JO dnr 6044-2011

rätta skrivfel i beslut

Beslutet i korthet: Bromma stadsdelsnämnd i Stockholms kommun beviljade en biståndssökande boendestöd med, enligt beslutet, 20 timmar/vecka. Av motiveringen till beslutet framgår dock att avsikten varit att med delvis avslag till ansökan bevilja boendestöd med 20 timmar/månad. Stadsdelsnämnden kritiseras för sin underlåtenhet att enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) rätta skrivfelet, vilket bland annat lett till att den biståndssökande inte kunnat få beslutet prövat i domstol då det inte gått henne emot.

I en anmälan till JO klagade AA på Bromma stadsdelsnämnd i Stockholms kommun. Hon var missnöjd med nämndens handläggning av ett ärende rörande hennes sambo BB.

Inledningsvis inhämtade JO vissa handlingar från Bromma stadsdelsförvaltning.

JO beslutade därefter att från stadsdelsnämnden inhämta ett yttrande beträffande frågan om nämnden borde ha utnyttjat möjligheten att enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) rätta ett beslut som nämnden hade fattat den 31 oktober 2011.

Stadsdelsnämnden lämnade som sitt remissvar en skrivelse som upprättats vid nämndens förvaltning. I skrivelsen anfördes i huvudsak följande.

Ärendet

---

110617 BB beviljades boendestöd med 43-64 timmar/månad samt ledsagning med 20 timmar/månad. Beslutet gällde under perioden 110701-111031.

111013 Biståndshandläggaren meddelade BB via utföraren Neuropsykiatriska stödteamet att BB behövde inkomma med en ny ansökan om hon hade fortsatt behov av boendestöd.

111028 Biståndshandläggaren sökte BB då hennes beslut om boendestöd med 43-64 timmar/månad samt ledsagning om 20 timmar/månad gick ut 111031. BB gjorde en muntlig ansökan om fortsatt bistånd enligt tidigare beslut avseende boendestöd med 43-64 timmar/månad samt ledsagning 20 timmar/månad enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) .

På grund av en felskrivning i beslutsformuleringen har BB felaktigt beviljats boendestöd med 20 timmar/vecka istället för 20 timmar/månad.

111115 inkom till nämnden en överklagan från BB avseende beslutet daterat den 31 oktober 2011. Nämnden har vid omprövningen inte funnit skäl till att ändra beslutet. Den 18 november 2011 skickade nämnden vidare överklagan till förvaltningsrätten. Den 29 november 2011 avvisar förvaltningsrätten BB:s överklagan, med anledning av att det är beslutet och inte skälet till beslutet som är föremål för överklagandet. Förvaltningsrätten utgick från att BB beviljats boendestöd med 20 timmar/vecka.

---

F örvaltningens synpunkter och bedömning

I enlighet med förvaltningslagen 26 § borde nämnden ha utnyttjat möjligheten att rätta till oriktigheten avseende felskrivningen i beslutet daterat den 31 oktober 2011.

Nämnden borde ha kontaktat BB när felskrivningen upptäcktes for att informera och korrigera nämndens misstag. BB:s överklagande skulle inte ha skickats till förvaltningsrätten för fortsatt handläggning. En rättelse skulle givetvis ha gjorts. Nämnden beklagar detta och är medveten om att man förfarit felaktigt. Mot denna bakgrund har nämnden vidtagit åtgärder för att förhindra en upprepning. Berörd personal har informerats om nämndens rutiner och det pågår fortsatt arbete att utveckla samt förtydliga dessa. Enhetschefen kommer även att författa ett personligt brev till BB och beklagar bristerna i handläggningen av hennes ärende. BB har numera kontakt med ny biståndshandläggare och har fortlöpande dialog med denne kring BB:s hjälpinsatser.

AA yttrande sig över nämndens remissvar. Hon kom under handläggningen av ärendet in med kompletteringar till sina klagomål.

AA:s anmälan väcker flera frågor rörande handläggningen av BB:s ärende. Jag har dock valt att begränsa mig till frågan om självrättelse av skrivfel.

Enligt 26 § förvaltningslagen får ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.

BB var till och med den 31 oktober 2011 beviljad boendestöd i en omfattning av 43-64 timmar/månad. Hon ansökte i slutet av oktober 2011 om fortsatt boendestöd i samma omfattning. BB beviljades i beslut den 31 oktober 2011 boendestöd i en omfattning av 20 timmar/vecka.

I motiveringen till beslutet den 31 oktober 2011 anges flera gånger att BB beviljas boendestöd i en omfattning av 20 timmar/månad. Vidare anges såväl i beslutet som i beslutsmotiveringen att fråga är om delvis avslag på hennes ansökan. Om intentionen hade varit att bevilja BB boendestöd i en omfattning om 20 timmar/vecka hade det inte varit fråga om delvis avslag. Med beaktande av det

angivna framstår uppgiften om att BB beviljas boendestöd i en omfattning av 20 timmar/vecka som en sådan uppenbar felskrivning som lämpligen borde ha rättats av förvaltningen.

Nämnden tillhandahöll inte bistånd i den omfattning som hade angetts i själva beslutet utan i den omfattning som framgick av beslutsmotiveringen. BB överklagade beslutet, men förvaltningsrätten prövade inte överklagandet. Förvaltningsrätten fann nämligen att beslutet inte hade gått henne emot. En konsekvens av underlåtenheten att rätta beslutet blev således att BB varken fått det bistånd som hon hade begärt eller fått möjlighet till en prövning av saken i domstol. Detta är givetvis inte acceptabelt.

Av remissvaret framgår att berörd personal informerats om nämndens rutiner och att det pågår fortsatt arbete för att utveckla samt förtydliga dessa för att förhindra att liknande händelser ska inträffa igen. Mot den bakgrunden, och med hänsyn tagen till den korta tidsperiod som det aktuella beslutet omfattat, anser jag mig kunna lämna saken.

Vad AA har anfört i övrigt föranleder inte något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas med den kritik som ligger i det ovan anförda.