JO dnr 4413-2007

Anmälan mot Arbetslöshetskassan Alfa angående handläggningen av ett ärende rörande arbetslöshetsersättning; bl.a. fråga om handläggningstid och om kassans åtgärd att hålla inne ersättningen under utredningen

AA klagade i en anmälan till JO den 9 oktober 2007 på Arbetslöshetskassan Alfa (Alfa-kassan). Klagomålen avsåg handläggningen av ett ärende rörande arbetslöshetsersättning. Av anmälan framgick bl.a. följande. AA var avstängd från ersättning i avvaktan på utredning sedan den 30 mars 2007. Vid tiden för hans anmälan var utredningen ännu inte klar. AA hade ringt till kassan ett antal gånger för att få besked men handläggaren hade först semester sedan var hon sjuk. AA ifrågasatte om inte någon annan kunde ta hand om hans ärende. Det fanns dock inte det.

Handlingarna i ärendet infordrades och granskades. Av en skrivelse den 25 april 2007 till AA framgick bl.a. att från den dagen hölls hans ersättning inne under utredningstiden.

Alfa-kassan anmodades därefter att göra en utredning och yttra sig över anmälan. Kassan skulle även kommentera utformningen av skrivelsen till AA den 25 april 2007 i fråga om åtgärden att hålla inne ersättning under utredningstiden. I remissen hänvisades till JO:s ämbetsberättelse 2007/08 s. 233.

Alfa-kassan gav in ett remissvar av vilket framgick i huvudsak följande.

AA har utretts avseende återkrav på grund av att han befunnit sig utomlands under tid han uppburit ersättning. För att ha rätt till arbetslöshetsersättning krävs att man står till arbets-marknadens förfogande i det land ersättningen begärs. En ersättningsspärr lades den 25 april 2007 varvid AA kommunicerades. Kommuniceringen saknade besvärshänvisning enligt då gällande praxis. Beslut om återkrav fattades den 20 juni 2007. Härefter kommunicerades AA om utredning avseende uteslutning/frånkännande samt polisanmälan. Styrelsen fattade beslut om uteslutning samt polisanmälan den 19 oktober 2007.

AA har i sin skrift framfört kritik avseende en avstängning vars utredning tagit lång tid. Han anser att back-up borde finnas för sjuk personal så att kassans ärenden blir handlagda.

JO har begärt att kassan särskilt skall yttra sig över åtgärden att hålla inne ersättning under utredningstiden, med hänvisning till beslut av JO daterat 10 maj 2007. Alfakassans kommunicering gjordes den 25 april 2007.

Alfa-kassan ändrade rutinerna efter att ovan nämnda beslut av JO blev känt. Alfakassan fattar numera beslut om innehållande av ersättning under utredning med besvärshänvisning, se bifogad mall [här utelämnad, JO:s anmärkning].

AA gavs möjlighet att kommentera yttrandet men avstod från det.

Enligt 66 § tredje stycket lagen ( 1997:238 ) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, kan ersättning som tillkommer den sökande hållas inne i avvaktan på utredning i ärendet om det finns sannolika skäl att en sökande med stöd av bestämmelsens första stycke ska frånkännas rätt till arbetslöshetsersättning. Ett sådant frånkännande kan ske om en sökande medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.

JO Berggren har i det ovan nämnda beslutet, JO:s ämbetsberättelse 2007/08 s. 233, funnit att ett beslut enligt 66 § tredje stycket AL F att hålla inne ersättning ska meddelas i skriftlig form tillsammans med en fullföljdshänvisning. Den sökande ges då möjlighet att få beslutet överprövat, i vart fall till dess ett slutligt beslut i frågan har fattats.

AA fick ingen fullföljdshänvisning tillsammans med beskedet att ersättningen skulle hållas inne, vilket han borde ha fått. Med hänsyn till hur ärendet utvecklades och då kassan har ändrat sina rutiner i enlighet med JO:s refererade beslut, ger anmälan dock inte anledning till någon ytterligare åtgärd från min sida i fråga om innehållandet av ersättning.

Vad som i övrigt har kommit fram ger inte anledning till något uttalande av mig.