JO dnr 3791-2008

Anmälan mot Kronofogdemyndigheten angående handläggningen av ett utmätningsärende

I anmälningar till JO framförde AA klagomål på Kronofogdemyndigheten.

Det framgick att AA den 10 och 11 juli 2008 hade begärt att myndigheten ”omgående skulle utbetala” belopp till honom avseende sjukdom i familjen, tandläkarkostnader. Kronofogdemyndigheten hade i ett brev den 14 juli 2008 svarat att kostnader för enklare behandling såsom lagning eller årlig kontroll skulle täckas av hans förbehållsbelopp – normalbelopp. Brevet avslutades med ”Vänliga hälsningar Team 123”. AA klagade till JO på utformningen av brevet, bl.a. att det inte var undertecknat och att det saknades fullföljdshänvisning. AA begärde den 14 juli 2008 att få en exakt beräkning av det för honom aktuella normalbeloppet. Han skrev att han ville se t.ex. vilka belopp hans tandvårdskostnader beräknats till. Den 15 juli 2008 svarade myndigheten honom i ett brev att normalbelopp är ett schablonbelopp som anses innefatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad. I brevet hänvisades till beslut om förbehållsberäkning som hade sänts till honom dagen innan.

Yttrande begärdes från Kronofogdemyndigheten avseende handläggningen av AA:s skrivelser den 10, 11 och 14 juli 2008. Den 28 oktober 2008 inkom myndighetens yttrande. Kronofogdemyndigheten hänvisade beträffande de faktiska omständigheterna till bifogade handlingar och yttrade i huvudsak följande.

AA har anmält Kronofogdemyndighetens handläggning av tre faxskrivelser.

Hanteringen av faxskrivelse daterad 2008-07-10

Faxskrivelsen mottogs på Kronofogdemyndighetens huvudkontor den 10 juli 2008 klockan 19:52. Enligt påskrift vidaresändes den påföljande dag till handläggande team vid Östra indrivningsavdelningen (”P-team 13”). Enligt Östra indrivningsavdelningen saknas dock handlingen i akten. Det inträffade är givetvis beklagligt men det torde inte gå att utreda exakt vad som hänt.

Av 21 § myndighetsförordningen (2007:515) framgår att det för varje beslut i ett ärende ska upprättas en handling som visar (1) dagen för beslutet, (2) beslutets innehåll, (3) vem som har fattat beslutet, (4) vem som har varit föredragande och (5) vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. I exempelvis 28 § förordningen ( 2007:780 ) med instruktion för Skatteverket anges att 21 § myndighetsförordningen 3-5 p. inte tillämpas på beslut som fattas genom automatiserad behandling. Någon motsvarande bestämmelse finns dock inte i förordningen ( 2007:781 ) med instruktion för Kronofogdemyndigheten.

Beträffande automatiskt genererade beslut, exempelvis vissa tilläggsbeslut vid löneutmätning, har Kronofogdemyndigheten beslutat att dessa ska ange ”Kronofogdemyndigheten” som beslutsfattare. Orsaken till det är helt enkelt att det i dessa fall saknas faktisk handläggare/beslutsfattare. Vad beträffar det nu aktuella beslutet av den 14 juli 2008 undertecknat av ”Team 123” är detta manuellt framtaget och borde därför, enligt myndighetens uppfattning, ha undertecknats av den som skrev det.

Av 2 kap. 18 § utsökningsbalken ska beslut som får överklagas innehålla upplysning om vad den som vill föra talan mot beslutet ska iakttaga. Sådan upplysning får dock utelämnas när den är uppenbart obehövlig. Exempel på det senare är att förhållandena är sådana att beslutet inte kan sägas gå någon emot, se vidare Wallin m.fl., Utsökningsbalken En kommentar, 3 uppl., s. 57 f.

Att ett beslut om att inte ändra ett löneutmätningsbeslut är ett sådant beslut som får överklagas framgår indirekt av 18 kap. 5 § utsökningsbalken . Myndigheten kan inte annat än konstatera att eftersom det handläggande teamet inte uppfattat skrivelsen som ett beslut så saknas också besvärshänvisning, vilket givetvis är beklagligt.

Handläggningen av faxskrivelse daterad 2008-07-14

I skrivelsen har AA begärt att få en exakt uträkning av sitt normalbelopp samt till vilket belopp man beräknat tillägg för tandvårdskostnader.

Enligt 7 kap. 4 § utsökningsbalken får lön och pension tas i anspråk genom löneutmätning endast i den mån den överstiger det s.k. förbehållsbeloppet, d.v.s. vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll. Förbehållsbeloppet bestäms enligt 7 kap. 5 § utsökningsbalken med ledning av ett normalbelopp, vilket varje år fastställs av Kronofogdemyndigheten i enlighet med 7 kap. 4 § utsökningsförordningen (1981:981) . Normalbeloppet anses också täcka tandvårdskostnader för enklare behandlingar, som t.ex. tandlagning eller årlig kontroll. Tillägg för tandläkarkostnader kan dock ske i samband med en större behandling. Tillägg görs dock endast för åtgärd som av tandläkare bedöms vara nödvändig.

I svaret har angetts att normalbeloppet är ett schablonbelopp och vad det omfattar (bland annat normala tandvårdskostnader). Detta är helt korrekt och besvarar också AA:s fråga. Man kan möjligen tycka att svaret kunde ha varit något utförligare. Det bör dock i sammanhanget även noteras att den exakta beräkningen framgår av löneutmätningsbeslutet. Beträffande det faktum att skrivelsen har undertecknats av ”Team 123” får hänvisas till vad som ovan angivits.

AA gavs tillfälle att kommentera yttrandet.

Kronofogdemyndigheten har redogjort för de regler som gäller beträffande utformningen av beslut och konstaterat att AA:s skrivelse den 11 juli 2008 borde ha

Av utredningen framgår att en skrivelse saknas i Kronofogdemyndighetens akt. Det är naturligtvis inte tillfredsställande men omständigheterna ger inte anledning till något ytterligare uttalande i den delen.

Vad som i övrigt har kommit fram ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd.