JO dnr 4647-2008

26 § förvaltningslagen (1986:223)

AA framförde i en anmälan till JO klagomål mot Vård- och omsorgs-nämnden i Karlstads kommun rörande handläggningen av ett ärende om bistånd i form av hemtjänst för BB. Klagomålen gällde bl.a. att nämnden avsåg att begränsa BB:s hemtjänst från den 1 december 2008, att tjänstemän vid förvaltningen brutit mot tystnadsplikten och uttalat sig kränkande vid kontakter med BB, att beslut med anledning av BB:s ansökningar inte meddelats i tid samt att avslagsbesluten inte innehållit någon överklagandehänvisning.

Inledningsvis inhämtades vård- och omsorgsförvaltningens journalanteckningar i ärendet rörande BB samt de beslut som meddelats i ärendet under 2008.

Det framkom vid granskningen av dessa handlingar att nämnden i ett beslut den 28 januari 2008 beviljat BB bistånd i form av hemtjänst med 67,12 timmar per vecka under perioden den 28 januari 2008–31 maj 2009 trots att beslutet rätteligen skulle gälla till den 31 maj 2008.

Upplysningar i frågan inhämtades per telefon från biståndschefen CC. Vidare inhämtades vissa handlingar från Länsrätten i Värmlands län.

Vård- och omsorgsnämnden anmodades därefter att inkomma med utredning och yttrande över handläggningen efter det att felet i beslutet den 28 januari 2008 hade uppmärksammats. Yttrandet skulle främst belysa om BB för sin del bekräftade att beslutet var felaktigt på grund av ett skrivfel, om nämnden (förvaltningen) rättat beslutet, hur den eventuella rättelsen i rent formellt hänseende handlagts och hur kontakter i saken med BB dokumenterats.

Nämnden beslutade att som remissvar till JO översända ett tjänsteutlåtande som hade upprättats av tf. förvaltningsdirektören DD och biståndschefen CC.

I tjänsteutlåtandet anfördes bl.a. följande.

– – –

Beslutet som fattades 2008-01-28 avsåg personligt utformad hemtjänst med 67,12 timmar per vecka. BB fick ett muntligt besked av den biståndsbedömare som handlade ärendet att beslutet skulle gälla till och med2008-05-31. Detta är dock inte dokumenterat i journalen då handläggaren inte upptäckte skrivfelet.

Vård- och omsorgsnämnden uppmärksammade inte skrivfelet förrän i efterhand. Biståndsbehovet har förändrats och ombedömts vid flera tillfällen sedan ovan nämnda beslut. Felet har inte upptäckts av handläggaren och detta har inneburit att någon korrigering eller rättning av skrivfelet inte heller skett. Vård- och omsorgsnämnden är medveten om att detta innebär att beslutet som nämnden tagit 2008-01-28 gäller till och med 2009-05-31. Möjligheten att ompröva beslutet finns enligt det förbehåll som är inskrivet i beslutet, det vill säga om omständigheterna väsentligt förändras. Vård- och omsorgsnämnden kan dock konstatera att BB inte lidit rättsförlust, då vård- och omsorgsnämnden inte har minskat antalet beviljade hemtjänsttimmar.

AA yttrade sig över remissvaret.

Det framkom under handläggningen att BB vänt sig till Länsstyrelsen i Värmlands län med klagomål mot nämnden. Jag har tagit del av länsstyrelsens beslut den 20 februari 2009 i det ärendet (dnr 701-13619-2008).

I ett beslut den 21 oktober 2009 anförde JO André följande.

JO:s huvuduppgift är att granska att myndigheter och andra som står under JO:s tillsyn följer lagar och andra författningar i sin verksamhet. Granskningen, som således är av rättslig art, är främst inriktad på en kontroll av att myndigheterna har följt de regler som gäller för förfarandet, dvs. agerat korrekt i formellt hänseende. JO brukar däremot inte uttala sig om myndigheters bedömningar i olika ärenden.

Mot den bakgrunden uttalar jag mig inte om de bedömningar som nämnden har gjort rörande BB:s behov av bistånd.

Jag har inriktat min granskning på hur den felaktiga tidsangivelsen i beslutet om bistånd den 28 januari 2008 hanterades från nämndens sida.

När en socialnämnd fattar ett beslut om bistånd i form av hemtjänst måste nämnden överväga om beslutet ska gälla tills vidare eller begränsas till en viss tidsperiod. Om beslutet begränsas till att avse en viss tidsperiod måste det av beslutet tydligt framgå vilken tidsperiod det omfattar. I det nu aktuella fallet kom beslutet på grund av ett skrivfel att omfatta en betydligt längre tidsperiod än vad som var nämndens avsikt. Enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) får ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av myndighetens skrivfel rättas av den myndighet som meddelat beslutet. Innan rättelse sker ska myndigheten ge den som är part tillfälle att yttra sig, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild och åtgärden inte är obehövlig. Enligt AA kontaktades BB. i början av februari 2008 av förvaltningen och informerades om att den tidsperiod som angivits i beslutet var

felaktig. Eftersom nämnden synes ha ansett att det var fråga om ett rent skrivfel borde nämnden även ha rättat beslutet i enlighet med vad som anges i 26 § FL . Så har emellertid inte skett. I stället har nya biståndsbeslut meddelats under den period som det första beslutet gällde. Att så blivit fallet är naturligtvis inte tillfredsställande. Nämnden förtjänar kritik för den bristfälliga handläggningen i denna del.

Vad AA i övrigt har anfört föranleder inte något uttalande från min sida.