JO dnr 4402-2003

Anmälan mot Områdesnämnden Boo i Nacka kommun angående handläggningen av ett ärende om bygglov sedan det återförvisats till nämnden av överinstans

AA framförde i en anmälan som kom in till JO den 3 november 2003 klagomål mot Områdesnämnden Boo i Nacka kommun. Han anförde bl.a. följande. Den 8 maj 2001 lämnade han in en ansökan om bygglov för att höja en betongstenmur. Områdesnämnden avslog hans ansökan den 29 augusti 2001. Han överklagade beslutet till länsstyrelsen som den 7 januari 2003 upphävde nämndens beslut och återförvisade ärendet till kommunen för fortsatt handläggning. Områdesnämnden överklagade länsstyrelsens beslut men återkallade senare sitt överklagande. I mars 2003 påminde han nämnden om sitt lovärende och fick då ett meddelande om att hans ansökan skulle behandlas av en viss handläggare. Meddelandet innehöll ingenting som han inte redan visste. I ett brev den 26 maj 2003 skrev handläggaren att det för tillfället pågick ett arbete som avsåg trafiksäkerhetshöjande åtgärder i området längs aktuell väg och att ansökan om bygglov för muren inte kunde bedömas innan detta arbete var färdigt. Vid ett telefonsamtal i början av juni 2003 uppgav handläggaren att trafikutredningen skulle vara klar i augusti 2003. Vid tidpunkten för anmälan hade han fortfarande inte fått del av något beslut om bygglov och inte heller någon trafikutredning. Sedan länsstyrelsen återförvisat ärendet till nämnden har ärendet förhalats på ett sätt som strider mot 7 § förvaltningslagen och 8 kap. 23 § plan- och bygglagen .

Till anmälan var fogat bl.a. länsstyrelsens beslut den 7 januari 2003. I beslutets motivering angavs bl.a. följande.

Stads- och landskapsbilden

Länsstyrelsen gör följande bedömning. Av Områdesnämndens beslut framgår inte konkret varför den sökta muren – i jämförelse med redan uppförda plank och murar i området – skulle utgöra ett så dominerande inslag i landskapsbilden att den av denna anledning skulle utgöra grund för avslag på bygglovsansökan. Enligt länsstyrelsens mening är nämndens avslagsmotivering på den punkten alltför allmänt hållen. Detta är en brist som inte är förenlig med bestämmelserna i 20 § FL .

Mot bakgrund av vad som ovan anförts, skall Områdesnämndens beslut undanröjas och ärendet återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning.

Områdesnämnden anmodades att göra en utredning och yttra sig beträffande nämndens handläggning av bygglovsärendet efter det att länsstyrelsens beslut den 7 januari 2003 vunnit laga kraft. I remissvaret den 28 januari 2004 anfördes bl.a. följande.

Det aktuella området är hårt trafikerat av bilar samt är skolväg för barn som går i Boo Gårds skola. Det är en skola med ett växande antal elever och därmed rör sig allt fler barn i trafikområdet. Landskapsmässigt är det ett tämligen plant, öppet landskap bebyggt med villor på generellt sett luftiga tomter. Det 2,4 meter höga plank som uppförts på fastigheten diagonalt över korsningen från AA:s sida har visat att det i det aktuella området är olämpligt med murar/plank över traditionell stakethöjd ur såväl trafik- som landskapsmässig synvinkel. Handläggningen av ansökan har, som handläggaren meddelade AA den 26 maj 2003, avvaktat ett förslag till en fungerande lösning av trafiksituationen i området. Handläggaren uttryckte därvid att ansökan om mur inte kunde bedömas eller prövas förrän det stod klart vad det arbetet skulle innebära i fråga om åtgärder i korsningen Boovägen/Drabantvägen.

Såväl områdesnämnden som handläggarna inom Stadsbyggnad är medvetna om att det inte finns skäl att vilandeförklara handläggningen av ett ärende på annan grund än att det pågår planläggning av eller arbete för att expropriera den fastighet som ansökan avser. Någon form av vilandeförklaring har heller inte avsetts. Handläggningen har, i syfte att åstadkomma bästa möjliga lösning för såväl fastighetsägaren som omgivningen, avvaktat resultatet av den pågående trafikutredningen. Arbetet med åtgärder för att lösa trafiksituationen i området har pågått hela tiden sedan länsstyrelsens beslut vann laga kraft. Bygglovhandläggaren och trafikingenjören har under den tid som gått sedan länsstyrelsens beslut vann laga kraft haft kontakt med varandra i syfte att kunna hantera AA:s bygglovansökan och åstadkomma en bra lösning.

Handläggningen av ärendet har således inte varit vilande utan har inväntat en utredning vars resultat är av väsentlig betydelse för om ansökan skall bifallas eller avslås. Detta har handläggaren meddelat sökanden.

Områdesnämnden menar dock därmed inte att handläggningen av bygglovärenden kan avvakta kompletterande material under hur lång tid som helst.

Den väntade trafikutredningen är emellertid förklaringen till att ansökan inte tagits upp till slutligt avgörande. Ärendet kommer nu att tas upp till beslut.

AA bereddes tillfälle att yttra sig över remissvaret men hördes inte av.

Handläggaren i ärendet hos JO efterfrågade områdesnämndens beslut i det återförvisade ärendet efter nämndens yttrande till JO. Nämnden översände ett beslut den 24 mars 2004, § 47, om återremittering av ärendet och ett beslut den 12 maj 2004, § 89, att bevilja bygglov för höjning av mur.

Enligt 7 § förvaltningslagen skall varje ärende där någon enskild är part handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.

I det återförvisade ärendet ålåg det områdesnämnden att, efter eventuell kommunicering, fatta ett bättre motiverat beslut. Att nämnden avvaktade resultatet av den pågående trafikutredningen synes inte ha varit för att få en redovisning av trafiksituationen i aktuellt området utan för att få ett förslag till hur trafiksituationen i området skulle lösas. Denna åtgärd förefaller ha legat utanför vad som varit motiverat till följd av länsstyrelsens beslut. Enligt min mening har handläggningstiden i det återförvisade ärendet blivit alltför lång. Jag är kritisk till detta.

Ärendet avslutas.