Upphävd författning

Förordning (2007:781) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
SFS 2007:781 i lydelse enligt SFS 2016:698
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Om inte något annat föreskrivs ansvarar Kronofogdemyndigheten för frågor om

 1. verkställighet enligt utsökningsbalken och andra författningar,
 2. indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar,
 3. betalningsföreläggande och handräckning,
 4. skuldsanering och F-skuldsanering,
 5. tillsyn i konkurs, samt
 6. lönegaranti vid konkurs och företagsrekonstruktion.

[S2]Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet i ärenden om bistånd åt eller bistånd av andra staters myndigheter för verkställighet och indrivning samt utbyte av information och delgivning av handlingar i ärenden om verkställighet och indrivning. Förordning (2016:698).

2 §  Kronofogdemyndigheten har till uppgift att

 1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag eller annan föreskrift enligt särskilda bemyndiganden,
 2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet, och
 3. verka för att betalningsförpliktelser och andra förpliktelser som kan bli föremål för verkställighet fullgörs i tid och på rätt sätt.

[S2]När Kronofogdemyndigheten meddelar föreskrifter och andra beslut ska myndigheten även i övrigt följa riksdagens och regeringens riktlinjer för att uppnå samordning, rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom myndigheten.

3 §  Kronofogdemyndigheten får inom ramen för full kostnadstäckning bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Samverkan

4 §  Kronofogdemyndigheten ska samverka med Skatteverket avseende gemensamt utnyttjande av administrativt och tekniskt stöd inom Skatteverket. Förordning (2011:1550).

Ledning

5 §  Kronofogdemyndigheten leds av en myndighetschef.

6 §  Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tolv ledamöter.

Organisation

7 § Har upphävts genom förordning (2011:1550).

8 §  Enheter där det bedrivs verksamhet som avses i 1 § första stycket 1 och 2 eller tillsyn i konkurs ska ledas av kronofogdar.

[S2]Rikskronofogden får i det enskilda fallet besluta om undantag från kravet på kronofogdekompetens, om det finns särskilda skäl.

Anställningar och uppdrag

9 §  Rikskronofogden är myndighetschef.

10 §  Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas en biträdande rikskronofogde som är rikskronofogdens ställföreträdare. Anställning som biträdande rikskronofogde beslutas av regeringen.

11 §  Endast den som är svensk medborgare får anställas som rikskronofogde, chefskronofogde, kronofogde, biträdande kronofogde, kronofogdeaspirant, kronokommissarie, kronoinspektör eller kronoassistent.

12 §  Behörig att antas som kronofogdeaspirant är den som

 1. uppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare m.m., och
 2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469) eller genomgått den praktiktjänstgöring som Kronofogdemyndigheten i det enskilda fallet bestämmer i samråd med Domstolsverket.

[S2]Kronofogdemyndigheten får i det enskilda fallet besluta om undantag från kravet enligt första stycket 2 om det finns särskilda skäl.

13 §  Som chefskronofogde eller kronofogde får den anställas som uppfyller villkoren för anställning som kronofogdeaspirant och som har genomgått kronofogdeutbildning.

[S2]Kronofogdemyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om behörighet till viss antagning.

Personalansvarsnämnd

14 §  Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

16 §  Vid ersättning till en anställd vid Kronofogdemyndigheten som i tjänsten tillfogats skada på egendom ska förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl. tillämpas. Frågor om ersättning prövas av Kronofogdemyndigheten.

Övrigt

17 §  Kronofogdemyndigheten beslutar i frågor om tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken för kronofogde att vara rättsgångsombud.

18 §  Vid exekutiv försäljning får en anställd vid Kronofogdemyndigheten inte köpa egendom, om han eller hon har tagit befattning med det mål i vilket försäljning sker.

Ändringar

Förordning (2007:781) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2011:1550) om ändring i förordningen (2007:781) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

Omfattning
upph. 7 §; ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2016:698) om ändring i förordningen (2007:781) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-11-01

Ändring, SFS 2016:1333

Omfattning
upph.