Upphävd författning

Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
SFS 2007:780 i lydelse enligt SFS 2016:92
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2003:1106) med instruktion för Skatteverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Om inte något annat föreskrivs ansvarar Skatteverket för frågor om

 1. skatter,
 2. socialavgifter,
 3. vägavgift för vissa tyngre fordon,
 4. mervärdesskattebaserad avgift till EU-budgeten,
 5. fastighetstaxering,
 6. folkbokföring,
 7. registrering av bouppteckningar och handläggning av ärenden enligt 16 kap.ärvdabalken,
 8. brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,
 9. borgenärsuppgifter m.m. enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,
 10. utfärdande m.m. av identitetskort enligt lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige,
 11. registreringsärenden enligt 16 kap.äktenskapsbalken, och
 12. äktenskapsregistret.

[S2]Skatteverket är dessutom förvaltningsmyndighet för frågor om pensionsgrundande inkomst.

[S3]Skatteverket ska utöva marknadskontroll över varor som gjorts tillgängliga på marknaden och som faller inom myndighetens ansvarsområde i syfte att säkerställa att dessa varor uppfyller gällande krav. Förordning (2015:914).

1 a §  Skatteverket ansvarar för det statliga personadressregistret (SPAR). Av förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret framgår att Skatteverket också är personuppgiftsansvarigt för SPAR. Förordning (2008:1309).

2 §  Skatteverket har till uppgift att

 1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag eller annan föreskrift enligt särskilda bemyndiganden, och
 2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden verka för lagenligheten, följdriktigheten och enhetligheten vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet.

[S2]När Skatteverket meddelar föreskrifter och andra beslut ska verket även i övrigt följa riksdagens och regeringens riktlinjer för att uppnå samordning, rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom verket.

[S3]När sådana uppgifter som avses i första stycket rör pensionsgrundande inkomst, sköts uppgifterna av Pensionsmyndigheten enligt förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten. Förordning (2009:1199).

3 §  Skatteverket ska bestyrka skriftliga uppgifter om sökandens ekonomiska förhållanden vid ansökan om fri rätthjälp hos Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.

4 §  Skatteverket får inom ramen för full kostnadstäckning bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med verkets uppgifter och verksamhetsområde.

Samverkan

5 §  Skatteverket ska samverka med Kronofogdemyndigheten avseende gemensamt utnyttjande av administrativt och tekniskt stöd inom Skatteverket. Förordning (2011:1549).

Ledning

6 §  Skatteverket leds av en myndighetschef.

7 §  Vid Skatteverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tolv ledamöter.

Organisation

8 §  Skatteverket ska ha ett huvudkontor samt i övrigt vara indelat i regioner. I varje region ska det finnas minst ett skattekontor. Vid verket ska det finnas en eller flera särskilda enheter för uppgiften att medverka i brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar. I övrigt får Skatteverket bestämma sin organisation.

[S2]I 17 kap.fastighetstaxeringslagen (1979:1152) finns bestämmelser om att det vid varje skattekontor ska finnas en skattenämnd. Förordning (2011:1468).

9 §  Inom Skatteverket finns ett gemensamt kansli för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden. Kansliet leds av en kanslichef.

[S2]Skatteverket ska upplåta lokaler samt sköta administrativa och handläggande uppgifter åt E-legitimationsnämnden. Skatteverket ska efter samråd med nämnden uppdra åt någon som är anställd vid verket att ansvara för kansliet.

[S3]Skatteverket ska upplåta lokaler och sköta administrativa och handläggande uppgifter åt Valmyndigheten. Skatteverket ska i samråd med Valmyndigheten uppdra åt någon som är anställd vid Skatteverket att vara sekreterare i Valmyndighetens nämnd och utse en ersättare för denne. Förordning (2016:92).

Särskilda organ

Skattenämnderna

10 §  I 17 kap.fastighetstaxeringslagen (1979:1152) finns bestämmelser om skattenämndens sammansättning och uppgifter, beslutförhet, förordnande av ordförande och vice ordförande samt val av ledamöter. Förordning (2011:1468).

11 §  Skatteverket ska

 1. fastställa det antal valda ledamöter i skattenämnd som ska finnas vid varje skattekontor,
 2. fastställa det antal vice ordförande som ska finnas vid varje skattekontor, och
 3. besluta om en skattenämnd ska bestå av flera avdelningar.

[S2]Beslut enligt första stycket ska avse en period på fyra år, räknat från och med året efter det år då val i hela landet till landstings- och kommunfullmäktige har ägt rum.

[S3]Skatteverket får ändra beslut enligt denna paragraf om det finns särskilda skäl. Nytt beslut ska avse återstoden av den period som anges i andra stycket.

[S4]Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas även vid förordnande av ordförande eller vice ordförande i en skattenämnd.

12 §  Beslut enligt 11 § första stycket 1 ska meddelas senast den 30 september året före periodens början.

[S2]Beslut enligt 11 § första stycket 2 och 3 ska meddelas senast den 30 november året före periodens början.

[S3]Beslut får fattas efter dessa tidpunkter om det finns särskilda skäl.

13 §  Skatteverket ska bestämma ordförandens, vice ordförandens och övriga ledamöters tjänstgöring i skattenämnden. De övriga ledamöternas tjänstgöring ska dock beslutas först efter samråd med dem.

[S2]Till sammanträde med skattenämnden ska fem övriga ledamöter kallas.

[S3]Vid skattenämndens sammanträden ska protokoll föras.

14 §  I 18 och 19 §§förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om omröstning och avvikande mening.

15 §  Skatteverket ska betala ersättning till ledamöter i den skattenämnd som deltagit i sammanträde med nämnden. När ersättningen ska beräknas tillämpas bestämmelserna i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. I fråga om arvode tillämpas bestämmelsen för nämndemän i förvaltningsrätterna. Förordning (2009:888).

Nämnden för dödförklaring

16 §  I lagen (2005:130) om dödförklaring finns bestämmelser om att Skatteverkets beslut i frågor om dödförklaring i vissa fall fattas av en särskild nämnd (nämnden för dödförklaring).

17 §  I nämnden för dödförklaring ska det finnas en ordförande och ytterligare fyra ledamöter.

[S2]För ordföranden ska det finnas en ersättare, vice ordförande. Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfarenhet.

18 §  Nämnden för dödförklaring är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och tre övriga ledamöter är närvarande.

19 §  I 18 och 19 §§förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om omröstning och avvikande mening.

20 §  Skatteverket ska betala ersättning till ledamöter som deltagit i sammanträde med nämnden för dödförklaring.

SPAR-nämnden

20 a §  I förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret finns bestämmelser om att Skatteverkets beslut i frågor om SPAR i vissa fall ska fattas av en särskild nämnd (SPAR-nämnden). Förordning (2008:1309).

20 b §  I SPAR-nämnden ska det finnas en ordförande och ytterligare fem ledamöter. Fyra av ledamöterna ska vara eller ha varit riksdagsledamöter.

[S2]För ordföranden ska det finnas en ersättare, vice ordförande. Förordning (2008:1309).

20 c §  SPAR-nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och ytterligare tre övriga ledamöter är närvarande. Förordning (2008:1309).

20 d §  I 18 och 19 §§förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om omröstning och avvikande mening. Förordning (2008:1309).

Anställningar och uppdrag

21 §  Generaldirektören är myndighetschef.

22 §  Vid Skatteverket ska det finnas en överdirektör.

23 §  I 67 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) finns en bestämmelse om att det ska finnas ett allmänt ombud hos Skatteverket.

[S2]Ersättare för det allmänna ombudet ska utses av Skatteverket efter anmälan av det allmänna ombudet. Förordning (2011:1468).

24 §  Ledamöter i nämnden för dödförklaring utses av Skatteverket. De utses att tjänstgöra för en viss tid, som inte får överstiga två år.

[S2]Skatteverket ska bestämma ledamöternas tjänstgöring i nämnden.

24 a §  Ledamöterna i SPAR-nämnden utses av regeringen.

[S2]Regeringen utser även ordförande i nämnden. Förordning (2008:1309).

25 §  Anställning som kanslichef vid Skatterättsnämndens och Forskarskattenämndens kansli beslutas av regeringen.

Personalansvarsnämnd

26 §  Vid Skatteverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Undantag från myndighetsförordningen

28 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Skatteverket:

[S2]21 § 3-5 om myndighetens beslut på beslut som fattas genom automatiserad behandling, och

[S3]29 § om ärendeförteckning.

Överklagande

29 §  Skatteverkets beslut enligt 11 § får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1236) om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Omfattning
ändr. 2 §

Förordning (2008:1191) om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2008:1309) om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Omfattning
ändr. 9 §; nya 1 a, 20 a, 20 b, 20 c, 20 d, 24 a §§, rubr. närmast före 20 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:301) om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-06-01

Förordning (2009:888) om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2009:1199) om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1498) om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:991) om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2011:1468) om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Omfattning
ändr. 8, 10, 23 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1549) om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2015:914) om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:92) om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2016-04-01

Ändring, SFS 2017:154

Omfattning
upph.