Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-06-07
Ändring införd
SFS 2001:454 i lydelse enligt SFS 2024:86
Ikraft
2001-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-05-01

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag tillämpas, om inte annat anges i 3 §, vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt ett eller flera särskilda kriterier. Lag (2018:440).

Prop. 2000/01:80: Paragrafen anger – med de begränsningar som följer av 3 § – lagens tillämpningsområde.

Lagen skall tillämpas vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i ett register (s.k. manuellt register). Lagen avser således samma typ av behandling och personuppgifter som personuppgiftslagen (1998:204). ...

2 §  I denna lag avses med socialtjänst

 1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst, den särskilda lagstiftningen om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare och den särskilda lagstiftningen om insatser för barn i form av skyddat boende,
 2. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd,
 3. verksamhet som i övrigt bedrivs av Statens institutionsstyrelse,
 4. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå,
 5. verksamhet enligt lagstiftning om stöd och service till vissa funktionshindrade,
 6. handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av socialnämnd enligt lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,
 7. handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, och
 8. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

[S2]Med socialtjänst avses även tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamhet som avses i första stycket 1-9. Lag (2024:86).

Prop. 2011/12:4: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som avses med socialtjänst.

Prop. 2006/07:108: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.7. Paragrafen har utformats i enlighet med vad Lagrådet förordat.

Utredningsverksamhet enligt den föreslagna lagen om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. har inordnats i begreppet socialtjänst, se underrubriken Verksamhetens karaktär (avsnitt 5.2.2). ...

Prop. 2017/18:215: 1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och den särskilda lagstiftningen om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare,

Prop. 2023/24:31: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som avses med socialtjänst.

Prop. 2000/01:80: I denna paragraf definieras uttömmande begreppet socialtjänst. Lagen är tillämplig oavsett vilket subjekt som behandlar personuppgifter, under förutsättning att åtgärden är att anse som socialtjänst. Det innebär att även enskilda som behandlar personuppgifter inom socialtjänsten har att tillämpa lagen.

Med socialtjänst förstås verksamhet enligt lagstiftning om socialtjänst. Detta följer av första stycket punkten 1. Vidare avses med socialtjänst verksamhet enligt lagen ...

3 §  Lagen tillämpas inte vid behandling av personuppgifter

 1. hos domstolar,
 2. för forsknings- och statistikändamål, eller
 3. som avses i den ursprungliga lydelsen av artikel 2.2 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:440).

Prop. 2000/01:80: På Lagrådets inrådan har bestämmelsen flyttats från 2 § till 3 §. Rubriken närmast före denna paragraf har tagits bort.

I bestämmelsen anges att lagen inte tillämpas vid behandling av personuppgifter för forsknings- och statistikändamål. I enlighet med

Lagrådets förslag har tillagts att lagen inte heller tillämpas vid behandling av personuppgifter hos domstolar. Lagrådet har anmärkt att en sådan undantagsbestämmelse innebär att automatiserad ...

Förhållandet till annan reglering

4 §  Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s dataskyddsförordning.

[S2]Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

[S3]I lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation finns ytterligare bestämmelser om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten i fråga om insatser för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Lag (2022:914).

Prop. 2000/01:80: I förevarande paragraf uttrycks förhållandet mellan personuppgiftslagen och denna lag på det sättet att personuppgiftslagen gäller om inget annat sägs i denna lag. Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten har utformats så att den endast gör vissa undantag från personuppgiftslagen och i ...

5 § Har upphävts genom lag (2003:136).

När behandling av personuppgifter är tillåten

6 §  Personuppgifter får behandlas bara om behandlingen är nödvändig för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten skall kunna utföras.

[S2]Personuppgifter får även behandlas för uppgiftsutlämnande som föreskrivs i lag eller förordning.

[S3]En registrerad person har inte rätt att motsätta sig sådan behandling av uppgifter som är tillåten enligt denna lag.

Prop. 2000/01:80: Av bestämmelsens första stycke, som ersätter 10 § personuppgiftslagen, följer att samtliga kategorier av personuppgifter i och för sig får behandlas. Någon uttömmande reglering av för vilka ändamål personuppgifter skall få behandlas inom socialtjänsten görs inte i lagen. Bestämmelsen innebär emellertid att det läggs fast en yttersta ram när behandling av personuppgifter är tillåten. Endast sådan behandling kan anses berättigad. ...

Personuppgifter som får behandlas

7 §  Socialtjänsten får behandla

 1. person- och samordningsnummer,
 2. personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter), samt
 3. uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

[S2]Personuppgifter enligt första stycket får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för verksamheten.

[S3]Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i EU:s dataskyddsförordning under förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i förordningen är uppfyllt. Lag (2018:440).

Prop. 2000/01:80: Inom socialtjänsten får, enligt första stycket, behandlas också uppgifter om person- och samordningsnummer och sådana känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204). Vidare får socialtjänsten och då även andra än myndigheter behandla personuppgifter som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. Lagrådets synpunkter, att det ...

Sammanställningar av personuppgifter

7 a §  I sammanställningar av personuppgifter får det inte tas in känsliga personuppgifter eller uppgifter i övrigt om ömtåliga personliga förhållanden.

[S2]Undantag från första stycket gäller för

 1. uppgifter om åtgärder som har beslutats inom socialtjänsten som innebär myndighetsutövning och om den bestämmelse som ett sådant beslut grundar sig på,
 2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring,
 3. tillsynsverksamhet som bedrivs av Inspektionen för vård och omsorg,
 4. administration som bedrivs av Statens institutionsstyrelse centralt, och
 5. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

[S3]Uppgift som avslöjar medlemskap i fackförening får aldrig tas in. Lag (2018:1376).

Prop. 2011/12:4: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som får tas in i sammanställningar av personuppgifter.

Prop. 2006/07:108: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.7.

Paragrafens andra stycke föreslås ändras. Förutom personakter som upprättats kommer det sannolikt hos utredningsmyndigheten finnas behov av olika typer av sammanställningar av uppgifter om personer som omfattas av en utredning. Ur integritetssynpunkt skiljer sig dessa sammanställningar från personakterna, eftersom de är tillgängliga på ett mer omedelbart sätt ...

Prop. 2017/18:215: I sammanställningar av personuppgifter får det inte tas in känsliga personuppgifter eller uppgifter i övrigt om ömtåliga personliga förhållanden.

Prop. 2008/09:160: Ändringar har gjorts i första stycket 3 och 4, vilket är en följd av att länsstyrelserna och Statens institutionsstyrelse inte längre ska ha några tillsynsuppgifter inom socialtjänsten.

7 b §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om sammanställning av personuppgifter. Lag (2003:136).

Sekretess

8 §  I fråga om utlämnande av personuppgifter som finns inom socialtjänsten gäller de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lag (2009:497).

Prop. 2000/01:80: I paragrafen erinras om de tystnadsplikts- och sekretessbestämmelser som gäller för utlämnande av personuppgifter inom socialtjänsten.

Behandling av personuppgifter med viss digital teknik

9 §  Om den digitala teknik som används vid insatser enligt 4 kap. 2 c § socialtjänstlagen (2001:453) har funktioner som möjliggör monitorering, sensorering eller positionering, ska den personuppgiftsansvarige säkerställa att

 1. endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå ändamålet med användningen av tekniken behandlas, och
 2. insamlade personuppgifter inte sparas under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppnå det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

[S2]Den personuppgiftsansvarige får endast behandla personuppgifter om den som beviljats en sådan insats som avses i första stycket samtycker till behandlingen. Om insatsen medför behandling av personuppgifter som avser en närstående som stadigvarande sammanbor med den som beviljats insatsen, ska även den närstående samtycka till behandlingen. Lag (2023:821).

Prop. 2022/23:131: I första stycket första punkten upplyses om att endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå ändamålet med användningen av tekniken i fråga får behandlas, vilket följer av EU:s dataskyddsförordning. Kravet på att behandlingen ska vara nödvändig för ändamålet innebär inte att behandlingsåtgärden måste vara oundgänglig. Behandlingen kan även anses vara nödvändig om den leder till effektivitetsvinster (prop. ...

Prop. 2000/01:80: Personuppgiftslagens bestämmelser skall tillämpligas även i de fall överträdelser sker enligt lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

Tilldelning av behörighet för åtkomst och kontroll av åtkomst

10 §  Den personuppgiftsansvarige ska för uppgifter om enskilda som förs helt eller delvis automatiserat

 1. bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till sådana uppgifter,
 2. se till att åtkomst till sådana uppgifter dokumenteras och kan kontrolleras, och
 3. göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

[S2]Behörigheten enligt första stycket 1 ska begränsas till det som var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom socialtjänsten. Lag (2023:821).

Prop. 2000/01:80: Socialtjänstens beslut om rättelse och om avslag på ansökan om information skall kunna överklagas. Talan mot dessa beslut förs vid allmän förvaltningsdomstol. Bestämmelsen har utformats enligt Lagrådets förslag. Lagrådet har anmärkt att lydelsen ”andra beslut enligt denna lag” inte torde vara avsett att omfatta beslut om skadestånd som grundas på 9 §.

Övriga bestämmelser

11 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. vilka som är personuppgiftsansvariga,
 2. begränsning av den i 6 § tillåtna behandlingen av personuppgifter,
 3. sökbegrepp,
 4. direktåtkomst,
 5. samkörning av personuppgifter, och
 6. de krav som gäller för den personuppgiftsansvarige enligt 9 § första stycket.

[S2]Regeringen får även meddela föreskrifter om när personuppgifter får föras över till tredjeland. Lag (2023:821).

Prop. 2022/23:131: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om olika slags integritetsstärkande åtgärder vid personuppgiftsbehandling inom socialtjänstens område.

Prop. 2000/01:80: Det finns behov av att närmare begränsa den behandling som tillås enligt lagen, direktåtkomst, sökmöjligheter och samkörning samt precisera personuppgiftsansvaret samt vilka personuppgifter som får föras över till tredje land (se avsnitt 13.4–13.8 och 13.10). Enligt Lagrådets förslag har meddelar ersatts med får meddela då det också är fråga om att ge ett bemyndigande som inte bara avser regler för myndigheter ...

12 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om tilldelning av behörighet samt dokumentation och kontroll av åtkomst enligt 10 §. Lag (2023:821).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.
 2. Bestämmelserna i lagen skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 när det gäller manuell behandling av personuppgifter, som påbörjats före den 24 oktober 1998 och sådan behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål, om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober 1998.
 3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställan anses som en ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204).
 4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att denna lag har trätt i kraft för den aktuella behandlingen.
 5. Hänvisningar i denna lag till socialtjänstlagen (2001:453) skall till utgången av år 2001 i stället avse motsvarande bestämmelser i socialtjänstlagen (1980:620).
Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2003:136) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Förarbeten
Rskr. 2002/03:142, Prop. 2002/03:36, Bet. 2002/03:SoU14
Omfattning
upph. 5 §; ändr. 1 §; nya 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2007:607) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Förarbeten
Rskr. 2006/07:213, Prop. 2006/07:108, Bet. 2006/07:SoU14
Omfattning
ändr. 2, 7 a §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2009:497) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:601) om om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Förarbeten
Rskr. 2009/08:259, Prop. 2008/09:160, Bet. 2008/09:SoU22
Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:205) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten avseende ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:208, Prop. 2009/10:60, Bet. 2009/10:AU7
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-12-01

Lag (2011:1112) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Förarbeten
Rskr. 2011/12:23, Bet. 2011/12:SoU3
Omfattning
ändr. 2, 7 a §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:945) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Förarbeten
Rskr. 2012/13:116, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2018:440) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Förarbeten
Rskr. 2017/18:261, Prop. 2017/18:171, Bet. 2017/18:SoU33
Omfattning
upph. 9, 10 §§, rubr. närmast före 9, 10 §§; ändr. 1, 3, 4, 7 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:1376) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Förarbeten
Rskr. 2017/18:416, Prop. 2017/18:215, Bet. 2017/18:SoU36
Omfattning
ändr. 2, 7 a §§
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2022:914) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Förarbeten
Rskr. 2021/22:381, Prop. 2021/22:177, Bet. 2021/22:SoU30
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2023-01-01

Lag (2023:821) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Förarbeten
Rskr. 2023/24:46, Prop. 2022/23:131, Bet. 2023/24:SoU3
Omfattning
ändr. 11 §; nya 9, 10, 12 §§, rubr. närmast före 9, 10 §§
Ikraftträder
2024-03-01

Lag (2024:86) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Förarbeten
Rskr. 2023/24:130, Prop. 2023/24:31, Bet. 2023/24:SoU6
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2024-04-01