JO dnr 5982-2006

Skatteverkets hantering av ett redovisat skatteavdrag i en kontrolluppgift

I en anmälan, som kom in till JO den 22 december 2006, klagade AA, genom uppgivna ombudet BB, på Skatteverket, storföretagsskattekontoret i Stockholm. I anmälan anfördes i huvudsak följande.

AA:s arbetsgivare lämnade i januari 2004 in kontrolluppgift för henne avseende ränteinkomst för skatteåret 2003 på blankett KU20. I augusti 2004 kontaktade hon sin arbetsgivare eftersom hon hade blivit restförd för skatt motsvarande det belopp som fanns upptaget i blankett KU20. En handläggare vid Skatteverket, storföretagsskattekontoret i Stockholm, upplyste hennes arbetsgivare om att blankett KU20 inte fanns registrerad i hennes ärende. Däremot fanns en blankett KU31 registrerad som arbetsgivaren hade skickat in samtidigt. Hennes arbetsgivare skickade därefter in en kopia av den tidigare inskickade blanketten KU20. Den 2 september 2004 kontaktade arbetsgivaren handläggaren vid Skatteverket som bekräftade att kopian hade kommit in till myndigheten.

I februari 2005 fick arbetsgivaren en förfrågan från Kronofogdemyndigheten angående ifrågasatt löneutmätning avseende henne. Skulden var hänförlig till kontrolluppgiften i blankett KU20. Skattebeloppet hade då avräknats men löneutmätningen gällde en avgift om 500 kr samt ränta. Denna avgift var en följd av de avstämningar på hennes skattekonto som skett den 4 december 2004 och den 6 januari 2005. Skattebeloppet i blankett KU20 hade inte gottskrivits henne förrän i samband med omräkningen den 24 januari 2005, trots att blanketten inkom till Skatteverket redan den 2 september 2004.

Arbetsgivaren betalade in avgiften och räntan. Kronofogdemyndigheten har dock inte hörsammat hennes begäran om att uppgiften i utsöknings- och indrivningsdatabasen om restfört belopp skall blockeras eller utplånas. Denna fråga har blivit föremål för domstolsprövning och hon har nu begärt prövningstillstånd i Regeringsrätten. Orsaken till att hon fick en notering i Kronofogdemyndighetens register är Skatteverkets felaktiga handläggning av hennes ärende där.

Skatteverket kan inte anses ha handlagt ärendet korrekt då det tagit nästan fyra månader innan myndigheten gottskrev henne beloppet i blankett KU20.

Regeringsrättens och Skatteverkets akter begärdes in och granskades. Skatteverket anmodades därefter att yttra sig över vad som framförts i anmälan beträffande frågan om det i kontrolluppgiften redovisade skatteavdraget borde ha gottskrivits skattekontot tidigare än som skedde.

I yttrande den 9 mars 2007 anförde Skatteverket, genom verksjuristerna

CC och DD, bl.a. följande.

Utredning – – –

Skatteverket har den 31 juli 2004 i grundläggande beslut om årlig taxering fastställt AA:s taxerade inkomst och slutliga skatt. Då den slutliga skatten uppgick till ett högre belopp än avdragen preliminär skatt uppkom ett underskott på hennes skattekonto. Den 2 augusti 2004 fick AA därför ett besked om att hon hade underskott av slutlig skatt som uppgick till 11 507 kr. Av beskedet framgick att beloppet skulle vara inbetalt till Skatteverket senast den 11 november 2004.

Anledningen till att det uppkommit ett underskott av slutlig skatt var att en kontrolluppgift från AA:s arbetsgivare inte kommit in till Skatteverket vid tidpunkten för avstämningen av skattekontot sedan den slutliga skatten bestämts. Kontrolluppgiften avsåg ränteinkomster. De avdrag som arbetsgivaren gjort från ränteinkomsten kunde därför inte tillgodoräknas AA vid avstämningen av hennes skattekonto.

AA:s arbetsgivare, EE, kontaktade Skatteverket med anledning av den saknade kontrolluppgiften. Skatteverket meddelade då att kontrolluppgiften inte fanns registrerad hos verket. Övriga kontrolluppgifter inkom från EE den 18 februari 2004. Skatteverket och EE kom överens om att en kopia av kontrolluppgiften skulle skickas in till Skatteverket.

Den 2 september 2004 inkom EE med en kopia av kontrolluppgiften till Skatteverket. Kontrolluppgiften registrerades omgående i taxeringssystemet. Skattebeloppet gottskrevs dock inte AA varför underskottet av slutlig skatt kvarstod på hennes skattekonto.

Av rapportlistor som tas ut i det s.k. lokala taxeringssystemet framgår om skatt ska tillgodoräknas eller påföras den skattskyldige med anledning av att kontrolluppgift inkommit. Finns det en ny eller ändrad kontrolluppgift som är till den skattskyldiges fördel ska den omgående omprövas och skatten tillgodoräknas den skattskyldige. Det har i efterhand inte gått att bringa klarhet i varför skattebeloppet inte tillgodoräknades AA i samband med att kontrolluppgiften kom in till Skatteverket.

Den 4 december 2004 skickades ett betalningskrav till AA. Av kravet framgick att beloppet jämte ränta, 11 564 kr, skulle vara Skatteverket tillhanda senast den 27 december 2004. Av kravet framgick även att beloppet skulle överlämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning om inbetalning inte skedde i tid.

Av en tjänsteanteckning, daterad den 28 december 2004, framgår att AA kontaktade Skatteverket den 27 december 2004 och påtalade att hon riskerade restföring av beloppet. Enligt tjänsteanteckningen var det uppenbart att hon skulle gottskrivas inbetald skatt med 11 291 kr, enligt inkommen kontrolluppgift. Vid detta tillfälle ombads AA att komma in med en skriftlig begäran om omprövning. Den 28 december 2004 inkom AA med en begäran om omprövning med anledning av att

Anståndsärendet diariefördes inte och något beslut i frågan fattades inte heller.

Vid avstämningen av skattekontot den 6 januari 2005 överlämnades underskottet på AA:s skattekonto till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

I samband med att AA:s ärende omprövades den 24 januari 2005 tillgodoräknades hon skattebeloppet. Skattekontoret har inte kunnat ge någon förklaring till varför diarieföring och omprövning skedde först i slutet av januari 2005.

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 11 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483) , SBL, ska Skatteverket varje år fatta beslut om skattens storlek enligt den årliga taxeringen, ett s.k. grundläggande beslut om slutlig skatt. Sedan den slutliga skatten har bestämts ska Skatteverket göra en avstämning mot den skattskyldiges skattekonto och därvid göra avdrag för bl.a. avdragen A-skatt ( 11 kap. 14 § SBL ). Uppgiften om den avdragna skatten hämtas från kontrolluppgiften. Visar den årliga avstämningen av skattekontot att det belopp som den skattskyldige har betalat in eller tillgodoräknats är mindre än den skatt som ska betalas ska, enligt 16 kap. 6 § SBL , det kvarstående beloppet vara Skatteverket tillhanda inom 90 dagar.

Enligt 3 kap. 5 § SBL ska Skatteverket registrera avdragen A-skatt på skattekontot. Belopp som ska tillgodoräknas den skattskyldige ska registreras så snart underlag finns.

Bedömning

Skatteverket konstaterar att handläggningen av ärendet varit felaktig.

Av utredningen framgår att kontrolluppgiften kom in till Skatteverket den 2 september 2004. Skattebeloppet gottskrevs dock AA först den 25 januari 2005, dvs. nästan fem månader efter det att underlaget kommit in. Det i kontrolluppgiften redovisade skatteavdraget skulle rätteligen ha tillgodoräknats AA i omedelbar anslutning till att kontrolluppgiften kom in till Skatteverket. Någon skriftlig begäran om ändring, trots inkommen kontrolluppgift, skulle därför inte ha begärts in från AA.

Skatteverket beklagar att handläggningen av ärendet varit undermålig. Det aktuella skattekontoret har numera ändrat rutinerna för hanteringen av de s.k. rapportlistorna.

AA gavs tillfälle att yttra sig över remissvaret.

Av 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483) framgår att belopp som skall tillgodoräknas den skattskyldige skall registreras på skattekontot så snart underlag finns. I förevarande fall dröjde det nästan fem månader innan skattebeloppet gottskrevs AA.

Efter att AA den 28 december 2004 på inrådan av Skatteverket begärt omprövning och uppgett att hon önskade anstånd med att betala skattebeloppet underlät Skatteverket dessutom att fatta beslut i anståndsfrågan. Omprövning i skattefrågan skedde därefter inte förrän den 24 januari 2005.

Skatteverkets hantering av ärendet har uppenbarligen lett till betydande olägenheter för AA. Jag är mycket kritisk till det inträffade.

Frågan om rättelse i Kronofogdemyndighetens register är föremål för domstolsprövning, varför jag inte uttalar mig om det. Jag vill dock här nämna, att arbete pågår med en ändring av lagen ( 2001:184 ) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet för att möjliggöra en blockering av missvisande uppgifter, t.ex. sådana där en ansökan om verkställighet aldrig borde ha gjorts.

Ärendet avslutas.