JO dnr 4907-2012

Kritik mot en socialsekreterare vid Östra Göteborgs stadsdelsnämnd i Göteborgs kommun för brister i handläggningen av ett ärende rörande ekonomiskt bistånd; även fråga om rättelse av uppgift i utredningen

Beslutet i korthet: En kvinna och hennes sambo ansökte om ekonomiskt bistånd. Socialsekreteraren som handlade deras ärende förde från tidigare utredningar in uppgifter av mycket känslig karaktär i den aktuella utredningen, bl.a. om att kvinnan i 12årsåldern blivit utsatt för en våldtäkt. JO kritiserar socialsekreteraren för att uppgifterna redovisades i biståndsutredningen och för det sätt som detta gjordes på, bl.a. utan föregående diskussion med kvinnan.

I beslutet avhandlas även frågan om det varit möjligt för nämnden att på kvinnans begäran utplåna uppgiften, dvs. radera en ”personuppgift” ur utredningen. Någon kritik uttalas inte i den delen.

I en anmälan framförde AA klagomål mot en socialsekreterare vid Östra Göteborgs stadsdelsnämnd i Göteborgs kommun. Klagomålen avsåg att socialsekreteraren fört in känsliga uppgifter om AA i en utredning rörande ekonomiskt bistånd.

Av anmälan framgick bl.a. följande. AA hade tillsammans med sin sambo ansökt om ekonomiskt bistånd. Den 4 september 2012 fattade socialsekreteraren beslut i frågan, vilket tillsammans med utredningen i ärendet skickades till AA och hennes sambo. Försändelsen var ställd till sambon, som läste utredningen före AA. I utredningen fanns intaget en uppgift om att AA i 12–årsåldern blivit utsatt för en våldtäkt. AA hade inte berättat om den händelsen för sin sambo. Socialsekreteraren hade inte frågat AA om det gick bra att ta in uppgiften i utredningen.

Inledningsvis inhämtade JO beslutet om bistånd och den aktuella utredningen. I den utredning som kom in till JO nämndes inte våldtäkten. Däremot angavs att det av en tidigare utredning framgick att AA använt droger när hon var 13–15 år. Vidare var noterat att utredningen ändrats den 7 september 2012 efter ”klientens önskemål”.

Östra Göteborgs stadsdelsnämnd anmodades att inkomma med utredning och yttrande över AA:s anmälan. Yttrandet skulle avse bl.a. varför det i utredningen redovisats uppgifter om att AA våldtagits respektive använt droger.

Stadsdelsnämnden beslutade att som sitt yttrande översända ett tjänsteutlåtande upprättat av områdeschefen BB och enhetschefen CC. Av utlåtandet framgick att den berörda socialsekreteraren lämnat sin tjänst. Vidare anfördes bl.a. följande.

Sammanfattningsvis har socialsekreteraren agerat felaktigt när hon tagit med uppgifter från en tidigare utredning in i parets gemensamma utredning utan att ha dialog med AA. Denna omständighet gäller uppgifterna om våldtäkt. Felaktigheten får anses vara så grov att det mest rätta var att uppgiften helt och hållet togs bort vilket också gjordes. Att ställa frågor kring beroendeproblematik vid ett nybesök får alltid bedömas från fall till fall. Däremot var det felaktigt att hämta uppgifter kring detta område i AA:s tidigare utredning. Av den anledningen borde uppgiften som också hämtats från AA:s tidigare utredning tas bort.

De tre enheterna för Försörjningsstöd har nu påbörjat ett arbete kring utredningsförfarandet för att öka rättsäkerheten och kvaliteten. Här betonas att gamla uppgifter inte ska användas i en utredning om man inte ha tagit upp det i utredningssamtalet och att detta särskilt skall uppmärksammas när ett par inte har en gemensam historia.

NN fick tillfälle att kommentera remissvaret.

Socialsekreteraren fick tillfälle att yttra sig över AA:s anmälan och remissvaret.

Den ansökan som AA och hennes sambo gjorde till nämnden avsåg försörjningsstöd under en och en halv månad samt bistånd till bl.a. vinterkläder till hemmavarande barn. Av den utredning som socialsekreteraren upprättade i anledning av ansökan framgick ursprungligen att AA i 12–årsåldern blivit utsatt för en våldtäkt och att hon använt droger när hon var 13–15 år. Enligt nämnden fördes dessa två uppgifter in från tidigare ärenden rörande AA. Såvitt framkommit fick AA under utredningens gång inte veta att uppgifterna hade tillförts nu aktuellt ärende.

Uppgifterna om våldtäkten och AA:s tidigare bruk av droger, som låg långt tillbaka i tiden, kan inte ha haft någon relevans för ställningstagandet till den aktuella biståndsansökan. Uppgifterna, som särskilt i fråga om en våldtäkt i unga år är av mycket känslig karaktär, borde därför inte ha redovisats i biståndsutredningen. Enligt min mening har socialsekreteraren brustit i omdöme när hon valde att ta med uppgifterna. Till detta kommer att det, som nämnden anfört, var fel att på sätt som här skett ta in material från tidigare utredningar i ett nytt ärende utan att detta diskuterades med AA. Socialsekreteraren förtjänar kritik för nu berörda brister i handläggningen.

Beslutet att på AA:s begäran ta bort uppgiften om våldtäkt ur utredningen

AA kontaktade förvaltningen och var kritisk till att uppgiften om våldtäkt tagits in i utredningen. Förvaltningen ändrade då utredningen och tog bort uppgiften.

Den färdigställda utredningen utgjorde en allmän handling. En sådan handling kan inte utan vidare ändras eller förstöras. Det som har tagits bort ur utredningen är en personuppgift som behandlats av nämnden i ärendet om bistånd. Frågan om en sådan uppgift kan tas bort beror på om myndigheten har behandlat den i enlighet med de bestämmelser som finns om behandling av personuppgifter inom social– tjänsten.

I personuppgiftslagen (1998:204) , PuL, finns bestämmelser som har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Om det i annan lag eller i en förordning finns bestämmelser som avviker från PuL ska de bestämmelserna tillämpas i stället (2 § PuL). För socialtjänsten finns sådana avvikande bestämmelser i lagen ( 2001:454 ) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och i förordningen ( 2001:637 ) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. När det i dessa två författningar saknas avvikande bestämmelser tillämpas alltså reglerna i PuL.

Av 12 § första stycket 1 i nyss nämnda förordning följer att socialtjänsten får behandla personuppgifter vid handläggningen av ärenden om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) . När sådan behandling äger rum ska bl.a. de grundläggande kraven på behandling av personuppgifter som följer av 9 § första stycket a–i PuL beaktas. De personuppgifter som behandlas ska således vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen (e) och fler personuppgifter ska inte behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen (f).

Enligt 28 § PuL (jfr 9 § lagen om behandling av personuppgifter inom social– tjänsten) är den personuppgiftsansvarige, i detta fall nämnden (jfr 11 § förord– ningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten), skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana person– uppgifter som inte har behandlats i enlighet med PuL.

Uppgiften att AA blivit utsatt för en våldtäkt har, som jag redan framhållit, saknat relevans för prövningen av den aktuella ansökan om ekonomiskt bistånd. I enlighet med detta ligger det nära till hands att anse att uppgiften inte behandlades i överensstämmelse med lagen om behandling av personuppgifter inom social– tjänsten när den redovisades i biståndsutredningen. Det finns därför inte skäl för mig att uttala någon kritik i anledning av att uppgiften på AA:s begäran utplånades, dvs. togs bort ur utredningen.

Uppgiften om våldtäkten togs bort efter att socialsekreteraren vänt sig till en enhetschef vid förvaltningen. I remissvaret anges inte tydligt vem som fattade beslut om rättelsen. Jag har inte funnit skäl att närmare undersöka om det var nämnden eller någon tjänsteman som med stöd av delegation fattade beslutet. Det kan dock finnas skäl för nämnden att för egen del undersöka saken.

Övrigt

Vad som i övrigt har framkommit föranleder inte något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas med den kritik som har uttalats ovan.