JO dnr 1759-2011

) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Beslutet i korthet: I ett ärende som gäller insatser enligt 9 § LSS har den enskilde, om det inte finns särskilda skäl mot det, rätt att muntligen vid besök lämna uppgifter inför nämnden eller, om beslutanderätten delegerats, till den som på nämndens vägnar ska fatta beslut.

Socialnämnden i Huddinge kommun kritiseras för att den enskilde i ett sådant ärende inte bereddes möjlighet att träffa beslutsfattaren innan beslut i ärendet meddelades.

AA framförde i en anmälan till JO klagomål mot socialkontoret i Huddinge kommun angående handläggningen av ett ärende enligt LSS. Hon anförde bl.a. följande. Hon ansökte tillsammans med sin make om insatsen korttidsvistelse enligt 9 § LSS för sin dotter BB. De ville utnyttja rätten att muntligen lägga fram sina åsikter innan kommunen fattade beslut i ärendet. De kontaktade därför handläggaren ett flertal gånger för att bestämma tid för ett möte. Den 24 mars 2011 mailade hon handläggaren och påpekade att det finns en ny bestämmelse gällande rätten att muntligen vid besök få lämna uppgifter inför nämnden. Handläggaren svarade att nämndbeslut som avser korttidsvistelse är delegerat till tjänsteman på biståndskansliet. Enligt handläggaren skulle man få träffa nämnden eller den tjänsteman som detta var delegerat till. De hade dock aldrig fått träffa någon från kommunen i det aktuella ärendet. Beslut i ärendet fattades den 9 mars 2011.

Inledningsvis inhämtades vissa handlingar från social- och äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge kommun.

Därefter anmodades Socialnämnden i Huddinge kommun att inkomma med utredning och yttrande över vad som hade framförts i anmälan.

I remissvaret anförde socialnämnden bl.a. följande.

I ett ärende som gäller insatser enligt 9 § har den enskilde rätt att muntligen vid besök lämna uppgifter inför nämnden, om det inte finns särskilda skäl mot det. Den enskilde ska underrättas om sin rätt enligt första stycket.

I paragrafen ges den enskilde rätt att i ärenden om insatser enligt 9 § LSS muntligen vid besök lämna uppgifter inför den nämnd som ska fatta beslut i ärendet. Har beslutanderätten delegerats har den enskilde rätt att framföra uppgifter till den som på nämndens vägnar ska fatta beslut. Om särskilda skäl föreligger kan beslutsfattaren vägra den enskilde ett personligt sammanträffande. Ett sådant särskilt skäl kan vara att en framställning i ett visst ärende är uppenbart ogrundad, eller att den enskilde upprepade gånger begär att få lämna uppgifter med stöd av bestämmelsen. Ett personligt sammanträffande får däremot inte nekas enbart av den anledningen att beslutsfattaren anser att den personliga inställelsen saknar värde ur utredningssynpunkt. Den enskilde ska underrättas om sin rätt enligt bestämmelsen. En motsvarande bestämmelse om företrädesrätt finns i 11 kap. 9 § socialtjänstlagen (2001:453) . ( Prop. 2009/10:176 , s.59, 74–75)

Biståndshandläggarens uppfattning är att BB och hennes ombud vid möte/besök på biståndskansliet den 12 november 2010 muntligen lämnade uppgifter avseende då pågående utredning om behov av korttidsvistelse (läger) inför den som beslutanderätten delegerats till. I detta fall biståndshandläggaren CC.

Förvaltningens synpunkter Biståndskansliet ser allvarligt på de anmälningar som görs och för biståndskansliet är det viktigt att upprätthålla en god kvalitet i både handläggning och bemötande av både brukare, dess anhöriga och brukares företrädare.

Biståndskansliet beklagar de missförstånd som har uppstått i kommunikationen mellan biståndshandläggare och AA och tar till sig kritiken att AA upplever att hon bemötts med nonchalans, okunnighet och otydlighet. Bemötande, kommunikation och konsten att ge tydlig information är viktiga områden som alltid måste arbetas med för att upprätthållas och vidareutvecklas.

Avseende handläggningsförfarandet är det biståndskansliets uppfattning att detta har varit rättsenligt. Den sökande BB och hennes ombud har vid besök muntligen getts tillfälle att lämna uppgifter gällande behov av korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS till den tjänsteman som beslutanderätten delegerats till och som på nämndens vägnar fattade beslutet. Utredning, bedömning och förslag till beslut har kommunicerats. Utredning, beslut och besvärshänvisning har skriftligen delgetts BB och hennes ombud.

Tilläggas kan att socialnämnden i Huddinge kommun även innan 1 januari 2011 haft som policy att arbeta som den nu nytillkomna § i 8 a LSS lagstadgar. Den enskilde som ansökt om insats enligt 9 § LSS har erbjudits och erbjuds att muntligen vid besök lämna uppgifter till socialnämnd eller till den som beslutanderätten delegerats till.

BB yttrade sig över nämndens remissvar och anförde därvid bl.a. följande. Vid mötet den 12 november 2010 gick de inte igenom ansökan gällande sommarkollot utan framförde endast några få synpunkter där de påpekade behovet av avlastning och BB:s behov av miljöombyte.

Av 8 a § LSS framgår att i ett ärende som gäller insatser enligt 9 § har den enskilde rätt att muntligen vid besök lämna uppgifter inför nämnden, om det inte finns särskilda skäl mot det. Den enskilde ska underrättas om sin rätt enligt första stycket.

Bestämmelsen infördes den 1 januari 2011. Den nämnd som avses i bestämmelsen är den som ska fatta beslut i ärendet. Om beslutanderätten har delegerats, har den enskilde rätt att framföra uppgifterna till den som på nämndens vägnar ska fatta beslut (se prop. 2009/10:176 s. 59 f och s.74 f).

BB hade ansökt om korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS . Hon och hennes ombud har därför haft rätt att till beslutsfattaren lämna uppgifter muntligt vid ett besök.

Nämnden har uppgett att beslutanderätten i ärenden rörande behov av korttidsvistelse enligt 9 § LSS delegerats till den handläggande tjänsteman som AA och BB besökte den 12 november 2010.

Nämnden har vidare uppgett att det är biståndshandläggarens uppfattning att BB och hennes ombud vid besöket på förvaltningen den 12 november muntligen lämnade uppgifter avseende den då pågående utredningen gällande BB:s behov av korttidsvistelse. AA är av motsatt uppfattning och menar att de aldrig har erbjudits möjlighet att muntligen få lämna uppgifter angående ansökan om kort-tidsvistelsen och att de vid mötet den 12 november endast framförde några kortfattade synpunkter angående BB:s behov av korttidsvistelse.

Det framstår inte som meningsfullt att försöka utreda vad som i detalj sades vid mötet den 12 november. Oavsett vad som sades låg mötet förhållandevis långt tillbaka i tiden när beslutet fattades i mars 2011. Under mellantiden hade bestämmelsen om rätt för den enskilde att framföra synpunkter till beslutsfattaren trätt i kraft. Eftersom syftet med bestämmelsen är att ge den enskilde möjlighet att framföra synpunkter direkt till den som ska fatta beslut i ärendet borde AA och BB i detta fall ha beretts möjlighet att träffa handläggaren på nytt innan beslutet meddelades. Genom att inte göra detta har bestämmelsen i 8 a § LSS åsidosatts. Handläggningen kan inte undgå kritik.

Ärendet avslutas.