JO dnr 1173-2010

Kritik mot Varbergs tingsrätt för att det dröjde lång tid innan ett beslut i en fråga om jäv expedierades

Michel T. framförde i en anmälan i februari 2010 klagomål mot Varbergs tingsrätts handläggning av ett brottmål. Han var missnöjd bl.a. med att tingsrätten inte hade expedierat ett beslut i en fråga om jäv när det fattades samt att tingsrätten inte vidtagit någon åtgärd med anledning av hans begäran den 22 december 2009 om att få en offentlig försvarare.

Handlingar i tingsrättens mål B 1179-08 begärdes in. Av utredningen framkom följande. Michel T. är åtalad för otillbörlig marknadspåverkan. Han framförde en invändning om jäv mot tingsrättens domare som ogillades i ett beslut den 18 juni 2009. På beslutet finns en handskriven anteckning om att beslutet skickats med delgivningskvitto den 21 januari 2010. Den 29 oktober 2009 skickade tingsrätten en förfrågan till Michel T. med anledning av att frågan om förordnande av offentlig försvarare hade uppkommit. Någon skrivelse från Michel T. vid tiden runt den 22 december finns inte diarieförd i målet.

Muntliga upplysningar hämtades in från lagmannen Håkan Nyberg och rådmannen Hans Andrén.

Enligt 2 § förordningen ( 2003:234 ) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. ska en dom eller ett beslut i ett mål eller ärende hos en allmän domstol skickas till parterna samma dag som avgörandet meddelats. Såvitt gäller beslut där tingsrätten ogillat jäv mot domare ska den part som vill överklaga anmäla missnöje över beslutet inom en vecka från det att han fick del av beslutet ( 49 kap. 4 § rättegångsbalken ), varför ett sådant beslut ska delges parten.

Håkan Nyberg har bekräftat samt beklagat att tingsrätten av förbiseende inte expedierade beslutet i jävsfrågan som fattades i juni 2009 förrän i januari 2010. Han har vidare uppgett att han inte kunnat klarlägga orsaken till dröjsmålet men angett att det kan ha haft betydelse att semesterperioden inleddes när beslutet fattades. När saken uppmärksammades expedierades emellertid beslutet omedelbart.

Vad Michel T. uppgett i övrigt föranleder inte någon ytterligare åtgärd från min sida.

Ärendet avslutas med den kritik som ligger i det ovan sagda.