denna ersättning ska i stället tillfalla Fotografen A. Sammanfattningsvis bedömer Justitiekanslern att Fotobolaget A får anses ha rätt till skälig ersättning för utnyttjandet med 10 000 kr och att Fotografen A har rätt till ersättning för ytterligare skada p.g.a. utebliven namnpublicering med 4 000 kr.

Begärd ersättning för ombudskostnader är skälig och godtas.

Fotobolaget A ska således få ersättning med sammanlagt (10 000 + 15 000=) 25 000 kr och Fotografen A ska således få ersättning med 4 000 kr.