lagen.nu

Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:945
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt ett eller flera särskilda kriterier. Lag (2003:136).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:136

2 § I denna lag avses med socialtjänst

Med socialtjänst avses även tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamhet som avses i första stycket 1–9. Lag (2011:1112).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:607, 2010:205, 2011:1112

3 § Lagen tillämpas inte vid behandling av personuppgifter hos domstolar. Den tillämpas inte heller vid behandling av personuppgifter för forsknings- och statistikändamål.

Förhållandet till personuppgiftslagen m.m.

4 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller annars av 2 § personuppgiftslagen.

5 § Har upphävts genom lag (2003:136).

När behandling av personuppgifter är tillåten

6 § Personuppgifter får behandlas bara om behandlingen är nödvändig för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten skall kunna utföras.

Personuppgifter får även behandlas för uppgiftsutlämnande som föreskrivs i lag eller förordning.

En registrerad person har inte rätt att motsätta sig sådan behandling av uppgifter som är tillåten enligt denna lag.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Personuppgifter som får behandlas

7 § Socialtjänsten får behandla

 • 1. person- och samordningsnummer,
 • 2. känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204), samt
 • 3. uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

Personuppgifter enligt första stycket får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för verksamheten.

Sammanställningar av personuppgifter

7 a § I sammanställningar av personuppgifter får det inte tas in känsliga personuppgifter eller uppgifter i övrigt om ömtåliga personliga förhållanden.

Undantag från första stycket gäller för

 • 1. uppgifter om åtgärder som har beslutats inom socialtjänsten som innebär myndighetsutövning och om den bestämmelse som ett sådant beslut grundar sig på,
 • 2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring,
 • 3. tillsynsverksamhet som bedrivs av Inspektionen för vård och omsorg,
 • 4. administration som bedrivs av Statens institutionsstyrelse centralt, och
 • 5. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall.

Uppgift som avslöjar medlemskap i fackförening får aldrig tas in. Lag (2012:945).

Ändringar/Förarbeten (5)

7 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om sammanställning av personuppgifter. Lag (2003:136).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:136

Sekretess

8 § I fråga om utlämnande av personuppgifter som finns inom socialtjänsten gäller de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lag (2009:497).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:497

Rättelse och skadestånd

9 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller även vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Överklagande

10 § Beslut inom socialtjänsten om rättelse och om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övriga bestämmelser

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka som är personuppgiftsansvariga och om begränsning av den i 6 § tillåtna behandlingen av personuppgifter samt om sökbegrepp, direktåtkomst och samkörning av personuppgifter.

Regeringen får även meddela föreskrifter om när personuppgifter får föras över till tredje land.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:454

Officiell version (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:454
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.
 • 2. Bestämmelserna i lagen skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 när det gäller manuell behandling av personuppgifter, som påbörjats före den 24 oktober 1998 och sådan behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål, om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober 1998.
 • 3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställan anses som en ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204).
 • 4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att denna lag har trätt i kraft för den aktuella behandlingen.
 • 5. Hänvisningar i denna lag till socialtjänstlagen (2001:453) skall till utgången av år 2001 i stället avse motsvarande bestämmelser i socialtjänstlagen (1980:620).

Lag (2003:136) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:36, bet. 2002/03:SoU14, rskr. 2002/03:142
Omfattning
upph. 5 §;ändr. 1 §;nya 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:136
Rubrik
Lag (2003:136) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Lag (2007:607) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:108, bet. 2006/07:SoU14, rskr. 2006/07:213
Omfattning
ändr. 2, 7 a §§
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:607
Rubrik
Lag (2007:607) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Lag (2009:497) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:497
Rubrik
Lag (2009:497) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Lag (2009:601) om om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2009/08:259
Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:601
Rubrik
Lag (2009:601) om om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Lag (2010:205) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208
Ikraft
2010-12-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2010:205
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten avseende ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.
Rubrik
Lag (2010:205) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Lag (2011:1112) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12;4, bet. 2011/12:SoU3, rskr. 2011/12:23
Omfattning
ändr. 2, 7 a §§
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1112
Rubrik
Lag (2011:1112) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Lag (2012:945) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2012:945
Rubrik
Lag (2012:945) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation