JO dnr 4150-1999

Tiden för överklagande av förvaltningsbeslut

I några ärenden har iakttagits att myndigheter som meddelat ett överklagbart beslut i efterhand medgett att överklagandetiden skulle beräknas från en senare tidpunkt än den då klaganden fick del av beslutet. Så var bl.a. fallet i ett ärende som gällde ett av Miljö- och byggnadsnämnden i Smedjebackens kommun meddelat beslut angående bygglov. Nämndens beslut kom vederbörande (anmälaren AA:s båda barn) till del den 9 september 1999. I en skrivelse följande dag bekräftade de mottagandet av beslutet och begärde samtidigt anstånd med ett eventuellt överklagande till tre veckor efter att de erhållit vissa begärda handlingar. Detta beviljades av stadsarkitekten i en skrivelse den 16 september.

I ett beslut den 19 maj 2000 anförde stf JO Ekberg bl.a. följande.

Av 13 kap. 3 § första stycket PBL framgår att bestämmelser om överklagande av byggnadsnämndens beslut om bl.a. bygglov, rivningslov eller marklov finns i 23 25 §§ förvaltningslagen . Av dessa paragrafer framgår bl.a. följande. En skrivelse med överklagande skall ges in till den myndighet, som har meddelat det överklagade beslutet, och skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Beslutsmyndigheten prövar om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid (s.k. rättidsprövning) och skall, om detta är fallet, överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet. Har skrivelsen kommit in för sent, skall den som regel avvisas.

I förevarande fall hade AA:s barn i en telefaxskrivelse till miljö- och byggnadsnämnden den 10 september 1999 bekräftat att de den 9 september hade mottagit nämndens beslut av den 31 augusti 1999. Överklagandetiden började lagenligt löpa den 9 september och rättidsprövningen, vid ett överklagande, skulle alltså ske med utgångspunkt i detta datum. Någon rätt för myndigheten att efter eget skön bestämma överklagandetiden och hur den skall beräknas finns inte. Nämnden översände den 16 september 1999 en begärd handling till AA:s barn och meddelade samtidigt att överklagandetiden ”kommer att räknas 3 veckor från det datum ni erhållit dessa handlingar”. Detta meddelande är med hänsyn till gällande bestämmelser ägnat att förvåna. Än mer anmärkningsvärt finner jag det att miljö- och byggnadsnämnden i